Staramy się nagłośnić sprawę niebezpiecznego separatora bywając w mediach, ale chyba nie przebija się nadal do świadomości najważniejszy fakt: To rozwiązanie jest po prostu nielegalne!

Kilka dni temu, gdy bardzo mocno wiało i ulewnie padało, jeden z warszawskich rowerzystów relacjonował niebezpieczną wywrotkę na zalanej wodą jezdni. Miał szczęście na wagę życia, że nie jechał za nim żaden rozpędzony pojazd silnikowy! Upadek nastąpił na ul. Miodowej, gdzie od czasu remontu, w imię estetyki, ryzykuje się zdrowie i życie rowerzystów, poprzez zastosowanie wypukłego podłużnego separatora w skrajni pasa rowerowego.

A co mówi o wypukłościach i separatorach obowiązujące prawo?

Rozporządzenie do ustawy Prawo Budowlane pt. "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U.99.43.430 z późn. zm.)" w rozdziale 3. pt. "Wymagania, jakim powinna odpowiadać nawierzchnia jezdni" stanowi:

§ 171.42) Nawierzchnia jezdni drogi budowanej lub przebudowywanej musi spełniać wymagania w zakresie:
1) równości podłużnej;
2) równości poprzecznej;
3) właściwości przeciwpoślizgowych.

§ 172. Wymagania, o których mowa w § 171, dotyczące nawierzchni jezdni drogi nowej, przebudowanej albo remontowanej określono w załączniku nr 6.

Załącznik 6. stanowi:

3.50) Ocena równości poprzecznej

3.1. Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją ±15%. Wartość odchylenia równości poprzecznej należy wyznaczać z krokiem co 1 m.

3.2. W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni należy wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosić 2 m. Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m. Wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy odbiorze warstwy określa tabela.

W tabeli największe wartości są dla dróg klas najniższych (L,D): warstwa wiążąca 12 mm.

To oznacza, że tak wystający krawężnik jest niedozwolony.

Samo Prawo o Ruchu Drogowym (D.U.2003.220.2181. z późn. zm.) w zał. 4) stanowi dla takich separatorów U-25a/b:

Wzdłuż tak oznakowanego rozdzielenia pasów ruchu dodatkowo należy umieścić tablice kierujące U-21

Tablica U-21 wygląda tak (po lewej). Być może nie zna jej Stołeczny Konserwator Zabytków. Gdyby znał, to raczej nie przystałby na "upiększanie” takimi dekoracjami reprezentacyjnej ulicy.

Zresztą trudno uwierzyć, że idea wypukłego krawężnika powstała w tej jednostce (choć tak sugeruje rzeczniczka ZDM). O ile z łatwością wyobrażamy sobie, że BSKZ nie chce czerwonej farby na kamiennej nawierzchni za ciężkie miliony, o tyle żeby uwierzyć, że to właśnie SKZ wymyślił i wymógł budowę wypukłego krawężnika wzdłuż pasa dla rowerów, musielibyśmy takie pismo zobaczyć na własne oczy.

W tym kontekście namalowanie tam po prostu białej linii i rowerowego oznakowania poziomego nie wydaje się już takie okropne, prawda?

Ile czasu zajmie Zarządowi Dróg Miejskich dostosowanie infrastruktury w ul. Miodowej do wymogów prawa krajowego?

Dziękujemy Marcinowi Hyle z Miast Dla Rowerów za wkład w analizę.

Zobacz też

O separatorze w Radiu Kolor: bit.ly/2wfI3r5