Pismo w sprawie warunków dla ruchu rowerowego na drogach wojewódzkich

Do: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Nieruchomości i Infrastruktury.

Z zaniepokojeniem przeczytaliśmy opinię Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) z dnia 22 stycznia 2008 r. znak U-3.5420-94/08 [z której wynika, że przy drogach wojewódzkich nie należy budować tras rowerowych - przyp. red.]. Wyjaśniamy, że drogi wojewódzkie zgodnie z warunkami technicznymi [1] klasy: G, Z, wyjątkowo GP nie są drogami o najwyższych klasach. Muszą więc uwzględniać w swoich pasach ścieżki rowerowe lub elementy uspokojenia ruchu, tak by zapewniać bezpieczne warunki dla ruchu rowerowego, zwłaszcza w terenie silnie zurbanizowanym, jakim jest aglomeracja warszawska. Wynikający z treści pisma pogląd, że ma to być raczej wyjątkiem, jest bezpodstawny.

Według pisma MZDW, w świetle obecnego prawa nie można też uspokoić ruchu na drogach wojewódzkich [2]. Pragniemy zwrócić uwagę, że na szczęście powstało w Polsce wiele obszarów i ulic uspokojonych w oparciu o interpretację tego samego prawa, na które powołuje się Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W załączeniu przykładowe zdjęcia podniesionej tarczy skrzyżowania na przejściu drogi wojewódzkiej nr 102 przez Kołczewo.

MZDW nie powinien patrzeć na swoje drogi wyłącznie w świetle ich klas technicznych ale powinien także uwzględniać ich funkcję i położenie. Droga 628 przechodzi przez ścisłe centrum miasta i funkcja oraz klasa drogi powinna to uwzględniać. Obstawanie przy interpretacji, że droga ta pełni funkcję wyłącznie drogi wojewódzkiej prowadziłoby do zagrożenia bezpieczeństwa. Tymczasem poprawa bezpieczeństwa ruchu powinna być priorytetem zarządcy drogi.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu jest głównym priorytetem Polityki transportowej [3] państwa i Unii Europejskiej [4]. Także ten priorytet stanął u podstaw naszych propozycji poprawy warunków ruchu dla słabszych uczestników ruchu. Z bogatego zestawu instrumentów [5] MZDW może wybrać te, które najlepiej jego zdaniem poprawią bezpieczeństwo ruchu rowerowego. Nasze propozycje nie są kategorycznym nakazem a także nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych rozwiązań. Wskazują jednak w jakim kierunku powinien zmierzać zarządca drogi.

Zgadzamy się z MZDW, że należy przeprowadzić szerokie analizy obszarowe i studia komunikacyjne łącznie z symulacjami ruchowymi na sieci drogowej. Ich obecny brak nie może jednak usprawiedliwiać zaniechania działań służących do poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu najsłabszych jego uczestników: pieszych i rowerzystów.

Na dowód, że jest możliwe uspakajanie dróg wojewódzkich i w celu poznania możliwych rozwiązań technicznych proponujemy zapoznać się z koncepcją uspokojenia drogi wojewódzkiej nr 824 w Puławach zaprezentowaną w numerze 8/2006 Bezpiecznych dróg str. 4. Warto dodać, że ta koncepcja jest rekomendowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego [6]. Podobnych rozwiązań oczekujemy w Wołominie.

Jeśli chodzi o pozostałe drogi, to przebieg drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 634 wynika wprost z planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, który wytycza m.in. przebieg europejskich szlaków rowerowych EuroVelo.

Z kolei na celowość budowy drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 635 wskazuje zarówno Komenda Powiatowa Policji, jak i dotychczasowe wyniki ankiety prowadzonej w ramach konsultacji społecznych koncepcji, w których drogi rowerowe przy ul. Geodetów w Wołominie oraz Witosa w miejscowości Czarna są wymieniane wśród najbardziej potrzebny i najpilniejszych do realizacji.

Do wiadomości: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Przypisy

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 poz. 430)

[2] MZDW powołuje się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181), które jest przedmiotem ostrej krytyki przez specjalistów i które ma być nowelizowane. Krytyka niektórych rozwiązań proponowanych przez to rozporządzenie była zamieszczona między innymi w Bezpiecznych drogach 9/2007 strona XXI.

[3] MZDW powołuje się także na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późn. zm.) gdzie w paragrafie 8 ust. 6 wyraźnie podkreślono rolę polityki transportowej i potrzeb społeczności lokalnej.

[4] Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015, przyjęta przez Radę Ministrów w październiku 2001 roku oraz Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025. Ministerstwo Infrastruktury, 2005. White Paper: European transport Policy for 2010: time to decide. European Commission, 2001. Zielona Księga W kierunku nowej kultury mobilności w mieście. KOM(2007)551. Bruksela 25.09.2007.

[5] Warto zapoznać się z propozycjami zamieszczonymi w Bezpiecznych drogach z 2007 roku.

Przykład - droga wojewódzka nr 102

Wjazd do miejscowości Kołczewo - kanalizacja kierunków ruchu uniemożliwiająca wyprzedzanie. Szerokość pasów 3,0 m.

Kołczewo - podniesiona tarcza skrzyżowania.

Widok w przeciwnym kierunku. W tle małe rondo o średnicy 22 m.