Wstępne uwagi do projektu modernizacji ul. Nowowiejskiej od pl. Politechniki do pl. Zbawiciela

Postulujemy:

1. Zrezygnowanie z dwukierunkowej drogi dla rowerów wokół placu Politechniki i poszerzenie przejść dla pieszych do 6 m.

2. Zwężenie jezdni ronda do 5 m z ewentualnym przejezdnym pierścieniem wykonanym z innego materiału o szerokości 1-1,5 m. Uporządkuje to ruch i zniechęci do wyprzedzania w obrębie ronda.

3. Zakończenie zaprojektowanego przez ZTP ścieżki / pasa rowerowego w ul. Noakowskiego jako dodatkowego wlotu ronda między ul. Noakowskiego a torowiskiem tramwajowym.

4. Wykonanie drogi rowerowej po południowej stronie ul. Nowowiejskiej jako jednokierunkowej (tylko w kierunku ul. Waryńskiego), za to z przejazdem przez ul. Waryńskiego, żeby umożliwić kontynuację podróży w kierunku placu Zbawiciela. Wjazd na drogę rowerową od strony placu Politechniki powinien odbywać się bezpośrednio z jezdni ronda. W przeciwnym kierunku ruch rowerów powinien odbywać się na zasadach ogólnych jezdnią.

5. Zwężenie wlotów ul. Śniadeckich i Lwowskiej na plac Politechniki do 4,5 m, podobnie jak zostało to uczynione dla ul. Noakowskiego. W obu przypadkach zawężenie powinno nastąpić od strony zachodniej, zgodnie z organizacją parkowania na tych ulicach. Pozwoli to na skrócenie przejść dla pieszych, parkujące, a w przypadku ul. Śniadeckich – poprawi widoczność pieszych wkraczających na przejście (nie będą zasłonięci parkującymi samochodami).

6. Zwężenie wlotu ul. Polnej na plac Politechniki do 6 m.

7. Dostosowanie geometrii wlotów ulic jednokierunkowych do docelowej organizacji ruchu z kontrapasami dla ruchu rowerowego, tj. z wyłukowaniem 4 m w relacji niedostępnej dla ruchu samochodowego.

8. Przysunięcie przejścia dla pieszych po północnej stronie skrzyżowania ul. Waryńskiego do jezdni. Zwracamy uwagę, że w zasadzie nie ma tu kierunku poprzecznego, któremu skręcające samochody musiałyby ustępować pierwszeństwa – wystarczy zachowanie odstępu ok. 5 m od skrajni torowiska tramwajowego. Przejście po stronie południowej zlokalizowane jest poprawnie na przedłużeniu głównego ciągu pieszego wzdłuż ul. Nowowiejskiej.

9. Długość wiat na przystankach tramwajowych wydaje się przesadzona (2 x 30 m, a nawet 60 m?) Warto rozważyć zastosowanie całkowitego, jednolitego zadaszenia przystanków, ze ścianami tylnymi, ale bez ścian bocznych. W przypadku pozostania przy wiatach proponujemy zastosować standardowe modele.

10. Ze względu na brak linii autobusowych kursujących ul. Nowowiejską, można zastosować mniejsze promienie łuków na połączeniach jezdni.

11. Warto też rozważyć dopuszczenie ruchu rowerów na torowisku na odcinku i w kierunku od placu Zbawiciela do ul. Waryńskiego, co pozwoli zachować ciągłość trasy rowerowej w ciągu ul. Nowowiejskiej - al. Wyzwolenia zaplanowanej w SUiKZP i MPZP. Rozwiązanie z ruchem rowerów po torowisku funkcjonuje np. na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy.

Rysunki

Proponowane korekty projektu na Placu Politechniki.

Proponowane korekty projektu na skrzyżowaniu Nowowiejskiej z ul. Waryńskiego.

Opiniowany projekt: JPG, 4364 kB