Do 15 grudnia 2017 r. trwają konsultacje koncepcji Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ul. Grenadierów do Radzymińskiej. Poniżej publikujemy projekt stanowiska Zielonego Mazowsza - mamy nadzieję, że posłuży jako inspiracja lub wzór innym składającym uwagi.

Konsultowany projekt oraz więcej informacji o konsultacjach można znaleźć na stronie: konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/obwodnica-srodmiejska

Uwagi do jakości przedstawionych materiałów i procesu konsultacji

Po przeanalizowaniu przedstawionego do konsultacji społecznych projektu odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej Stowarzyszenie Zielone Mazowsze stwierdza, że:

1. Udostępnione w ramach konsultacji materiały nie zawierają istotnych informacji np. o szerokości poszczególnych jezdni, pasów dzielących, odległości jezdni od budynków. Brak przekrojów poprzecznych i podłużnych.

2. Brak informacji o mierzalnych rezultatach projektu (np. skrócenie drogi / czasu przesiadki w poszczególnych węzłach).

3. Projekt nie spełnia wymogów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wykonawca dokumentacji zlekceważył np. kluczowe dla bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu wymogi dotyczące lokalizacji azylów na przejściach dla pieszych czy warunków widoczności na przejazdach dla rowerzystów, a jeden z projektowanych przystanków autobusowych będzie całkowicie niedostępny dla osób z ograniczeniami mobilności. Przykładowe naruszenia przepisów wymienione w uwagach szczegółowych.

4. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w projekcie miały być przewidziane rozwiązania w zakresie węzłów i skrzyżowań, które ułatwią ruch pieszy pomiędzy przystankami różnych środków komunikacji publicznej. Tymczasem przedstawiona koncepcja np. na rondzie Wiatraczna wydłuża drogę przejścia z pętli tramwajowej na autobusową, a w rejonie węzła z ul. Radzymińską drogi przejścia między przystankami wynosić będą nawet 750 m (1600 m dla osób z ograniczeniami mobilności).

Na niezgodność koncepcji z przepisami ogólnymi i opisem przedmiotu zamówienia zwracano uwagę już wcześniej, np. podczas posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu 17 maja 2017 r. z udziałem m.in. przedstawiciela Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych oraz dyrekcji Biura Polityki Mobilności i Transportu, czy podczas spotkania w siedzibie ZMID 29 maja 2017 r. Niestety, zmarnowano pół roku, które upłynęły od tych spotkań, i nie poprawiono projektu.

Powtarzający się problem niedostatecznego przygotowania inwestycji drogowych w Warszawie skutkuje m. in. opóźnieniami na etapie realizacji, niską jakością przestrzeni publicznej, wypadkami drogowymi i koniecznością wprowadzania poprawek od razu po oddaniu drogi do użytku. Dlatego wnosimy o:

1. Usunięcie wskazanych nieprawidłowości.

2. Przedstawienie kilku wariantów rozwiązania ronda Wiatraczna i węzła Radzymińska ze wskazaniem dróg przejścia pomiędzy przystankami w poszczególnych wariantach.

3. Przeprowadzenie ponownych konsultacji po opracowaniu nowej koncepcji.

Uwagi ogólne do projektu

1. Na odcinkach, na których Obwodnica ma przekrój 2x3 pasy ruchu, oraz na odcinku nad tunelem przewidzieć buspasy z elementami geometrii utrudniającymi korzystanie z nich przez pojazdy nieuprawnione (np. zaprojektować buspasy jako oddzielną jezdnię w pasie dzielącym).

2. Alternatywnie - ograniczyć przekrój z 2x3 do 2x2 pasów ruchu. Na odcinku nad tunelem ograniczyć przekrój do 1x2 pasów ruchu z pozostawieniem rezerwy na linię tramwajową po wschodniej stronie zwężonej jezdni.

3. Zapewnić szpalery drzew (zachowanie istniejących lub nasadzenie nowych) po obu stronach Obwodnicy.

4. Zapewnić ciągłość tras rowerowych po obu stronach Obwodnicy, z ewentualnym wyjątkiem dla odcinków na których możliwa jest bezkolizyjna zmiana strony (np. w przypadku podwieszania kładki pieszo-rowerowej pod estakadę nad torami kolejowymi – patrz uwagi szczegółowe).

5. Zachować budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków, które nie kolidują z jezdniami głównymi. W przypadku obiektów kultu religijnego istnieje możliwość ich przesunięcia.

Odcinek Grenadierów – rondo Wiatraczna

Odcinek zaprojektowany jest w sposób nieracjonalnie gospodarujący przestrzenią, ze szkodą dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków akustycznych. Szerokie pasy dzielące między jezdniami głównymi, a także między jezdniami głównymi a zbierająco-rozprowadzającymi powodują nadmierne przysunięcie jezdni do zabudowy. Zwiększy to uciążliwość drogi dla okolicznych mieszkańców, spowoduje nadmierną wycinkę drzew oraz brak miejsca na poprawne rozwiązania piesze i rowerowe (ograniczenia widoczności na wlotach dróg lokalnych, niezachowana skrajnia między drogą dla rowerów a jezdnią). Wnosimy:

1. Zwęzić pas dzielący al. Stanów Zjednoczonych na całym odcinku objętym projektem. Pozwoli to poprawić efektywność sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Grenadierów, odsunąć jezdnię od zabudowy, zachować część szpalerów drzew, ograniczyć uciążliwości związane z ruchem drogowym (hałas, zanieczyszczenie powietrza), poprawić warunki widoczności na wlotach ulic lokalnych. Jezdnie zbierająco-rozprowadzające należy zlokalizować na tunelu.

2. Doprojektować przejście dla pieszych przez jezdnie lokalne obwodnicy nad południowym wylotem z tunelu (w rejonie ul. Garibaldiego). Przeniesienie jezdni głównych do tunelu powinno służyć ograniczeniu efektu bariery, jaki stwarza al. Stanów Zjednoczonych.

3. Zachować istniejące szpalery drzew po obu stronach al. Stanów Zjednoczonych.

4. Zapewnić wymagany trójkąt widoczności na przejeździe dla rowerzystów przez wlot ul. Garibaldiego.

5. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przez wloty ulic lokalnych (Garibaldiego, Stoicka) zaprojektować jako wyniesione.

6. Zapewnić pas dzielący między drogą dla rowerów a jezdnią, umożliwiający zlokalizowanie znaków drogowych, wygrodzeń itp. z zachowaniem skrajni zarówno samochodowej jak i rowerowej. Obecnie np. odcinek po stronie zachodniej na północ od ul. Garibaldiego nie zapewnia skrajni wymaganej warunkami technicznymi dróg publicznych.

Uwagi do odcinka Grenadierów – rondo Wiatraczna (al. Stanów Zjednoczonych).

Rondo Wiatraczna

Rozwiązanie ronda, w dużej mierze powielające stan obecny, jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Ponadto projektant nie wykonał zleconego mu zadania skrócenia drogi przy przesiadkach np. z pętli tramwajowej na autobusową. Poprawne rozwiązanie ronda może wymagać poszerzenia zakresu projektu o odcinki ul. Waszyngtona i Grochowskiej.

1. Wlot ulicy Waszyngtona jest niezgodny z dwoma przepisami rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (§ 127 ust. 9 pkt 2 i 3). Na przejściu dla pieszych należy zaprojektować azyle w osi jezdni oraz między torowiskiem a jezdnią.

2. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach konieczne będzie osygnalizowanie wszystkich kolizji w obrębie skrzyżowania. Przy zawartym w projekcie zbliżonym do obecnego rozwiązaniu wlotu ul. Waszyngtona, sygnalizacja będzie skrajnie nieefektywna. Zasadne może być objęcie zakresem projektu przynajmniej 150-200 m ul. Waszyngtona, tak by rozwiązać wlot w sposób mniej kolizyjny (alternatywnie: dalej idące przekształcenie ronda).

3. Projekt powinien objąć budowę drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Grochowskiej od ronda Wiatraczna w kierunku wschodnim na odcinku ok. 200 m, tak by połączyć projektowaną drogę dla rowerów na rondzie z jezdnią serwisową po północnej stronie ul. Grochowskiej.

4. W związku ze zmianą lokalizacji przejścia dla pieszych przez jezdnię ronda Wiatraczna, projekt wydłuża drogę przesiadek z pętli tramwajowej na pętlę autobusową. Zadaniem projektanta było skrócenie drogi przesiadek i należy wyegzekwować wykonanie zamówionej pracy. Jeśli okaże się to niemożliwe przy obecnej geometrii skrzyżowania, projektant powinien przeanalizować alternatywne rozwiązania (np. przeniesienie obu jezdni Obwodnicy na zachodnią stronę pętli tramwajowej i przysunięcie do siebie pętli autobusowej i tramwajowej, odwrócenie kierunku ruchu na pętli autobusowej itp.)

5. Należy zapewnić przestrzeń na akumulację rowerzystów przed przejazdami z sygnalizacją świetlną. Projekt nie zapewnia takiej przestrzeni np. w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania Grochowska / Wiatraczna, po południowej stronie Grochowskiej, po południowej stronie ul. Waszyngtona, po wschodniej stronie al. Stanów Zjednoczonych – rowerzyści oczekujący na zielone światło będą blokować poprzeczny ruch pieszy i rowerowy.

6. Zapewnić pas dzielący między drogą dla rowerów a jezdnią, umożliwiający zlokalizowanie znaków drogowych, wygrodzeń itp. z zachowaniem skrajni zarówno samochodowej jak i rowerowej.

Pozytywnie oceniamy następujące elementy projektu:

1. Dodatkowe przejścia na środek ronda.

2. Przesunięcie przystanków tramwajowych w kierunku zachodnim na rondo z zapewnieniem dwustronnych dojść.

3. Przysunięcie przystanku autobusowego w kierunku południowym bliżej ronda.

Uwagi do projektu w zakresie ronda Wiatraczna.

Przykładowe rozwiązanie zamiany ronda Wiatraczna na skrzyżowanie z przeniesieniem obu pętli na wschodnią stronę skrzyżowania.

Odcinek Grochowska – Szaserów

Mimo, że obwodnica prowadzona jest na tym odcinku w tunelu, projekt tworzy istotną barierę dla ruchu pieszego i rowerowego na powierzchni. Obecnie przejście przez ul. Wiatraczną na odcinku Grochowska – Szaserów możliwe jest w 8 lokalizacjach, według przedstawionej koncepcji jest to możliwe zaledwie w jednej.

1. Zwęzić pasy dzielące między jezdniami Obwodnicy w rejonie ul. Szaserów, tak by odsunąć jezdnie od zabudowy i wygospodarować miejsce na szpalery zieleni po zewnętrznych stronach jezdni.

2. Należy doprojektować przejścia dla pieszych oraz łączniki rowerowe na skrzyżowaniach z Prochową, Paca i Nizinną.

3. Łączniki rowerowe powinny być wytyczone w osi jezdni ulic lokalnych, gdyż w ulicach tych ruch odbywa się na zasadach ogólnych jezdnią. Należy skorygować rozwiązanie łącznika w ul. Kobielskiej – zaprojektowane rozwiązanie generuje np. 4 dodatkowe punkty kolizji z ruchem samochodowym dla rowerzysty jadącego ze wschodu na zachód.

4. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przez wloty ulic lokalnych (Kobielska, Prochowa, Paca, Nizinna) należy zaprojektować jako wyniesione.

5. Na skrzyżowaniu z ul. Szaserów zapewnić miejsce na akumulację rowerzystów przez przejazdami, tak by rowerzyści oczekujący na zielone światło nie blokowali ruchu w kierunku poprzecznymi. Poprawić wzajemną widoczność pieszych i rowerzystów przy narożniku budynku Wiatraczna 23. W razie potrzeby odgiąć jezdnię ul. Szaserów w kierunku północnym.

6. Przewidzieć szpalery drzew po obu stronach ul. Wiatracznej.

Odcinek Szaserów – wiadukt nad torami kolejowymi

1. Przebudować bocznicę kolejową do szpitala zbliżając ją do torów linii kolejowej. Umożliwi to wydłużenie tunelu, przesunięcie wiaduktu w stronę północną i zmniejszenie rozmiarów skrzyżowania z ul. Szaserów.

2. Zwęzić pas dzielący między jezdniami obwodnicy, co pozwoli zaoszczędzić teren i odsunąć jezdnie od zabudowy.

3. Wybudować półtunele akustyczne przy wschodnim wylocie z tunelu celem poprawienia komfortu akustycznego mieszkańców okolicznych budynków.

4. Doprojektować bezpośrednie wejście na wiadukt nad torami z nowego osiedla przy ul. Chrzanowskiego.

5. Wydłużyć drogę dla rowerów po stronie wschodniej do wejścia na przystanek kolejowy i połączyć z drogą dla rowerów wzdłuż ul. Chrzanowskiego.

6. Zachować istniejący przejazd dla rowerzystów przez wlot ul. Chrzanowskiego i wydłużyć drogę dla rowerów wzdłuż ul. Wiatraczna Zachodnia do przystanku kolejowego.

7. Skorygować przebieg ulicy Wiatraczna Wschodnia, tak by możliwe było zachowanie poprawnych parametrów drogi dla rowerów z wiaduktu (prosty odcinek ok. 50 m za zjazdem, minimalne promienie łuków 20 m na płaskim). Alternatywnie: przysunąć ul. Wiatraczną Wschodnią do jezdni Obwodnicy, a drogę dla rowerów i chodnik sprowadzić na poziom gruntu odrębną kładką przechodzącą bezkolizyjnie nad Wiatraczną Wschodnią a następnie prowadzącą równolegle do niej po jej wschodniej stronie.

8. Doprojektować zejścia na peron przystanku kolejowego PKP Wiatraczna z przystanku autobusowych na wiadukcie obwodnicy (wg projektu przewidziano wyłącznie połączenie windą!)

9. Doprojektować drogę dla rowerów po zachodniej stronie obwodnicy na wiadukcie nad torami kolejowymi.

10. Parking dla rowerów zlokalizować przy wejściu na przystanek kolejowy, a nie 100 m od niego.

11. Doprojektować zejście pieszo-rowerowe z wiaduktu nad torami kolejowymi (schody + pochylnie lewoskrętne w dół) w powiązaniu z przystankiem autobusowym (np. na żądanie), tak aby zapewnić obsługę komunikacyjną Koziej Górki.

12. Z informacji uzyskanych podczas konsultacji wynika, że jezdnia obwodnicy nad torami będzie znajdowała się wyżej niż wymaga tego skrajnia kolejowa. W związku z tym wskazane byłoby zaprojektowane ciągów pieszych i rowerowych jako podwieszane pod estakadą, analogicznie do np. mostu Łazienkowskiego (lub jak w Wiedniu na moście Praterbrücke - między jezdniami [zobacz >>>]). W takim przypadku wystarczający będzie jeden chodnik i jedna droga dla rowerów pod estakadą, pod warunkiem rozprowadzenia ruchu pieszego i rowerowego na obu końcach na obie strony.

Skrzyżowanie z ul. Księżnej Anny

Rozwiązania piesze i rowerowe na tym odcinku są substandardowe, brak części chodników i relacji rowerowych. Błędem jest niewykorzystanie zróżnicowania poziomu niwelety Obwodnicy Śródmiejskiej do bezkolizyjnego rozwiązania ruchu pieszego i rowerowego.

1. Doprojektować brakujące chodniki oraz ścieżki rowerowe po zachodniej stronie ul. Rzecznej i północnej stronie ul. Księżnej Anny.

2. Zaprojektować pas dzielący na czteropasowym odcinku ul. Księżnej Anny lub zmniejszyć liczbę pasów ruchu. Przekrój 1x4 nie zapewnia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Uzupełnić brakujące przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu Obwodnicy z ul. Księżnej Anny z zapewnieniem powierzchni akumulacji przed przejazdami. Alternatywnie rozwiązać ruch pieszy i rowerowy bezkolizyjnie, patrz niżej.

4. Doprojektować drogę dla rowerów po południowej stronie Obwodnicy Śródmiejskiej. Jednostronna droga dla rowerów możliwa byłaby do zaakceptowania w przypadku bezkolizyjnego rozwiązania rowerowego z powiązaniami na obie strony Obwodnicy.

5. Doprojektować bezpośrednią pochylnię łączącą drogę dla rowerów na/pod estakadą nad torami kolejowymi z ulicą Rzeczną i Zabraniecką w kierunku Rembertowa.

6. Alternatywnie A: rozwiązać ruch pieszy i rowerowy bez kolizji z ruchem samochodowym poprzez kładkę nad skrzyżowaniem wiążącą wszystkie kierunki ruchu (na wzór np. Hovenring w Eindhoven [zobacz >>>]). Należy zminimalizować różnice wysokości do pokonania w typowych relacjach (wzdłuż Obwodnicy, z Trasy Świętokrzyskiej w kierunku Rembertowa, z Wiatracznej w Rzeczną).

7. Alternatywnie B: rozwiązać ruch pieszy i rowerowych bez kolizji z ruchem samochodowym z przejściem i przejazdem w poziomie torów przez łącznice kolejową oraz przejściem i przejazdem pod nasypem Obwodnicy Śródmiejskiej między ks. Anny a torami do Rembertowa.

8. W obu wariantach alternatywnych przystanki autobusowe na Obwodnicy powinny być zlokalizowane w miejscu, w którym niweleta jezdni znajduje się ok. 1-1,5 m nad poziomem terenu, z dostępnością przez pochylnie i tunel w nasypie Obwodnicy.

9. Powiązać projektowany odcinek drogi dla rowerów po wschodniej stronie ul. Rzecznej z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Zabranieckiej.

10. Na zieleniec znajdujący się na powiększonym pasie drogowym w południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania Obwodnicy z ul. Księżnej Anny, należy przesunąć obiekt kultu religijnego z 1905 r. znajdujący się w obecnym pasie drogowym.

Przykładowe bezkolizyjne rozwiązanie ruchu pieszo-rowerowego w rejonie skrzyżowania z ul. ks. Anny – wariant w poziomie +1. Kładki pieszo-rowerowe łączące wiadukty nad torami krzyżują się nad skrzyżowaniem Obwodnicy z ul. ks. Anny, pochylnie łączą kładkę wschodnią z drogami dla rowerów w ul. Rzecznej i w kierunku Rembertowa.

Przykładowe bezkolizyjne rozwiązanie ruchu pieszo-rowerowego w rejonie skrzyżowania z ul. ks. Anny – wariant w poziomie 0. Wymaga zachowania przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez łącznicę kolejową w poziomie torów. Komplet relacji obsługiwany jest dzięki przejazdom pod estakadami Obwodnicy.

Rys. Hovenring w Eindhoven [zobacz >>>] – przykład bezkolizyjnego rozwiązania ruchu pieszego i rowerowego w poziomie +1.

Odcinek Trasa Świętokrzyska – mała Radzymińska

Lokalizacja skrzyżowania Obwodnicy z Trasą Świętokrzyską jest nieoptymalna i bez perspektyw kontynuacji, na co zwracano uwagę już w 2008 r. Warto rozważyć przebudowę końcowego odcinka Trasy Świętokrzyskiej, co będzie kosztowne, ale mniej niż konieczność późniejszej przebudowy zarówno Trasy jak i Obwodnicy.

1. Rozważyć zamknięcie wlotu Trasy Świętokrzyskiej w obecnej lokalizacji (z pozostawieniem tuneli pieszo-rowerowych i tramwajowego) i wykonanie końcowego odcinka Trasy Świętokrzyskiej (od ul. Objazdowej do Obwodnicy) w nowym przebiegu, tak by łączyła się z ul. Księżnej Anny.

2. Alternatywnie: przełożyć jezdnię zachodnią Trasy Świętokrzyskiej do środkowego tunelu pod torami kolejowymi, tak by uniknąć ponownej przebudowy skrzyżowania podczas budowy trasy tramwajowej w przedłużeniu ul. Kawęczyńskiej.

3. Doprojektować drogę dla rowerów po południowej stronie Obwodnicy Śródmiejskiej.

4. Doprojektować łącznik z ww. drogi dla rowerów do drogi serwisowej z wjazdem od „małej Radzymińskiej” (tworząc połączenie drogi dla rowerów wzdłuż obwodnicy z infrastrukturą rowerową w ul. Radzymińskiej).

5. Dowiązać infrastrukturę rowerową w „małej Radzymińskiej” do istniejących pasów ruchu dla rowerów w tej ulicy.

Węzeł Radzymińska

Projektant nie wywiązał się z zadania zaprojektowania dogodnych przesiadek pomiędzy różnymi środkami komunikacji w węźle. W niektórych przypadkach drogi przejścia między przystankami wynosić będą nawet 750 m i wymagać będą czterokrotnego pokonywania schodów. Osoby z ograniczeniami mobilności będą musiały pokonać nawet 1600 m! Jeden z projektowanych przystanków ma być całkowicie niedostępny dla „wózkowiczów”. Dodatkowo projektant przewiduję likwidację istniejącego chodnika po południowej stronie Radzymińskiej, co oznacza, że w wyniku realizacji inwestycji pokonanie torów kolejowych będzie utrudnione zamiast ułatwione.

Przesiadka z PKP Stalowa na autobusy na "małej Radzymińskiej" w kierunku Ząbkowskiej:
odległość w linii prostej: 200 m;
droga przejścia wg projektu: 450 m + 2x schody lub 1600 m bez schodów.

Przesiadka z PKP Stalowa na autobusy na "dużej Radzymińskiej" w kierunku Targówka Mieszkaniowego i Zacisza:
odległość w linii prostej: 170 m;
droga przejścia wg projektu: 750 m + 2x schody lub 900 m bez schodów.

Przesiadka z autobusów w "dużej Radzymińskiej" na autobusy na "małej Radzymińskiej" w kierunku ul. Księcia Ziemowita:
odległość w linii prostej: 30 m;
droga przejścia wg projektu: 750 m + 4x schody lub 1600 m bez schodów.

Konieczne jest całkowite przeprojektowanie węzła, w tym:

1. Doprojektować parę przystanków autobusowych w al. Solidarności pod wiaduktem kolejowym lub pod wiaduktem obwodnicy (obsługujące przesiadkę na przystanek kolejowy PKP Stalowa oraz na autobusy jadące obwodnicą). [A1, A2]

2. Należy zaprojektować naziemne przejście dla pieszych przez al. Solidarności w rejonie wiaduktu kolejowego, tak by umożliwić przejście między peronami przystanku kolejowego PKP Stalowa i przystankiem autobusowym w kierunku Zacisza [A2] bez konieczności trzykrotnego pokonywania różnicy wysokości.

3. Nie likwidować chodnika po południowej stronie „dużej Radzymińskiej”, a przeciwnie przedłużyć go do ww. przystanku autobusowego [A2]. Obok chodnika doprojektować drogę dla rowerów po południowej stronie ciągu „duża Radzymińska” – al. Solidarności w zakresie objętym projektem.

4. Doprojektować bezpośrednią pochylnię pieszo-rowerową łączącą południową stronę „dużej Radzymińskiej” z wiaduktem Obwodnicy.

5. Zamiast pary przystanków autobusowych na Obwodnicy „w szczerym polu” i nieobsługiwanych przez autobusy kursujące w relacjach skrętnych należy zaprojektować dwie pary:

a) Jedną na wiadukcie nad ul. Radzymińską i torami kolejowymi (z 4 zejściami z każdego przystanku – na obie strony „małej Radzymińskiej” i „dużej Radzymińskiej”), obsługującą przesiadki na autobusy m.in. w al. Solidarności czy w „małej Radzymińskiej” – Księcia Ziemowita. [A3, A4]

b) Drugą w rejonie północnego wyjścia ze przystanku PKP Stalowa, obsługującą przesiadki na pociąg i znajdującą się w strefie dojścia z osiedli mieszkaniowych po obu stronach torów. [A5, A6]

6. Należy zaprojektować przejście dla pieszych przez Obwodnicę w rejonie północnego wyjścia z przystanku PKP Stalowa [A5-A6]. Przejście można wykonać jako bezkolizyjne w poziomie gruntu w przypadku prowadzenia Obwodnicy na nasypie.

7. Doprojektować tunel pieszo-rowerowy pod łącznicami Obwodnicy z Radzymińską, tak by zachować ciągłość trasy rowerowej po północnej stronie Obwodnicy.

8. Przeprojektować skrzyżowanie ul. Radzymińskiej z łącznicami do Obwodnicy, tak by w większym stopniu kierowało ruch na Obwodnicę. Wg projektu do skrętu na Obwodnicę przewidziany został jedynie jeden pas (i to w relacji skrętnej), podczas gdy do placu Wileńskiego kierują trzy pasy ruchu na wprost. Należy odgiąć ul. Radzymińską i odwrócić skrzyżowanie typu „T”, tak by na Obwodnicę prowadziły pasy na wprost, a do placu Wileńskiego potrzeba było skręcić w lewo.

9. Rozdzielić ruch pieszy i rowerowy po północnej stronie al. Solidarności pod wiaduktem kolejowym. Obecne rozwiązanie – wspólny ciąg pieszo-rowerowy – będzie niewystarczające i bardzo konfliktowe, gdy na ten ciąg prowadzić będą wyjścia z przystanku kolejowego PKP Stalowa.

Przykładowe rozwiązanie węzła Radzymińska. X1 – skrzyżowanie w poziomie terenu; X2 – skrzyżowanie na nasypie z bezkolizyjnymi przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów w poziomie terenu; A1-A7 – przystanki autobusowe.

Projekt ZMID przewiduje likwidację chodnika po południowej stronie ul. Radzymińskiej. My proponujemy przeciwnie - jego wydłużenie i połączenie pochylnią z wiaduktem Obwodnicy.

Po północnej stronie al. Solidarności wspólny ciąg pieszo-rowerowy pod wiaduktem przestanie być rozwiązaniem wystarczającym, gdy pojawią się tu wyjścia z przystanku kolejowego.