Pismo ZM-21-0956-01-MS

Do Pana Michała Olszewskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy.

Kontrola wnoszenia opłat przez kierowców parkujących w strefie płatnego parkowania została ostatnio znacznie usprawniona, co postulowaliśmy w raporcie sprzed 11 lat [zobacz >>>]. Dzięki wykorzystaniu zautomatyzowanego systemu skanowania tablic rejestracyjnych obecnie możliwe jest szybkie i sprawne przetwarzanie informacji o tym, gdzie zaparkowane są jakie samochody.

Niestety, problemem pozostają samochody zaparkowane nielegalnie, poza dozwolonymi miejscami.

Jak wynika z wypowiedzi przedstawiciela Zarządu Dróg Miejskich dla Gazety Stołecznej z 5 października, takie samochody są celowo ignorowane przez ZDM podczas zautomatyzowanych kontroli.

Tymczasem, analizy przeprowadzane przez Zielone Mazowsze [zobacz >>>] potwierdzają powszechne wrażenie, że Straż Miejska nie egzekwuje skutecznie przepisów w zakresie karania za nielegalne parkowanie.

Choć ok. 2/3 zgłoszeń do Straży Miejskiej i interwencji na ich podstawie dotyczy spraw ruchu drogowego, średni czas na jedną interwencję wynosi od 60 do 73 minut. W efekcie co trzecie zgłoszenie w dni powszednie nie doczekuje się interwencji.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę o wdrożenie mechanizmów współpracy pomiędzy ZDM i SM, tak by samochody skanujące tablice rejestrowały też nielegalnie parkujące samochody. Dane te powinny być przekazywane do Straży Miejskiej lub innego uprawnionego podmiotu w celu wystawiania mandatów/wezwań do zapłaty, tak jak się to obecnie dzieje w przypadku samochodów nie wnoszących opłat wymaganych w strefie płatnego parkowania. Według informacji ZDM, wykorzystanie samochodów samoskanujących pozwoliło skrócić czas kontroli dziesięciokrotnie.

Wdrożenie współpracy pozwoliłoby w pełni wykorzystać potencjał wytworzony przez inwestycje miasta w obszarze smart city. W obecnej formie miliony wydane na nowoczesne oprzyrządowanie do kontroli parkowania nie zwracają się w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. Potrzebę zwiększenia efektywności działania służb miejskich uzasadnia dodatkowo nagłaśniana przez władze miasta pogarszająca się sytuacja finansowa samorządu.