Pismo w/s zagrożenia pieszych na przystanku autobusowym PL.WILSONA 02 przy ul. Słowackiego

DO: Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

Szanowny Panie!

Wnoszę o pilną likwidację zatoki autobusowej przystanku autobusowego PL.WILSONA 02 i przeznaczenie uzyskanego w ten sposób miejsca na powiększenie powierzchni przystanku przeznaczonej dla oczekujących.

Uzasadnienie

Na w/w przystanku obserwuje się bardzo nasilony ruch pasażerów i odjeżdża z niego duża liczba linii. Piesi często biegną do nadjeżdżającego pojazdu wychodząc ze stacji. Ze względu na bardzo wąski chodnik, stojącą na nim wiatę i innych pasażerów, przedostanie się do autobusu stojącego w dalszej części przystanku jest praktycznie niemożliwe. Wiele osób w takiej sytuacji wbiega na jezdnię, nie widząc zupełnie, czy akurat z tyłu nie nadjeżdża kolejny autobus. Takie zachowania obserwuje się nagminnie. O ich ogromnym zagrożeniu nie trzeba przekonywać.

Klasa funkcjonalna ul. Słowackiego oraz obecne dwa pasy ruchu nie uzasadniają istnienia zatok i faworyzowania tym samym kierowców indywidualnych. Co więcej – konieczność wyjechania z zatoki celem włączenia się do ruchu stanowi istotne utrudnienie dla ruchu autobusowego i powoduje jego spowolnienie. Likwidacja zatoki pozwoli przesunąć obszar zatrzymań autobusów bliżej wyjścia z metra, a więc skrócić dystans pokonywany przez pasażerów i czas dojścia (istotna korzyść). Postój autobusu na prawym pasie zamiast w zatoce nie będzie utrudniać ruchu, ponieważ da się go ominąć drugim, lewym pasem.

Naszym zdaniem popełniono istotne błędy projektowe w opisanym miejscu i w interesie społecznym leży jak najszybsze ich skorygowanie przynajmniej w opisanym wyżej zakresie. Inny problem to całkowite odseparowanie przystanków autobusowego i tramwajowego, obsługujących te same relacje. Liczymy na aktywne zainteresowanie Biura także tą kwestią.

Ponieważ, jak wskazano wyżej, projekty nie zawsze spełniają uzasadnione oczekiwania użytkowników komunikacji miejskiej i pieszych, wnosimy o pilne włączenie społeczeństwa w proces konsultacji docelowego zagospodarowania otoczenia stacji metra powstających na Bielanach, aby uniknąć błędów popełnionych przy ul. Słowackiego. Liczymy, że Biuro Drogownictwa i Komunikacji zmobilizuje podległe sobie jednostki do udostępnienia w Internecie projektów oraz organizacji otwartych spotkań z mieszkańcami Bielan.

Przy okazji przypominamy, że wystąpiliśmy do Pana pismem SRN/07/01/02 z 7 lutego b.r. w sprawie utworzenia przystanków autobusowych na ul. Słowackiego nad trasą AK [zobacz >>>] i pismo to do dzisiaj pozostało bez odpowiedzi. Prosimy o informację o działaniach podjętych w obu sprawach.

Do wiadomości

1. Rada Dzielnicy Bielany

2. Rada Dzielnicy Żoliborz

Ciąg dalszy nastąpił

[zobacz >>>]