Zielone Mazowsze postanowiło zainteresować się składowaniem popiołów (odpadów - kod 10 01 80) na publicznych i prywatnych działkach w południowomazowieckiej wsi Boguszków (gmina Magnuszew, powiat kozienicki).

Boguszków objęty jest ochroną wynikającą z położenia w Obszarze Natura 2000 oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki.

Bulwersującym przykładem skutków składowania popiołów w tej miejscowości jest degradacja działki nr ew. 337 (pow. 2,5 tys. m³), która była miejscem schronienia i wylęgu ptaków.

Wycięto rosnące na tej działce 25-40 letnie drzewa oraz niską roślinność, wydobyto ziemię i zeskładowano 2400 ton popiołów - odpadów.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że wytwórcą tych odpadów jest ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o z Kozienic. Wiele wskazuje też na to, że grupa nieodpowiedzialnych osób wymyśliła sobie biznes polegający na "składowaniu popiołów".

Interes ten polega na tym, że elektrownia płaci za każdą tonę odebranych popiołów. Aby zwiększyć zysk, zamiast zagospodarować odpady legalnie, składuje się je nielegalnie w miejscach do tego nie przeznaczonych i przysypuje cienką warstwą ziemi. W gminie Magnuszew znaleziono już szereg miejsc takiego składowania odpadów (popiołów).

Najbardziej zadziwiająca jest postawa władz gminy, gdzie wójt już od dwóch lat prowadzi postępowanie administracyjne i uchyla się od wydania decyzji ws. usunięcia odpadów z działek w Boguszkowie. Nie pomogły nawet postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w których kilkakrotnie stwierdzano jego bezczynność w sprawie i wyznaczano dodatkowe terminy na załatwienie sprawy.

Zielone Mazowsze, realizując cele statusowe, 20 grudnia 2016 r. wystąpiło z wnioskiem do Wójta Gminy Magnuszew, Pana Marka Drapały, o włączenie na prawach strony do toczącego się postępowania administracyjnego. Jednak wójt odmówił. Nie poddajemy się i zamierzamy sprawą zainteresować się głębiej.