O problemie nielegalnego składowania popiołów we wsi Boguszków i przyzwoleniu wójta gminy Magnuszew (powiat kozienicki) pisaliśmy w lutym ub.r.[zobacz >>>]. Nasze stowarzyszenie nadal z uwagą śledzi rozwój wydarzeń w tej sprawie.

Sąd dyscyplinuje wójta grzywną

Wójt gminy Magnuszew prowadząc postępowanie administracyjne nie ugiął się i nie wykonał postanowień SKO w Radomiu. Do wydania dwóch decyzji nakazujących właścicielom usunięcie nielegalnie zeskładowanych odpadów zmusiły go dopiero dwa wyroki Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu (sygn. akt VIII SAB/Wa39/17 i VIII SAB/Wa 40/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.). W obu przypadkach wójt został ukarany grzywną w wysokości 1000 zł (łącznie 2000). Sprawą zainteresował się też Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Wyroki WSA

Widać efekty

Nastąpił mała poprawa, ponieważ nielegalnie zeskładowane odpady (popioły - kod 100180) zostały wywiezione z działki nr ew. 340 (zdjęcia poniżej). Natomiast na działce nr ew. 337 (2400 ton odpadów) i działce nr ew. 326/2 popioły zalegają nadal. Czyżby Marszałek Województwa Mazowieckiego nie chciał im naliczyć kary za już ponad trzyletnie nielegalne składowanie odpadów? Sprawie przyglądać będziemy się nadal. Obecnie Zielone Mazowsze wystąpiło do Wójta, aby na podstawie art. 363.1 pkt.2 POŚ w drodze decyzji nakazał przywrócić środowisko do stanu właściwego na działce nr ew. 340, ponieważ zalegają tam jeszcze resztki popiołu, które roznosi wiatr.

Zdjęcia