Do: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa

Wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania przygotowawczego

W związku z działaniami organów administracji publicznej w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz pozwolenia na budowę inwestycji w Warszawie polegającej na budowie Centrum Handlowo- Usługowego wraz z dworcem PKP Warszawa Wileńska oraz parkingiem u zbiegu ulic Targowej, Białostockiej i Al. Solidarności wnoszę w imieniu Społecznego Instytutu Ekologicznego o stwierdzenie czy fakty podane w poniższym opisie nie zawierają znamion przestępstw.

Opis stanu faktycznego

Społeczny Instytut Ekologiczny jest organizacją społeczną, której statutowym zadaniem jest ochrona środowiska. Zgodnie z art.100 ust.4 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska organizacjom społecznym zainteresowanym ochroną środowiska ze względu na przedmiot i teren swojego działania przysługuje prawo uczestnictwa na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z ochroną środowiska.

Art.100 ust.2 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska stanowi natomiast, że organy administracji publicznej, decydujące o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz o pozwoleniu na budowę, przed wydaniem decyzji dotyczącej inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi lub inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, informują o przygotowywanych przedsięwzięciach organizacje społeczne właściwe ze względu na przedmiot i teren działania. Organizacje te w terminie nie dłuższym niż 30 dni mogą zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Organy administracji publicznej stosownie do art.100 ust.5 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska zobowiązane są do powiadamiania organizacji społecznych, które zgłoszą danemu organowi chęć otrzymywania takich powiadomień.

Biorąc pod uwagę art.100 ust.5 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska w dniu 14 stycznia 1998 r. Społeczny Instytut Ekologiczny wystosował pismo do Urzędu Dzielnicy Praga Północ Gminy Warszawa - Centrum wniosek, w którym na podstawie art. 100 ust.2 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska wniósł o informowanie o wszelkich postępowaniach administracyjnych w sprawie lokalizacji (decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz pozwoleń na budowę) inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i mogących pogorszyć stan środowiska. Wśród wymienionych inwestycji, którymi Społeczny Instytut Ekologiczny jest zainteresowany wymienione zostały obiekty handlowe o powierzchni ponad 1000 m2 oraz parkingi i wszelkie obiekty z parkingami na ponad 100 miejsc parkingowych.

W dniu 06.04.1998 r. Inter Commerce For Shops Sp. z o.o. /w której to Spółce firma została zmieniona na Inter Commerce / z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chrościckiego 93/105 złożyła wniosek o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji budowlanej: kompleksu Dworca PKP Warszawa Wileńska położonego w Warszawie - Gmina Centrum, Dzielnica Praga Północ w rejonie ulic Targowa -Białostocka - Al. Solidarności.

O złożeniu przez Spółkę Inter Commerce For Shops Sp.z o.o. przedmiotowego wniosku, jak również o zakończeniu całego postępowania administracyjnego decyzją Nr 42/Pr.płn/98 (znak UAN/8331/Ur - 208 /98) w dniu 22.04.1998 wydaną przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, podpisaną przez Dyrektora Zarządu Dzielnicy Praga Północ Gminy Warszawa Centrum mgr inż. Jerzego Hertla, Społeczny Instytut Ekologiczny nie został poinformowany.

Po powzięciu wiadomości przez Społeczny Instytut Ekologiczny o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wystąpił on w dniu 25 listopada 1999 r. z wnioskiem o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Nr 42/Pr.płn/98 z dnia 22.04.1998 r.

Powyższy wniosek pozostał bez odpowiedzi aż do dnia 6.01.2000 w formie pisma bez przestrzegania przez organ administracji publicznej trybu wskazanego w kpa dla tego typu spraw. W piśmie tym organ stwierdził, że w przedmiotowej sprawie zostało wydanych wiele decyzji i gdyby przedstawiciele Społecznego Instytutu Ekologicznego zgłosili się do Urzędu to na pewno mieliby wgląd do akt sprawy i Instytut zostałby uznany za stronę w każdym postępowaniu administracyjnym związanym z przedmiotową inwestycją.

W tej sytuacji Społeczny Instytut Ekologiczny ponownie w dniu 6 marca 2000 r. złożył wniosek o wznowienie postępowania. Już 5.04.2000 r. Urząd Dzielnicy Praga Północ Gminy Warszawa Centrum Wydział Architektury i Urbanistyki wezwał Instytut do przedłożenia dodatkowych dokumentów .

W związku z brakiem informacji o wznowieniu postępowania Instytut w dniu 29 maja 2000 r. wystosował pismo do Komisarza w Gminie Centrum - Andrzeja Hermana.

W dniu 16.06.2000 r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy decyzją Nr 72/Pr.Płn/2000 (znak UAN/8331/Ur-148/ODM/2000) odmówił wznowienia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji Centrum Handlowego wraz z Dworcem PKP Warszawa Wileńska. Decyzję powyższą podpisał Zastępca Dyrektora Zarządu Dzielnicy Praga Północ Gminy Warszawa Centrum - mgr inż. arch. Adam Jarecki. W uzasadnieniu stwierdzono, że S.I.E. nie może uczestniczyć w tym konkretnym postępowaniu, gdyż uprawnienia strony nabył w dniu 12.02.1998 r. a postępowanie administracyjne toczyło się nieprzerwanie od dnia 22.11.1996 na wniosek PKP a zakończyło wydaniem pozwolenia budowę w 1999 r.

Nie negujemy faktu, że PKP wystąpiło z wnioskiem w 1996 r. Postępowanie wszczęte na wniosek PKP nie mogło zakończyć się wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Inter Commerce For Shops Sp. z o.o., tym bardziej, że wspomniana Spółka złożyła swój wniosek o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w 1998 r i to po poinformowaniu Urzędu dzielnicy Praga Północ Gminy Warszawa Centrum o uprawnieniach Społecznego Instytutu Ekologicznego wynikających z art.100 ust.5 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

W tym samym tonie Pan mgr inż. arch. Leszek Mroczyński - Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Dzielnicy Praga Północ w piśmie z dnia 28.06.2000 r. skierowanym do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Gminy Warszawa Centrum wyjaśniał dlaczego Społeczny Instytut Ekologiczny nie został uznany za stronę - była to odpowiedź Urzędu na monit do Komisarza Gminy Warszawa Centrum.

Przytoczone powyżej pisma, decyzje oraz fakty wskazują jednoznacznie na celowe pomijanie Społecznego Instytutu Ekologicznego w postępowaniu administracyjnym przez Urząd Dzielnicy Pragi Północ.

Społeczny Instytut Ekologiczny odwołał się od decyzji Nr 72/Pr.Płn/2000 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W dniu 10 stycznia 2001 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w sprawie KOC/1279/Ar/00 uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W uzasadnieniu decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało że organ wydając zaskarżoną decyzję naruszył art. 7, 8, 10, 11, 77, 80 kpa oraz art.103 par.3 kpa.

Co prawda Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało również, że Społeczny Instytut Ekologiczny winien wskazać o które postępowanie chodziło, gdyż w związku z inwestycją przy dworcu Warszawa Wileńska zostało wydanych kilka decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (są to decyzje uzupełniające się dotyczące tej samej inwestycji np.: na budynek kubaturowy z parkingami i Dworcem PKP; na drogi dojazdowe itp.), lecz w jaki sposób mógł to Instytut zrobić jeżeli nie wiedział nic o toczących się postępowaniach administracyjnych. Oczywistym jest, że Urząd Dzielnicy Warszawa Praga Północ pomijał przy wszczęciu jakiegokolwiek postępowania w tej sprawie Społeczny Instytut Ekologiczny .

Nie dość, że odmówiono nam praw strony, to jeszcze nie poinformowano o wszczęciu w dniu 31.03.1999 r. postępowania w sprawie wydania na przedmiotową inwestycję pozwolenia na budowę, które zakończyło się wydaniem decyzji Nr 103/99 (znak: UAN -7351/Nk-150/00) z dnia 11.06.1999 r., którą podpisał z upoważnienia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy mgr inż. arch. Adam Jarecki Zastępca Dyrektora Zarządu dzielnicy Praga Północ Gminy Warszawa Centrum.

Należy dodać, że decyzja zezwalająca na budowę Centrum Handlowego wraz Dworcem PKP Warszawa Wileńska oraz parkingami była następnie wielokrotnie zmieniana.

Urząd nie informował Społecznego Instytutu Ekologicznego o wszczęciu jakiegokolwiek postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 103/99 z dnia 11.06.1999 r.

I tak decyzja nr 103/99 została zmieniona decyzją nr 196/99 z dnia 27.10.1999 r. a następnie decyzją Nr 51/2000 z dnia 7.04.2000 pozwolenie na budowę zostało przeniesione z Inter Commerce Sp. z o.o. na Carrefour Polska Sp. z o.o. Decyzja Nr 51/00 została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż Carrefour Polska nie posiadał prawa do całości terenu objętego pozwoleniem na budowę. Wynika to jasno z pism PKP skierowanych do Carrefour Polska Sp. z o.o. z dnia 20.10.2000 r. oraz z dnia 27.10.2000 r.

Decyzja zezwalająca na budowę Centrum Handlowego została ponownie zmieniona w dniu 01.12.2000 r. decyzją Nr 121/00 wydaną przez Burmistrza Gminy Warszawa Centrum, którą podpisał mgr inż. arch. Adam Jarecki . Postępowanie administracyjne zostało wszczęte na wniosek Carrefour Polska Sp. z o.o. z dnia 21.listopada 2000 r. Oczywiście o wszczęciu tego postępowania Społeczny Instytut Ekologiczny również nie został powiadomiony.

W tej sytuacji Instytut ponownie złożył wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wydaniem decyzji Nr 121/00. Oczywiście tak samo jak poprzednio Burmistrz Gminy Warszawa Centrum decyzją Nr 16/01 odmówił wznowienia postępowania z powodu... "nieuczestniczenia SIE jako strona na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę Centrum Handlowo - Usługowego z dworcem PKP Warszawa Wileńska z zespołem parkingów w Warszawie".

W ten oto sposób Społeczny Instytut Ekologiczny został pominięty w postępowaniach związanych z realizacją inwestycji dzięki "sprawnemu stosowaniu prawa administracyjnego przez Urząd Dzielnicy Praga Północ Gminy Warszawa Centrum".

Z uzyskanych przez Społeczny Instytut Ekologiczny wynika, że w grudniu 2000 r. mocą postanowienia Nr 570/2000 Powiatowy Inspektor Budowlany w Powiecie Warszawskim wstrzymał prowadzenie robót na budowie centrum Handlowo - Usługowego z Dworcem PKP Warszawa Wileńska.

W związku z wydanym postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Warszawskim Burmistrz Gminy Warszawa Centrum wydał w dniu 22.12.2000 r. decyzję Nr 126/00 znak( UAN- 7351/Nk-547/00 ) podpisaną przez Zastępcę Dyrektora Zarządu Dzielnicy Praga Północ Gminy Warszawa Centrum mgr inż. arch. Adama Jareckiego którą z urzędu uchylił prawomocne decyzje zezwalające na budowę Centrum Nr 103/99 oraz 196/99 i 121/00.

O decyzji Nr 126/00 organ administracji publicznej konsekwentnie nie poinformował Społecznego Instytutu Ekologicznego. Znamiennym jest fakt, że organ administracji stwierdził w niej że zostały uchylone prawomocne decyzje, gdy tymczasem decyzja nr 121/00 z dnia 1.12.2000r. w dniu wydania decyzji Nr 126/00 nie była prawomocna.

W dniu 14.02.2001 r. mgr inż. arch. Adam Jarecki z upoważnienia Burmistrza Gminy Warszawa Centrum wydał postanowienie nr 2/2000, zawieszające postępowanie administracyjne wszczęte decyzją nr 72/pr.Płn/2000 z dnia 16.06.2000r. W uzasadnienie podano, że spółka Carrefour Polska Sp. zoo w dniu 12 lutego 2001 roku zaskarżyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylającą decyzję nr 72/Pr.Płn/2000 i w związku z tym uznano za konieczne wstrzymanie postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez NSA. Według nas zawieszenie postępowania na tej podstawie nie było możliwe, a służy wyłącznie konsekwentnemu torpedowaniu naszego uczestnictwa w postępowaniach.

W dniu 10 stycznia 2001 r. Społeczny Instytut Ekologiczny zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nieważności decyzji Nr 51/00 z dnia 07.04.2000 r. Naczelnik Wydziału Architektury, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, Urzędu Dzielnicy Praga Północ - Armin Tomicki, przesyłąjąc wojewodzie wydane decyzje broni postępowania dzielnicy następująco:

Po pierwsze cele statutowe organizacji nie obejmują żadnej konkretnej działalności, a Społeczny Instytut Ekologiczny ogranicza się w swych działaniach wyłącznie do uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych na prawach strony, co stanowi nadużycie prawne.
Interes prawny musi być konkretny, a nie abstrakcyjny...
Ponadto brak jest istotnego interesu społecznego który przemawiałby za uczestnictwem SIE w tymże postępowaniu. SIE wreszcie twierdzi, że inwestycja jest szkodliwa lub uciążliwa dla środowiska, co nie znajduje potwierdzenia w obowiązującym ustawodawstwie.

Powyższy cytat dobitnie świadczy o arogancji urzędników dzielnicy Praga Północ, którzy brak argumentów i znajomości prawa usiłują zastąpić inwektywami. Społeczny Instytut Ekologiczny od wielu lat prowadzi bardzo szeroką działalność (współorganizowanie Dnia Ziemi, Zespół Interwencji Prawnych, budowa instalacji do spalania biomasy), uczestniczy w kilkudziesięciu postępowaniach administracyjnych i w żadnym z nich żaden urząd nie kwestionował interesu społecznego przemawiającego za uczestniczeniem SIE, jego celów statutowych, czy sposobu reprezentacji (jak usiłuje się to czynić w dalszej części cytowanego pisma). Zaliczenie spornej inwestycji do mogących pogorszyć stan środowiska wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 1998 r.

Wiadomo Społecznemu Instytutowi Ekologicznemu, że inwestycja jest w dalszym ciągu realizowana. Pozostaje jedynie pytanie: po co i komu ma służyć w Polsce ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz kodeks postępowania administracyjnego skoro organy administracji publicznej działają tak jak wskazano wyżej?

Załączniki

Cytowane dokumenty - łącznie 30 stron