W związku z rozpoczęciem prac projektowych nad modernizacją ul. Prostej na odcinku rondo ONZ - rondo Daszyńskiego przedstawiamy nasze postulaty w tym zakresie. Propozycję te zmierzają do wypracowania rozwiązania dla tej ulicy zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, polityką transportową m.st. Warszawy oraz aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Wspólne pasy autobusowo-tramwajowe (PAT) ze wspólnymi przystankami

Obecnie ul. Prostą w godzinie szczytu kursuje 5 tramwajów i ok. 35 autobusów. Taka liczba pojazdów swobodnie mieści się na jednym pasie ruchu. Po oddaniu do użytku II linii metra należy się spodziewać dalszego ograniczenia liczby naziemnych środków komunikacji miejskiej. Jednocześnie podróżni narażeni są na niewygody związane z tym, że pojazdy komunikacji publicznej udające się w tym samym kierunku odjeżdżają z różnych przystanków, odległych nawet o 200 m. Oznacza to dłuższy średni czas oczekiwania i nierównomierne wykorzystanie taboru.

Na zasadność wprowadzenia wydzielonych wspólnych pasów autobusowo - tramwajowych m.in. na ul. Prostej w Warszawie wskazywano wielokrotnie. Szersze uzasadnienie i przykładowe rozwiązania szczegółowe można znaleźć np. w Makuch, J. PAT - wspólne pasy i przystanki autobusowo-tramwajowe w Warszawie (konferencja Transport publiczny w Warszawie, Warszawa 2005).

Niezwiększanie przepustowości ulicy Prostej

Postulat ten wynika wprost z Polityki transportowej m.st. Warszawy, która nakazuje niepowiększanie poziomu przepustowości tras drogowych prowadzących do centrum ponad chłonność komunikacyjną tego obszaru. Nie ma wątpliwości, że chłonność komunikacyjna centrum została już przekroczona i zasadą powinno być raczej ograniczanie przepustowości tras radialnych. Dlatego modernizacja powinna porządkować ruch i parkowanie pojazdów, uniezależnić komunikację publiczną od korków, poprawić warunki dla pieszych i rowerzystów – ale nie zwiększać przepustowości dla samochodów osobowych, zwłaszcza w kierunku wschodnim. Naszym zdaniem, ul. Prosta po modernizacji i przeniesieniu autobusów na wspólne pasy autobusowo-tramwajowe powinna zapewniać dla samochodów osobowych po jednym pasie ruchu w każdą stronę oraz ewentualne pasy skrętne przed skrzyżowaniami.

Warto także zwrócić uwagę, że w przyjętym w 2006 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego klasa ul. Prostej na przeznaczonym do modernizacji odcinku została obniżona z głównej do zbiorczej. Oczekujemy, że znajdzie to swoje odbicie w projekcie, np. w szerokości pasów ruchu czy gęstości przejść dla pieszych.

Uporządkowanie parkowania.

Parkowanie uliczne przy ul. Prostej powinno zostać zorganizowane na zasadzie parkowania równoległego w jezdni (pas parkingowy) lub w zatokach parkingowych. Niedopuszczalne jest wyznaczanie miejsc parkingowych na chodnikach.

Na całej długości ulicy chodniki powinny zostać zabezpieczone wygrodzeniami przed nielegalnym parkowaniem.

Drogi dla rowerów i szerokie chodniki po obu stronach ulicy

Ze względu na liczne źródła i cele podróży po obu stronach ulicy, a także spójność i bezpośredniość systemu rowerowego, dwukierunkowe drogi dla rowerów powinny zostać wyznaczone po obu stronach ulicy.

Ze względu na położenie w centrum miasta, należy też zapewnić wystarczającą szerokość ciągów pieszych, wykraczającą poza minimalne wartości przewidziane w warunkach technicznych. Naszym zdaniem, konieczne są chodniki po obu stronach ulicy o szerokości co najmniej 4 m każdy. Nie należy się sugerować obecnym relatywnie niewielkim natężeniem ruchu pieszego na odcinku Żelazna - Towarowa, gdyż wynika on z bardzo złych warunków dla ruchu pieszego. Można się spodziewać dużego wzrostu ruchu pieszego po uruchomieniu stacji metra rondo Daszyńskiego.

Przeniesienie przystanków na rondach Daszyńskiego oraz ONZ za skrzyżowanie

Uzasadnienie jak w punkcie 1 - wspólne przystanki dla pojazdów komunikacji publicznej jadących w tym samym kierunku (np. 8 i 10 na rondzie Daszyńskiego w kierunku zachodnim) pozwolą na skrócenie czasu oczekiwania na przystanku.

Ponieważ na rondzie Daszyńskiego natężenie ruchu autobusowego może być większe, zwłaszcza do czasu budowy zachodniego odcinka drugiej linii metra, można rozważyć budowę oddzielnego przystanku autobusowego. Powinien on być jednak również zlokalizowany między jezdniami ul. Prostej, tuż obok przystanku tramwajowego.

Obustronne dojścia do peronów przystankowych

Należy zapewnić możliwość dojścia do peronów przystankowych (przejścia dla pieszych) na obu ich krańcach, tak by skrócić drogi dojścia pieszego i ułatwić wymianę pasażerów na przystankach. W przypadku przystanku Norblin można to osiągnąć poprzez przeniesienie wszystkich przystanków na wschodnią stronę skrzyżowania z ul. Żelazną i utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych na wschodnim krańcu przystanku.