Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za możliwość zaopiniowania projektu przebudowy ul. Puławskiej. Cieszy nas, że dążycie Państwo do pogodzenia interesów wszystkich użytkowników drogi już na etapie projektu, co na pewno ułatwi dalsze postępowanie administracyjne.

Przy projektowaniu ul. Puławskiej należy mieć na uwadze, że droga rowerowa w tej ulicy powinna powstać na całej jej długości, co wynika z ustaleń obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania m.st. Warszawy. Dlatego z niepokojem obserwujemy, że projekt nie przewiduje żadnych rozwiązań rowerowych od skrzyżowania z ulicą Dolną do końca opracowania przy ulicy Racławickiej.

Skrzyżowanie z ul. Dolną

Po obejrzeniu projektu i przeanalizowaniu sytuacji terenowej przedstawiamy trzy warianty rozwiązania ruchu rowerowego od ulicy Dolnej w kierunku centrum.

Wariant 1

Biorąc pod uwagę dodatkowe uwarunkowania dla przebudowy ulicy Puławskiej, tj.

a. istnienie dogodnego alternatywnego połączenia komunikacją miejską, w postaci metra oraz linii tramwajowej (obecnie o dużym zapasie przepustowości);

b. budowę parkingów strategicznych Parkuj i Jedź przy stacji metro Wilanowska, a także w drugim etapie metro Ursynów i metro Kabaty,

c. budowę i udrożnienie etapowej obwodnicy miasta, a w kolejnych latach także prawdopodobną budowę wielkiej obwodnicy miasta, tzw. WOW,

d. wprowadzenie wspólnego biletu na komunikację ZTM i kolej podmiejską,

które obecnie i w najbliższym czasie mają znacząco wpłynąć na ograniczenie ruchu drogowego do centrum miasta, podstawowym wariantem przebudowy ulicy Puławskiej powinno być ograniczenie liczby pasów ruchu, przynajmniej w kierunku do centrum miasta. Zwracamy uwagę, że brak możliwości takiego ograniczenia przepustowości ulicy może podważać zasadność niektórych z wymienionych wcześniej usprawnień komunikacyjnych. Ponadto ulica Puławska na wcześniejszym odcinku, przy dojeździe do ulicy Woronicza, posiada tylko dwa pasy ruchu, co dodatkowo uzasadnia nasz postulat. Ponieważ droga rowerowa nie mieści się obecnie w liniach rozgraniczających drogę od ulicy Dolnej do centrum, należy zlikwidować skrajny prawy pas ruchu od ulicy Dolnej w kierunku centrum.

Umożliwi to budowę w miejsce tego pasa ścieżki rowerowej o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi. Szczegóły początkowej części tego odcinka przedstawiono na schematycznym rysunku nr 1.

Wariant 2

Jeśli mimo uwarunkowań podanych w wariancie 1 władze nie mają odwagi ograniczyć liczby pasów ruchu na tym odcinku ulicy Puławskiej powinna zostać zaprojektowana droga rowerowa jednokierunkowa (o szerokości 1,5 m) po obydwu stronach ulicy Puławskiej od ulicy Dolnej, przynajmniej do skrzyżowania z ul. Morskie Oko. Od tego miejsca rowerzyści mogą zostać skierowani na drogę rowerową alternatywną do ul. Puławskiej nad skarpą, prowadzącą ulicą Smetany, Parkiem Morskie Oko, ulicą Chocimską do Placu Unii Lubelskiej i Marszałkowską (od centrum kontrapasem) do centrum - ciąg ten musiałby być jednak odpowiednio zaprojektowany i wybudowany przez władze miasta.

Wariant 3

W przypadku nie podjęcia decyzji pozytywnej w sprawie wariantu 1 bądź 2 należy zaprojektować bezpieczne włączenie się rowerzystów do ruchu na zasadach ogólnych co można osiągnąć w dwojaki sposób:

(a) zapewniając pasy włączania i wyłączania się rowerzystów do/z ruchu ogólnego w jezdni. Naszym zdaniem pasy takie powinny rozpoczynać/kończyć się na odcinku pomiędzy dwoma ramionami ulicy Dolnej. Szczegóły na rysunku nr 2.

(b) zapewniając śluzę rowerową przy skrzyżowaniu z ulicą Dolną. W takim wypadku powinna zostać zlikwidowana tzw. zielona strzałka w sygnalizacji do skrętu w prawo, a linia zatrzymania przed skrzyżowaniem odsunięta ok. 3 metry wcześniej niż w obecnym projekcie. Sygnalizacja świetlna powinna umożliwić wjazd rowerzystom na śluzę w czasie fazy dla ruchu poprzecznego do ulicy Puławskiej (światła czerwonego dla ul. Puławskiej). Szczegóły na rysunku nr 3.

Jeśli z jakichkolwiek powodów nie uda się doprowadzić do realizacji żadnego z powyższych wariantów rozwiązań środowisko rowerzystów i stowarzyszenie Zielone Mazowsze zastrzega sobie prawo oprotestowania inwestycji na podstawie niezgodności jej realizacji z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta oraz uchwały Zarządu Miasta dotyczącej zapewnienia warunków dla ruchu rowerowego w Warszawie.

Pozostałe uwagi

W zakresie miejsc, w których projektowana droga rowerowa wykracza poza linie rozgraniczające pas drogowy postulujemy likwidację zatok przystankowych dla autobusów. Obecnie na ulicy Puławskiej nie ma zatok autobusowych. Przyszły ruch drogowy na tej ulicy, uwzględniając uwarunkowania podane w wariancie 1 przynajmniej nie wzrośnie, w dodatku ulica ma trzy pasy ruchu, zatem autobusy nie będą blokowały ruchu drogowego. W dodatku zatoki autobusowe powodują, że autobusy tracą czas na wyjazd z zatoki, gdyż samochody niezwykle rzadko wypuszczają autobusy na pas ruchu, mimo obowiązujących przepisów.

Zwracamy także uwagę, że na odcinku od ulicy Idzikowskiego do ul. Bielawskiej lewy pas ruchu w kierunku centrum (a także pas ruchu do skrętu w lewo w ul. Woronicza) ma 4 metry szerokości, co zachęci kierowców do przekraczania prędkości dozwolonej w terenie zabudowanym - 50 km/h. Taki szeroki pas jest także nieuzasadniony z uwagi na fakt, że w pozostałych miejscach ulicy lewy pas ruchu ma 3 metry szerokości. Taki szeroki pas jest powodem wykroczenia projektowanej drogi rowerowej przy przystanku autobusowym Królikarnia (za ulicą Woronicza) w kierunku centrum.

W zakresie innych newralgicznych miejsc dotyczących drogi rowerowej wyrażamy przekonanie, że Dzielnica Mokotów nie będzie sprawiała kłopotów w zakresie udostępnienia terenów w celu wykonania ścieżki rowerowej w miejscach jej przekroczenia linii rozgraniczających zakres inwestycji. Nalegamy także na jak najszybsze wykupienie terenów pod budowę drogi rowerowej od ul. Idzikowskiego do ul Domaniewskiej.