Od redakcji

Uwagi złożone zostały 4 stycznia 2013 r. w ramach konsultacji projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy. Ze względu na termin konsultacje te przejdą do historii stolicy jako nowy rekord groteski w dziedzinie udziału społecznego - rozpoczęły się 28 grudnia, a zakończyły 4 stycznia. Mimo to udało się nam parę błędnych lub szkodliwych zapisów wyłapać.

Uwagi do projektu uchwały

Umożliwić stosowanie technologii Eko-AB

Stan zapisu w projekcie uchwały:

§4 pkt. 3.

Sugerowana zmiana:

W pkt. 3 po ppkt 2) dodać kolejny ppkt w brzmieniu:

3) W obszarach zabudowy wielorodzinnej objętej systemem zbierania odpadów w pawilonach do zbierania i sortowania odpadów w podziale na nastepujące frakcje:
a) łącznie frakcje określone w pkt 2 ppkt. 1-5 i 10-16, oznaczone jako odpady „segregowane suche”
b) oddzielnie frakcja określona w pkt. 2 ppkt. 6, oznaczona jako odpady „wielkogabarytowe”,
c) oddzielnie frakcja określona w pkt. 2 ppkt. 7 i 8, oznaczona jako „bioodpady”,
d) oddzielnie frakcja określona w pkt. 6, oznaczona jako „odpady higieniczne i pozostałe”,

Uzasadnienie:

Dodanie ppkt. ma na celu umożliwienie stosowania na wybranych obszarach technologii „Eko-AB” (zastąpienie altan śmietnikowych pawilonami do zbierania i sortowania odpadów przez zatrudnionego pracownika).

Określić gęstość rozmieszczenia punktów selektywnej zbiórki

Stan zapisu w projekcie uchwały:

§6.

1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbierają wszystkie lub wybrane frakcje odpadów, o których mowa w § 4 ust. 2.

Sugerowana zmiana:

§6

1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbierają wszystkie lub wybrane frakcje odpadów, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozmieszcza się w każdej dzielnicy w takiej liczbie aby na jeden punkt zbierający wszystkie frakcje odpadów, o których mowa w § 4 ust. 2. przypadało nie więcej niż 10 tys. mieszkańców. Nie wyklucza to możliwości rozmieszczenia dodatkowych pojemników na wybrane frakcje gęściej, poza punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uzasadnienie:

Konieczne jest określenie wymaganej gęstości rozmieszczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Standard 1/10 tys. czyli kilkanaście na dużą dzielnicę, 2-3 na najmniejsze, wydaje się być racjonalny i zapewniać właściwą dostępność.

Należy dopuścić możliwość rozmieszczania pojemników gęściej, niezależnie od punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Chodzi także o pojemniki już istniejące, np. PCK na odzież, na baterie w sklepach, na farmaceutyki w aptekach, na świetlówki, czy np. pojemniki 4-komorowe na skrzyżowaniach.

Nie zwalać śniegu na ścieżki

Stan zapisu w projekcie uchwały:

§8. 6. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię.

Sugerowana zmiana:

§8. 6. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię oraz ścieżkę rowerową.

Uzasadnienie:

Poprawka ma na celu wyeliminowanie blokowania ruchu rowerowego.

Dopuścić kosze uliczne do selektywnej zbiórki

Stan zapisu w projekcie uchwały:

§10. 2. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych oraz na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym m.in. na wewnętrznych drogach osiedlowych, w ogrodach i parkach, na bulwarach, na plażach, należy stosować kosze uliczne o pojemności od 20 litrów do 80 litrów.

Sugerowana zmiana:

§10. 2. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych oraz na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym m.in. na wewnętrznych drogach osiedlowych, w ogrodach i parkach, na bulwarach, na plażach, należy stosować kosze uliczne o pojemności od 20 litrów do 80 litrów jednokomorowe lub o pojemności od 200 do 500 litrów, wielokomorowe, do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uzasadnienie:

Należy dopuścić możliwość selektywnego zbierania odpadów z infrastruktury, co pozytywnie funkcjonowało jeszcze do niedawna.

Dopuścić duże kontenery metalowe

Stan zapisu w projekcie uchwały:

§11. pkt. 1.

Sugerowana zmiana:

W pkt 1 dodać ppkt 4) dotyczący kontenerów metalowych, większych niż w ppkt 1) – 3) jako dopuszczalne w przypadku następujących rodzajów odpadów: odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz ppkt 5) dotyczący pojemników typu dzwon.

Uzasadnienie:

W przypadku wymienionych rodzajów odpadów obecnie często stosuje się duże kontenery metalowe, całopojazdowe. Wydaje się niecelowe zastępowanie ich znacznie mniejszymi.

W ppkt.1 wymieniono tylko pojemniki o pojemności do 1300 litrów, czyli mniejsze niż opisane w §10 pkt. 1 ppkt. 2) i 3). Wygląda jakby pojemiki z tych ppkt. Były jednak niedopuszczone. Jeśli dla takich pojemników nie ma PN-EN, to może napisać, że §11 pkt 1 dotyczy pojemników o których mowa w § 10 ust. 1 ppkt. 1), a nie samo „w § 10 ust. 1”

Dopuścić pojemniki bez worków

Stan zapisu w projekcie uchwały:

§13. 2. Do zbierania odpadów segregowanych suchych, szkła opakowaniowego oraz odpadów zielonych należy stosować worki, spełniające wymagania określone w § 12.

Sugerowana zmiana:

§13. 2. Do zbierania odpadów segregowanych suchych, szkła opakowaniowego oraz odpadów zielonych należy stosować pojemniki o pojemności 120 litrów lub 240 litrów, spełniające wymagania określone w § 11, lub worki, spełniające wymagania określone w § 12.

Uzasadnienie:

Należy zapobiegać powstawaniu odpadów – również worków na odpady! Dlatego proponujemy dopuszczenie mozliwości stosowania pojemników zamiast worków.

Usunąć inne wymagania

Stan zapisu w projekcie uchwały:

Rozdział V. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Sugerowana zmiana:

Usunąć cały rozdział.

Uzasadnienie:

Żadne z opisanych w rozdziale wymagań nie dotyczą obowiązków właścicieli nieruchomości. Wszystkie wymagania dotyczą gminy lub przedsiębiorców realizujących zadania na zlecenie gminy. To jest regulamin, a nie Plan Gospodarki Odpadami.

Wyznaczyć nowy termin na składanie uwag

Ponadto wyrażamy oburzenie z powodu tak krótkiego terminu na składanie uwag [28 grudnia - 4 stycznia - przyp. red.] Skandaliczne jest wyznaczenie tak krótkiego terminu na wnoszenie uwag, zwłaszcza że:

1. okres ten pokrywa się w znacznym stopniu z dniami wolnymi, które ludzie spędzają na urlopach czy wypoczynku.

2. projekt Regulaminu jest obszerny i miejscami skomplikowany, więc samo jego przyswojenie pochłania niemało czasu, nie mówiąc o przemyśleniu i sformułowaniu uwag.

Czy Państwu zależy jedynie na odfajkowaniu fikcyjnych „konsultacji” zamiast na rzeczowym udziale społeczeństwa? W tym stanie umieszczony w uzasadnieniu projektu uchwały zapis, jakoby projekt regulaminu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi nosi znamiona poświadczenia nieprawdy.

Wnosimy o ustalenie i podanie do publicznej wiadomości nowego terminu na wnoszenie uwag, co najmniej do 31 stycznia 2013 r.