Kto ma czasu od metra, spieszyć się nie musi

Obojętność wojewody Jacka Kozłowskiego na urągające cywilizowanym standardom traktowanie pieszych wokół Ronda Daszyńskiego [zobacz >>>] [zobacz >>>] zmusiła nas do skierowania prośby o interwencję do Rzecznika Praw Obywatelskich, którego pismo publikujemy poniżej. Cieszy nas, że Biuro Rzecznika podjęło sprawę, choć jednocześnie trudno nie czuć zażenowania angażowaniem tej instytucji w obronę praw tak elementarnych i oczywistych, jak ludzkie warunki przejścia na drugą stronę ulicy.

Mateusz Witczyński z konsorcjum wykonawców metra zapewniał przed kamerą TVP ,,w połowie 2012 roku (...) udostępnimy przejście dla pieszych z powrotem'' (cały materiał poniżej). Zaledwie dwadzieścia miesięcy opóźnienia tego terminu nie wydaje się dla władz Warszawy na tyle istotne, aby zainteresowała się nim pani prezydent lub jej zastępca odpowiedzialny za transport. Opóźnienia to temat niezręczny dla dbających o wizerunek bardziej niż o wygodę i bezpieczeństwo pieszych. Tym bardziej cieszy podniesienie przez Rzecznika kwestii legalności tak długotrwałego zajęcia placu budowy i niewdrożenia organizacji ruchu. Nas dyrektor Sobucki lekko zbył opierając się na opinii... najbardziej zainteresowanego zamiataniem problemu pod dywan - koordynatora budowy. Czy równie lekceważąco potraktuje Rzecznika Praw Obywatelskich? Z niecierpliwością czekamy na stanowisko Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich

Warszawa, 4 marca 2014 r.

V.565.91.2014.TS

Do: Pan Piotr Sobucki
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Środowiska
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Szanowny Panie Dyrektorze,

Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie dziękuję za odpowiedź na wystąpienie w sprawie organizacji ruchu na Rondzie Daszyńskiego w Warszawie (pismo z dnia 12 grudnia 2013 r. nr WIŚ-IV.8170.3.2013.CK).

We wspomnianej odpowiedzi twierdzi Pan. że sygnalizacja świetlna na przedmiotowym rondzie spełnia wymagania formalne wynikające z postanowień rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Z przedstawionych przez Pana wyjaśnień wynika, że zredukowanie długości sygnału zielonego dla pieszych przechodzących przez jednię ul. Towarowej po stronie południowo-zachodniej ronda było podyktowane znacznym obciążeniem Ronda Daszyńskiego ruchem pojazdów wzdłuż osi ul. Towarowej i tworzącymi się zatorami. Wprawdzie powołane okoliczności mogą wskazywać na wystąpienie szczególnych okoliczności uzasadniających w myśl powołanego rozporządzenia dopuszczalność skrócenia sygnału zielonego dla pieszych do 75% czasu przejścia pieszego przez całe przejście, jednakże nawet przy przyjęciu tego rozwiązania czas wyświetlania się zielonego sygnału dla pieszych nie powinien zostać skrócony do 8 sekund. Skoro bowiem przedmiotowe przejście dla pieszych liczy 15 metrów, a przyjęta w rozporządzeniu prędkość poruszania się osób z dysfunkcją ruchu wynosi 1 m/s. to sygnał zielony dla pieszych mógł zostać skrócony do 11.25 sekundy.

Niezależnie od powyższego, wyjaśnienia wymaga kwestia niewprowadzenia w życie zatwierdzonego w dniu 19 września 2012 r. projektu czasowej organizacji ruchu dla ul. Prostej, na podstawie którego miało dojść do przywrócenia przejścia dla pieszych przez ul. Prostą po zachodniej stronie Ronda Daszyńskiego. Zajęcie terenu przejścia dla pieszych przez wykonawcę drugiej linii metra nie może stanowić legitymacji dla zaniechania polegającego na odstąpieniu od wdrożenia zatwierdzonej organizacji ruchu. Logika nakazuje przy tym przyjęcie założenia, że skoro właściwy organ zatwierdził projekt organizacji ruchu przewidującej przywrócenie przejścia dla pieszych po zachodniej stronie Ronda Daszyńskiego, to teren tego przejścia nie pozostawał już w dyspozycji wykonawcy drugiej linii metra, a zatem zajmowany był przez niego bezprawnie.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14. poz. 147 ze zm.) zwracam się do Pana Dyrektora z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie do zarzutów dotyczących działania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na Rondzie Daszyńskiego oraz o zbadanie w trybie nadzoru, czy niefunkcjonowanie przejścia dla pieszych przez ul. Prostą po zachodnie stronie Ronda Daszyńskiego jest zgodne zatwierdzoną w dniu 19 września 2012 r. organizacją ruchu. Uprzejmie proszę także o wskazanie podmiotu, który zwrócił się do Inżyniera Ruchu m. st. Warszaw) z wnioskiem o zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na ul. Prostej, przewidującej przywrócenie przejścia dla pieszych.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Katarzyna Łakoma

Do wiadomości: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

[Wytłuszczenia od redakcji, skan kopii pisma PDF, 88 kB]

Zobacz też

Czym skutkuje dyskryminacja pieszych [zobacz >>>]