ZDM planuje całkowitą wymianę chodników al. Jerozolimskich od ul. Emilii Plater do Muzeum Narodowego. Zielone Mazowsze apelowało, żeby w ramach tych prac powstały tzw. rezerwy pod drogi rowerowe, tzn. tam, gdzie będzie wymieniana nawierzchnia, od razu wybudować nawierzchnie dróg rowerowych, które w przyszłości mniejszym już kosztem można będzie połączyć, wyznaczając przejazdy przez jezdnie i dostosowując sygnalizację.

Niestety tak się nie stanie. ZDM woli teraz zrobić chodniki bez żadnych zmian, a za parę lat, kiedy znajdą się pieniądze na ścieżki rowerowe, rozbierać je i budować nawierzchnie dla rowerzystów od początku. Oceniam wartość straconych w ten sposób prac na co najmniej milion złotych. Co więcej, remont utrwala niekorzystne zjawisko chaotycznego parkowania na chodnikach.

A oto pokrótce historia tej sprawy (w przytoczonych pismach pominęliśmy wątki niedotyczące al. Jerozolimskich).

2011.03.01: Zielone Mazowsze do ZDM

ZM/11/0542/01/KR

Do: Michał Trzciński, Z-ca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.

dotyczy: planowanych remontów chodników

W nawiązaniu do spotkania w dniu 21 lutego b.r. w sprawie planowanych remontów chodników, po dokonanych dodatkowych wizjach lokalnych składamy dodatkowe wnioski:

1. Odnośnie pozycji 3. Al. Jerozolimskie, odc. ul. Emilii Plater - Muzeum Narodowe, widzimy w ramach planowanego remontu chodników możliwość budowy nawierzchni dla przyszłych dróg dla rowerów (rezerwa po drogi dla rowerów) - po obu stronach drogi dla rowerów jednokierunkowe o szerokości 1,5 m. Szczegóły proponowanych rozwiązań przedstawiamy w załączonej analizie.

Ponadto dla inwestycji tej wnioskujemy o uwzględnienie uzupełnienia szpalerów drzew na całej długości, a na powierzchniach, które nie są niezbędne dla ruchu pieszych, rowerzystów, czy parkowania samochodów urządzenia zieleni niskiej (np. odmiany płożące i krzewy).

(...)

Analiza możliwości budowy dróg dla rowerów w al. Jerozolimskich w ramach remontu chodników (fragmenty)

Strona południowa, od Emilii Plater do Muzeum Narodowego

Trasa zaczyna się od wąskiego gardła na wysokości wyjść z przejścia podziemnego. Dla pieszych zostaje nieco ponad 2 m szerokości chodnika.

Na odcinku do ul. Poznańskiej jest szerzej, przy 1,5 m szerokości drogi dla rowerów, pozostaje 3 m szerokości chodnika. Miejsca postojowe należy zaprojektować w sposób zapobiegający wjeżdżaniu przez samochody maską na drogę dla rowerów (np. ograniczniki przednich kół) – widać ten problem na zdjęciu.

W przyszłości proponuje się przebudowę Ronda Dmowskiego z wykonaniem przejazdów rowerowych.

Pas rowerowy wpuszczony w zatokę autobusową (albo likwidacja zatoki w związku z faktem istnienia buspasa).

Na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Kruczej po wybudowaniu 1,5 m drogi dla rowerów pozostanie min 3,5 m szerokości chodnika dla pieszych.

Przejazd dla rowerów przez ul. Kruczą w osi drogi dla rowerów -przysunięcie przejścia dla pieszych bliżej al. Jerozolimskich.

Od końca zatoki do ul. Brackiej bardzo szeroki chodnik (po zakończeniu budowy domu towarowego) - brak problemu z wyznaczeniem drogi dla rowerów.

Przyszłe wyznaczenie przejazdów przez ul. Nowy Świat nie sprawi trudności.

Tuż za ul. Nowy Świat drogę dla rowerów można wpuścić w uliczkę parkingową wzdłuż Centrum Bankowo - Finansowego, aż do terenu Muzeum Narodowego.

Konieczność budowy kolejnego odcinka drogi dla rowerów pojawia się dopiero za wjazdem na tereny CBF z al. Jerozolimskich - wzdłuż ogrodzenia Muzeum Narodowego - można ją wpuścić w podjazd pod główne wejście muzeum.

Strona północna - od dworca PKP Warszawa Powiśle do Emilii Plater

Droga dla rowerów powinna zacząć się przy samym budynku dworca PKP Warszawa Powiśle wjazdem z jezdni (przystanek autobusowy charakteryzuje się niską wymianą podróżnych - na żądanie, nie występuje parkowanie mimo braku fizycznych przeszkód).

Przebieg w rejonie dawanego klubu Tango: konieczność podcięcia łagodnej skarpy (zwiększenie spadku terenu zielonego), ominięcie przystanku.

Wyznaczenie w przyszłości przejazdu przez ul. Nowy Świat również po stronie północnej nie będzie problemem.

Bezpośrednio za rondem brak parkowania – znaczna szerokość chodnika do wytyczenia drogi dla rowerów.

Na odcinku do ul. Marszałkowskiej możliwość budowy nawet drogi dla rowerów dwukierunkowej, szerokości 2 m. Dla pieszych pozostanie wówczas 3,5-4 m.

Przed skrzyżowaniem z ul. Marszałkowską konieczność ominięcia zejścia do przejścia podziemnego.

Na odcinku Marszałkowska – Emilii Plater szerokość chodnika jest bardzo duża, dlatego proponuje się drogę dla rowerów dwukierunkową.

2011.03.16: ZDM do Zielonego Mazowsza

ZDM-ZBR-SST-5541-3-2-11

W odpowiedzi na pismo z dnia 1.03.2011 roku znak: ZM/11/0542/01/KR, dziękując za przesłane uwagi i dodatkowe wnioski przypominamy, że na spotkaniu roboczym zostały omówione możliwości tworzenia korzystnych warunków dla ruchu rowerowego przy okazji remontów chodników ujętych w planie na najbliższe lata. Są one ściśle powiązane z możliwościami technicznymi a przede wszystkim finansowymi ZDM.

Przesyłając protokół ze spotkania 21 lutego br. prosiliśmy o ustosunkowanie się do ustaleń uzgodnionych przez obecnych na nim przedstawicieli Biura Drogownictwa i Komunikacji, Stowarzyszenia Zielone Mazowsze i ZDM a nie o składanie nowych wniosków. W związku z tym, odnosząc się do uwag i wniosków przedstawionych w piśmie, informujemy, że:

Ad. 1

Podtrzymujemy uzgodnione stanowisko wyrażone w protokole, iż podczas remontu chodnika w Al. Jerozolimskich zostanie dokonana korekta geometryczna w rejonie Muzeum Narodowego, a budowa ścieżki rowerowej bądź rezerwy w chwili obecnej nie jest możliwa do realizacji. Przedstawiona przez Państwa propozycja jej przeprowadzenia od ulicy E. Plater do Muzeum Narodowego wykracza zdecydowanie poza zakres prac remontowych a kwalifikuje się do realizacji w trybie inwestycyjnym. Wymaga bowiem nie tylko przebudowy ulicy ale i innych technicznych zmian, na które to działania w chwili obecnej nie ma środków finansowych.

(...)

Z-ca dyrektora
Michał Trzciński

2011.04.05: Zielone Mazowsze do ZDM

ZM/11/0542/03/KR

Sz. P. Grażyna Lendzion, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

dotyczy: planowanych remontów chodników

W odpowiedzi na pismo znak: ZDM-ZTBR-SST-5514-3-2-11 z dnia 16 marca b.r. uprzejmie informujemy, że nie możemy zgodzić się ze stwierdzeniem, że przedstawiona przez Stowarzyszenie propozycja budowy rezerwy pod ścieżkę rowerową po obu stronach al. Jerozolimskich nie jest możliwa do realizacji przy okazji remontu chodnika, gdyż wykracza zdecydowanie poza zakres prac remontowychwymaga nie tylko przebudowy ulicy, ale i innych technicznych zmian, na które to działania w chwili obecnej nie ma środków finansowych. Wyraźnie zaznaczyliśmy, że proponujemy budowę rezerwy pod ścieżkę rowerową, czyli budowy nawierzchni rowerowej w ramach powierzchni, której dotyczy wymiana nawierzchni chodnika, pozostałe roboty, takie jak: przebudowa sygnalizacji, wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów przez jezdnie, pozostawiając na przyszłość - dla zadania inwestycyjnego.

Nie rozumiemy, dlaczego postąpić tak można w przypadku ul. Sokratesa, a w przypadku al. Jerozolimskich już nie.

Naszym zdaniem wykonanie obecnie nowej nawierzchni chodników bez odcinków nawierzchni przyszłych ścieżek rowerowych na powierzchniach objętych pracami i przesunięcie tych robót do przyszłego zadania inwestycyjnego spowoduje wykonanie znacznego zakresu prac traconych, które w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego będą musiały być zniszczone. W naszej pobieżnej ocenie wartość tych prac traconych będzie przekraczała kwotę 1 mln zł. Z pewnością takiego działania nie będzie można nazwać gospodarnym i cechującym się dbałością o stan majątku miejskiego (celowość wykorzystania środków publicznych, dyscyplina budżetowa).

Podkreślamy, że ścieżki rowerowe wzdłuż al. Jerozolimskich przewiduje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Otoczenia Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Dlatego też prosimy o ponowne rozważenie tej sprawy.

Prosimy ponadto o potwierdzenie, czy w ramach prac przesunięty zostanie przystanek Muzeum Narodowe 01 bliżej Ronda de Gaulle’a, o co wystąpiliśmy w piśmie znak: ZM/11/0542/02/KR z dnia 7 marca (załączając wcześniejsze pozytywne decyzje w tej sprawie). Zadanie to nie wykracza poza zagospodarowanie chodników oraz przesunięcie wiaty przystankowej, na co od dawna jest zgoda ZTM. [zobacz >>>]

Informujemy, że przyjmujemy do wiadomości informacje odnośnie pozostałych zadań dotyczących remontów chodników.

Z poważaniem

2011.04.20: ZDM do Zielonego Mazowsza

ZDM-ZTBR-SST-5512-49-3-11

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.04.2011 roku znak: ZM/11/0542/03/KR i w nawiązaniu do pisma znak ZDM-ZTBR-SST-5541-3-2-11 oraz ustaleń ze spotkania roboczego z dn. 21 lutego br., Zarząd Dróg Miejskich informuje, że podtrzymuje dotychczasowe stanowisko w sprawie remontu chodników w Al. Jerozolimskich.

Z uwagi na zmasowany ruch pieszy na omawianej ulicy, przeznaczenie w przyszłości części funkcjonującego obecnie chodnika na ścieżkę rowerową pogorszy znacznie warunki ruchu pieszych, w tym osób niepełnosprawnych. Urządzenie ścieżki rowerowej bądź rezerwy pod ścieżkę rowerową na wskazanym przez Państwa odcinku wykracza poza zakres remontu chodnika oraz wymaga pozyskania kosztownej dokumentacji technicznej dla przebudowy ulicy. Przede wszystkim jednak Rada Warszawy musiałaby podjąć uchwalę o redukcji płatnych miejsc postojowych urządzonych w systemie SPPN. Z uwagi na priorytety związane z EURO 2012, rozpoczęcie prac remontowych planowane jest na wiosnę br. i nie ma możliwości pozyskania ww. dokumentacji oraz dokonania uzgodnień niezbędnych dla budowy rezerwy pod ścieżkę rowerową.

Mając na uwadze powyższe, podtrzymujemy stanowisko wypracowane z państwa odziałem w trakcie spotkania roboczego, prosimy o przyjęcie go do wiadomości i o zaprzestanie dalszej korespondencji w tej sprawie.

Jednocześnie informujemy, że w sprawie dotyczącej zmiany lokalizacji przystanku autobusowego MUZEUM NARODOWE 01, odpowiedź zostanie udzielona odrębnym pismem.

Z-ca dyrektora
Michał Trzciński

Od redakcji

Bez udrożnienia Al. Jerozolimskich dla ruchu rowerowego centrum Warszawy pozostanie nieprzejezdne. Dlatego ścieżki rowerowe po obu stronach al. Jerozolimskich znajdują się m.in. w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego [zobacz >>>].

Niestety, każda konstruktywna propozycja poprawy warunków dla ruchu rowerowego w tej arterii napotyka na zdecydowany odpór armii miejskich urzędników. Spotkało to zarówno inicjatywę wspólnych pasów autobusowo-rowerowych na jezdni [zobacz >>>], jak i projekt wydzielonych ścieżek rowerowych poza jezdnią. Niedasię także dopuścić ruchu roweru pod prąd na równoległych ulicach lokalnych, które mogłyby stworzyć alternatywę dla al. Jerozolimskich[zobacz >>>].

Jak widać, każdy pretekst jest dobry, by ochronić śródmieście przed ruchem rowerowym – a Euro 2012 jest pretekstem uniwersalnym, którym można wytłumaczyć każdą bzdurę.