Monitoring sklepów wielkopowierzchniowych pod kątem przestrzegania obowiązku posiadania ogólnodostępnych urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych - na terenie województwa mazowieckiego.

Wstęp

Opracowanie zostało wykonane w formie elektronicznej, na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, w wyniku umowy o współpracy zawartej dnia 14.03.2007 roku, w ramach realizowanego przez FWIE projektu pt. Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi:

odpady.eco.pl/monitoring/

Składa się ono ze wstępu, części tabelarycznej (w której główną treścią są wyniki badań) oraz ze zbioru zdjęć, stanowiących ilustrację do opracowania.

Badania terenowe przeprowadzono na terenie województwa mazowieckiego w dniach 5-21 marca 2007 r. Objętych nimi zostało 15 sklepów wielkopowierzchniowych, należących do 13 różnych sieci. Sklepy te badano pod kątem przestrzegania obowiązku posiadania ogólnodostępnych urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji, stanowiącej załącznik do w/w umowy. Stwierdzono, że wszystkie sprawdzone jednostki handlowe wywiązują się z ustawowego obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Obecność ogólnodostępnych urządzeń do selektywnej zbiórki stwierdzono jednak jedynie w 7 spośród monitorowanych obiektów, co stanowi poniżej 50%. Nie jest to wynik satysfakcjonujący. Najlepiej swe obowiązki wypełniają sklepy Makro oraz IKEA (choć w przypadku tego drugiego stwierdzono złą lokalizację kontenerów). Najczęściej spotykanymi błędami były brak wymaganych informacji o odpadach i systemach zbiórki, ich niekompletność lub nieczytelność oraz zła lokalizacja pojemników.

Tabela sklepów

Wyniki badań przedstawiono w formie tabelarycznej.

PDF, 287 kB

Kolejność sklepów w tabeli jest alfabetyczna - nie odpowiada kolejności badania.

Zdjęcia

Castorama, ul. Popularna - pojemniki ogólnodostępne zlokalizowane są na parkingu, w widocznym miejscu, blisko wejścia głównego do sklepu, przy wiacie na wózki sklepowe. Jeśli jednak miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych jest zajęte, dostęp do pojemników zostaje utrudniony. Da się podejść do nich od tyłu (od strony wiaty).

IKEA Janki - w wielu punktach wewnątrz sklepu rozstawione są nieduże pojemniki na papier, szkło i inne.

IKEA Janki - na parkingu zlokalizowane są kontenery do selektywnej zbiórki, jednak ich lokalizacja pozostawia wiele do życzenia - z dala od sklepów, ukryte między miejscami parkingowymi. Co prawda, stoją blisko wiaty na wózki sklepowe, ale gdy parking jest zapełniony, to nie widać ich już nawet z sąsiedniej alejki. Ponadto od tyłu przylegają całkowicie do wiaty, zaś od frontu mają miejsca parkingowe - gdy te zostają zajęte, to dostęp do kontenerów zostaje odcięty.

Makro, al. Jerozolimskie - funkcjonują 2 systemy: kosze przy głównym wejściu oraz punkt odbioru opakowań na tyłach sklepu

Makro, al. Jerozolimskie - pojemniki ustawione są w takim miejscy, że zauważyć je może każda wchodząca do sklepu osoba. Tuż nad nimi widnieje obszerna informacja nt. postępowania z odpadami i dostępnych systemów zbiórki.

Makro, al. Jerozolimskie - punkt odbioru opakowań jest dobrze oznakowany, prowadzą do niego drogowskazy, jest przy nim zlokalizowany dodatkowy parking.

Tesco, ul. Stalowa - W trakcie badania z powodu remontu nie było dostępu do pojemników. Na czas remontu nie ustawiono nigdzie pojemników zastępczych, ani nie przeniesiono koszy z remontowanego przejścia do czynnego.