Prezentacja BDiK nt. obsługi komunikacyjnej Służewca

Na początku marca Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji przedstawił wyniki badań i plany dot. obsługi komunikacyjnej Służewca (dawniej przemysłowego, obecnie biurowego): PDF, 4132 kB

Badanie zostało przeprowadzone wspólnie z organizacją Lepszy Służewiec.

Poniżej przedstawiamy zebrane i przekazane przez nas uwagi mieszkańców do prezentacji. Temat zostanie też omówiony na najbliższym posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu.

Uwagi do prezentacji

1. Slajd 2 - Liczba uzyskanych wypełnionych ankiet wynosi niecałe 4% grupy docelowej. Jest statystycznie istotna, co pozwala na wyciągnięcie szeregu wniosków, także na podstawie dwóch kryteriów jednocześnie. Zastanawia mnie, czy respondentów odpytano o wiek, płeć, stanowisko i adres pracy. Te informacje byłyby bardzo przydatne do dalszych analiz.

2. Slajdy 3,7 - Motywacje wyboru środka transportu w dojazdach do pracy silnie zależą od najczęściej używanego środka transportu. Dlatego przydatna byłaby informacja, co skłania do dojazdu samochodem, a co transportem publicznym.

3. Slajd 4 - Z jakich środków transportu korzystają obecnie osoby, które rozważają możliwość dojeżdżania rowerem? Doświadczenia różnych miast wskazują, że są to głównie użytkownicy transportu publicznego. Dlatego warto podkreślać, że budowa infrastruktury rowerowej zmniejszy tłok w autobusach i tramwajach, co może przekonać do transportu zbiorowego obecnych użytkowników samochodów

4. Slajd 4 - Warto zauważyć, że carpoolingiem jest zainteresowanych znacznie mniej osób niż dojeżdżaniem rowerem. Tu również warto zobaczyć, czym obecnie dojeżdżają osoby zainteresowane współdzieleniem samochodu. Jeśli są to w zdecydowanej większości obecni użytkownicy transportu zbiorowego, to rozwój systemu carpoolingu może przynieść więcej szkód niż pożytku, czyli więcej samochodów i mniejsze wpływy z biletów do kasy ZTM.

5. Slajdy 5,6 - Zaskakuje bardzo niski (1%) odsetek dojeżdżających tylko pociągami. Jednocześnie ze slajdu 9 wynika, że pociągami dojeżdża 13% respondentów. Czy jest możliwe podanie informacji, skąd dojeżdżają osoby korzystające z kolei? Istotne jest również pokazanie na wykresie także osób, które łączą różne środki transportu. Czy wiadomo, jaki jest ostatni środek transportu, jakim respondenci docierali do pracy? Mieszkaniec Ząbek może jechać pociągiem-metrem-tramwajem, zaś mieszkaniec Kabat metrem-autobusem lub metrem-rowerem. Czy wiadomo, ile osób wysiada w szczycie porannym na stacji kolejowej Warszawa Służewiec? Ta informacja jest łatwo mierzalna i pozwoliłaby precyzyjnie określić dojazdy koleją.

6. Slajd 15 – Czy planowane jest opracowanie planów mobilności dla poszczególnych budynków, aby rozładować szczyty transportowe?

7. Slajd 15 - Rozkład geograficzny miejsc zamieszkania miałby zdecydowanie większą wartość poznawczą wraz z informacją o obecnym środku transportu wykorzystywanym w dojazdach do pracy oraz deklaracji chęci dojeżdżania rowerem, transportem zbiorowym i współdzielenia samochodu.

8. Slajd 16 – Brakuje wizji, jakie funkcje na spełniać Służewiec. Trwające inwestycje prowadzą w dwóch sprzecznych kierunkach. Z jednej strony budowa budynków biurowych i mieszkaniowych wielorodzinnych z usługami kreuje badany obszar jako typowo miejski. Z kolei rozbudowa ul. Marynarskiej jako obwodnicy miejskiej podzieli obszar trudnymi do przebycia barierami dla ruchu innego niż samochodowy.

Jako mieszkańcy Mokotowa lub osoby dojeżdżające do pracy na Służewiec wyrażamy wolę, aby Służewiec Biurowy i okolice były w jak największym stopniu obszarem miejskim, a nie tranzytowym. W tym celu należy bardziej zadbać o ruch pieszy, rowerowy i transport zbiorowy, jednocześnie dążąc do ograniczenia ruchu samochodowego.

9. Slajd 16 - O ile wymienione priorytety wynikają z wyników badania, to wskazane zadania zbyt daleko od nich odbiegają. Brakuje zadania dotyczącego poprawy warunków ruchu pieszego oraz usprawnienia sieci dróg dojazdu rowerami i parkowania rowerów. Powstają pytania: gdzie chodniki nie istnieją wcale, są zbyt wąskie lub niszczone przez samochody? Konieczna jest analiza natężenia i warunków ruchu pieszego oraz inwentaryzacja stanu chodników. Przydatna byłaby analiza rozbudowy układu ciągów pieszych, w tym poprzez stworzenie przejść łączących sąsiadujące kwartały zabudowy. Warto sprawdzić, gdzie obecnie są parkingi rowerowe i jakie mają obłożenie. Warto określić, jak powinny wyglądać drogi dojazdowe dla rowerzystów - gdzie trzeba zbudować wydzielone drogi dla rowerów, a gdzie pasy rowerowe?

10. Slajd 16 – W horyzoncie czasowym do 2020 roku nastąpi przebudowa ul. Marynarskiej. Analiza w żaden sposób się do niej nie odnosi. Czy zaplanowana jest organizacja ruchu na czas przebudowy? W związku z niedoborem informacji potrzebna jest poprawa dostępności do informacji o wpływie bieżących i planowanych inwestycji na życie mieszkańców.

11. Slajd 17 - Granica opracowania przebiega w sposób zaskakujący. Do opracowania powinien być włączony obszar ograniczony ulicami Woronicza-Modzelewskiego-Rzymowskiego-Wołoska.

W związku z planami budowy linii tramwajowej od Ronda Unii Europejskiej do Dworca Południowego i rozwoju sieci dróg rowerowych gruntownej przebudowy wymagają ul. Garażowa, ul. Domaniewska i al. Wilanowska. Aby opracowanie miało charakter całościowy, to powinno uwzględniać zmiany na tych ulicach. Analiza dla ul. Domaniewskiej powinna uwzględniać koszty i możliwości wydzielenia buspasów na ul. Domaniewskiej od ul. Wołoskiej do ul. Garażowej.

12. Slajd 18 - Należy rozważyć także budowę dodatkowego peronu przystanku kolejowego Warszawa Służewiec po wschodniej stronie torów dla pociągów jadących z kierunku Piaseczna.

13. Slajd 19 – Watro poddać analizie stopień rotacji parkujących samochodów.

14. Slajd 20 – Wyznaczenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego nie powinno odbywać się wyspowo, ale w połączenie ze strefą już istniejącą w strefie śródmiejskiej. Warto zbadać możliwość połączenia strefy płatnego parkowania z jakąś inną strefą (np. na Ochocie lub Starym Mokotowie). Jeśli zostanie podjęta decyzja o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania, to warto w akcji informacyjnej zawrzeć informacje o korzyściach i kosztach, jakie to rozwiązanie ze sobą niesie.

15. Slajd 20 - W analizach warto uwzględnić ewentualną budowę parkingu wielopoziomowego np. w rejonie Urzędu Skarbowego. Taka analiza powinna zawierać liczbę dodatkowych miejsc postojowych, koszt inwestycji, wpływ na warunki ruchu oraz oddziaływanie na środowisko.

16. Slajd 21 – Wszystkie proponowane warianty powinny zawierać nie tylko makroanalizy, ale także symulacje na poziomie mikro.

17. Slajd 21 – W analizach warto uwzględnić zmiany natężenia ruchu samochodowego po wprowadzeniu systemu współdzielenia samochodów i wprowadzenia miejskiego systemu samochodów publicznych.

18. Slajd 22 - W analizach warto uwzględnić ewentualną zmianę skrzyżowania ul. Cybernetyki z ul. Postępu z ronda na skrzyżowanie z sygnalizacja świetlną.

19. Slajd 22 - W analizach warto uwzględnić ewentualną zmianę skrzyżowania ul. Cybernetyki z ul. Rzymowskiego na skrzyżowanie z wszystkimi relacjami skrętnymi oraz przywrócenia przejść dla pieszych wraz z wyznaczeniem przejazdów rowerowych na tym skrzyżowaniu.

20. Slajd 22 - W analizach warto uwzględnić ewentualną zmianę organizacji ruchu na Rondzie UE, w szczególności dodanie drugiego pasa do skrętu z ul. Marynarskiej w ul. Wołoską oraz wyznaczenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych przez ul. Marynarską i ul. Rzymowskiego.

21. Slajd 22 - W analizach warto uwzględnić możliwość wydzielenia pasów autobusowych w al. wilanowskiej i w ul. Marynarskiej.

22. Slajd 22 – Analiza powinna zawierać inwentaryzację funkcjonowania sygnalizacji świetlnych.

23. Slajd 26 - Warianty powinny uwzględniać przedłużenie ulicy Suwak do Woronicza.

24. Slajd 29 – Warto uwzględnić w analizach efekt budowy trasy tramwajowej w al. Wilanowskiej oraz od ul. Banacha wzdłuż ul. Rostafińskich do ul. Rakowieckiej.

25. Slajd 29 - Warto uwzględnić w analizach zwiększenie częstotliwości kursowania linii autobusowych w weekendy, w tym zamianę linii 317 na całotygodniową oraz uruchomienie linii autobusowych łączących parkingi P+R ze Służewcem i metrem (Okęcie, Ursynów, Wyczółki).

26. Slajd 30 – Konieczne jest dodanie do analiz oceny wpływu poszczególnych wariantów na środowisko, w szczególności zanieczyszczenie powietrza, wód gruntowych i poziom hałasu.

27. Slajd 30 - Konieczne jest dodanie do analiz rekomendacji zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.