Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Rowerowe Społeczeństwo Obywatelskie w okresie od 1.06.2007 do 31.12.2007, określonego w umowie nr 220 (FIO 2263), zawartej w dniu 20.07.2007 r., pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Zielonym Mazowszem.

Zakładane cele, rezultaty i wskaźniki ewaluacji

Projekt dostarczył radnym, urzędnikom i projektantom wiedzy na temat korzyści z transportu rowerowego oraz wymagań technicznych, które musi spełniać infrastruktura rowerowa, aby te korzyści mogły wystąpić, a jednocześnie uświadomił rowerzystom możliwości wpływu na poprawę warunków korzystania z roweru, jakie daje obywatelom polskie prawo. Zakładane cele projektu zostały osiągnięte. Większość obecnie możliwych do oceny wskaźników ewaluacji wypełniona została z nadwyżką w porównaniu do wymiaru określonego we wniosku, tylko w przypadku dwóch wskaźników rezultaty są mniejsze niż pierwotnie zakładano.

Należy zauważyć, że projekt, przypadający na wakacje i schyłek sezonu (ze względu na ramy czasowe konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich), nie był optymalnie umieszczony w czasie. Sezon wiosenny znacznie bardziej sprzyja aktywności i zainteresowaniu tematyką rowerową. Problemem był też długi czas oczekiwania na odpowiedzi ze strony samorządowej. Na przykład na propozycje zorganizowania posiedzenia komisji poświęconej problemom ruchu rowerowego niektóre dzielnice odpowiadały z kilkumiesięcznym opóźnieniem, proponując spotkania np. w lutym 2008 r. Dlatego uważamy, że kontynuacja projektu powinna zakładać działania w dłuższej perspektywie czasowej.

Rezultatem zorganizowanych spotkań oraz rozpowszechnionych broszur jest zwiększenie wśród radnych i urzędników świadomości co do potrzeb rowerzystów oraz możliwości usprawnienia ruchu rowerowego. Szczególnie istotny wydaje się przekaz, że usprawnienie to nie zawsze musi się wiązać z budową kosztownych i wymagających szerokiego pasa drogowego wydzielonych dróg rowerowych.

Rezultatem mapy wypadków z udziałem rowerzystów było obalenie tradycyjnych stereotypów na temat bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz pozyskanie wiarygodnych danych o kluczowych problemach. Raport ten daje silne podstawy do merytorycznego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i już obecnie jest szeroko cytowany.

Rezultatem systematycznego udziału w Radach Technicznych Zarządu Dróg Miejskich, spotkaniach konsultacyjnych u Inżyniera Ruchu, spotkaniach z pełnomocnikiem prezydenta ds. rozwoju transportu rowerowego oraz innych spotkaniach z urzędnikami i projektantami była eliminacja setek błędów projektowych i ogólnie wyższa jakość projektowanych rozwiązań, a zatem także efektywność wydawania publicznych funduszy. W efekcie tych spotkań wprowadzono istotne zmiany w 8 projektach drogowych i drobne korekty w 9 kolejnych, w kilku kolejnych przypadkach brak jeszcze ostatecznej wersji projektu.

Szacujemy, że rezultatem emisji ulotek, stoisk informacyjnych oraz spotkań z wolontariuszami było zachęcenie ok. 20 nowych osób do podjęcia działań społecznych na rzecz transportu rowerowego. Mamy nadzieję, że liczba ta będzie zwiększać się z czasem, w efekcie oddziaływania strony internetowej i dystrybucji pozostałych ulotek i naklejek.

Wiedza o tym, jak skutecznie zabiegać o poprawę warunków korzystania z roweru, została zapisana w postaci internetowego poradnika, dostępnego wszystkim zainteresowanym. Można założyć, że skorzystają z niej również osoby nie mające bezpośredniego kontaktu z działaniami naszego projektu, w tym również w innych miastach Polski. Poradnik został już powielony przez Stowarzyszenie Rowerowy Białystok, z dostosowaniem do lokalnych warunków (np. wskazanie adresatów pism właściwych dla Białegostoku). Dodatkowym rezultatem są walory edukacyjne projektu - z jednej strony projektanci i urzędnicy poszerzyli wiedzę na temat specyfiki ruchu rowerowego, co powinno przynieść pozytywne skutki także w przypadku innych projektów; z drugiej - uczestnicy spotkań i konsultacji internetowych zyskali poczucie wpływu na realizowane inwestycje, ucząc się konstruktywnie współpracować z samorządem lokalnym.

Wskaźniki produktu

Wskaźniki planowane Wskaźniki osiągnięte
Co najmniej 3 spotkania rowerzystów z radnymi i urzędnikami Odbyło się 5 spotkań.
Komplety wniosków lub uwag do co najmniej 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Złożono wnioski do 2 oraz uwagi do 5 planów zagospodarowania przestrzennego (razem 7)
Co najmniej 6 notatek lub opinii na temat projektów drogowych 7 notatek ze spotkań u Inżyniera Ruchu
8 protokołów z Rad Technicznych ZDM
15 pisemnych opinii na temat projektów drogowych
2000 egz. broszur dla radnych Wydrukowano 2500 egz. broszur dla radnych
2x 3000 egz. ulotek dla rowerzystów Wydrukowano 6000 egz. ulotek dla rowerzystów
16000 egz. naklejek dla rowerzystów Wydrukowano łącznie 16000 egz. naklejek
Co najmniej 30 artykułów na temat projektu w witrynie internetowej ZM Ukazało się ponad 60 artykułów.

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki planowane Wskaźniki osiągnięte
Wystąpienie przez radnych przynajmniej 3 dzielnic z uchwałami, wnioskami do zarządu lub interpelacjami w kwestii poprawy warunków korzystania z roweru stanowisko Komisji Infrastruktury Żoliborza ws. pasów rowerowych
interpelacja radnego W-wy B. Dominiaka do prezydenta ws. niestosowania zarządzenia dot. nawierzchni dróg rowerowych
Uwzględnienie w ostatecznej wersji planów zagospodarowania przestrzennego ok. 50% ze złożonych wniosków (pełna ewaluacja możliwa dopiero ok. 2 lat po złożeniu wniosków ze względu na procedurę planistyczną) Obecnie brak danych
Wprowadzenie korekt do min. 6 projektów drogowych Istotne zmiany w 8 projektach drogowych, drobne korekty w 9 kolejnych, w pozostałych przypadkach brak jeszcze ostatecznej wersji projektu
Przygotowanie co najmniej 10 osób do skutecznego, samodzielnego działania na rzecz komunikacji rowerowej Kilku stałych uczestników spotkań otwartych zdobyło niezbędną orientację i podstawową wiedzę nt. prowadzenia takich działań. Obecnie nie da się ocenić, ile osób skorzystało z praktyce z rozpowszechnianych materiałów.
Złożenie pism z wnioskami lub uwagami dotyczącymi infrastruktury rowerowej przez co najmniej 10 osób spoza grona realizatorów projektu 11 osób przekazało do wiadomości swoje pisemne wystąpienia w różnych sprawach dotyczących infrastruktury rowerowej - np. zorganizowania przechowalni rowerów na stacjach metra, w powstającym ratuszu dzielnicy Bielany, stojaków na Krakowskim Przedmieściu, wytyczenia pasów rowerowych, przejazdu pomiędzy Ursynowem a Służewcem, dróg rowerowych w al. Niepodległości i ul. Pileckiego
Co najmniej 1000 odwiedzin w witrynie projektu 2089 wizyt do 31 grudnia 2007 r.
Co najmniej 3 artykuły w witrynie internetowej ZM dotyczące tematyki projektu i przygotowane przez osoby spoza stowarzyszenia Ukazało się 8 artykułów przygotowanych przez osoby spoza stowarzyszenia
Co najmniej 300 wpisów dotyczących tematyki projektu na forum internetowym ZM dokonanych przez osoby spoza grona realizatorów projektu Ok. 260 wpisów na forum rowerowym pochodziło od osób spoza grona realizatorów projektu
Co najmniej 10 artykułów prasowych na temat działań podejmowanych w ramach projektu Ukazało się 21 artykułów prasowych o działaniach prowadzonych w ramach projektu.
Powstanie lokalnych grup aktywnego działania w dzielnicach (rezultat prawdopodobny, ale bez gwarancji) Nie można obecnie potwierdzić osiągnięcia tego celu. Być może nowe grupy powstaną wiosną i latem, kiedy więcej osób korzysta z roweru i zaczyna się interesować warunkami podróżowania na nim po mieście.

Wskaźnik oddziaływania

Wskaźniki planowane Wskaźniki osiągnięte
Poprawa warunków dla ruchu rowerowego w Warszawie W okresie realizacji projektu, w wyniku podejmowanych działań, poprawiono bezpieczeństwo ruchu rowerowego na kilku drogach rowerowych (ul. Podleśna, Kasprowicza, Sokratesa, Anody). Znacząca poprawa powinna nastąpić w ciągu najbliższych 2-3 lat, w związku z realizacją skonsultowanych lub zainicjowanych projektów inwestycji rowerowych.
Zbudowanie wśród radnych i urzędników lepszego wizerunku transportu rowerowego jako obiecującego i godnego uwagi elementu miejskiej komunikacji Wskaźnik trudny do oceny, jednak większa niż zakładana we wniosku liczba spotkań z radnymi i urzędnikami oraz wysoka frekwencja na konferencji wskazują na wzbudzenie zainteresowania tym tematem.
Wytworzenie w uczestnikach i obserwatorach projektu, zarówno po stronie samorządowej, jak i po stronie społecznej, przekonania o celowości i wartości wzajemnej współpracy, dyskusji i wspólnego działania w interesie społecznym Przynajmniej część uczestników projektu, zarówno po stronie samorządowej jak i społecznej, przekonana została do korzyści płynących z wzajemnej współpracy (patrz np. załączony wywiad w Zielonym Świetle).
Wytworzenie pozytywnych wzorców postępowania, które przyniosą korzyści w przyszłości, na innych obszarach, i mogą przeciwdziałać bierności i zniechęceniu Wytworzone zostały pozytywne wzorce konsultacji inwestycji rowerowych oraz współpracy przy opiniowaniu projektów (patrz jw.)
Wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie oddziaływania na inwestycje publiczne W naszej ocenie świadomość społeczna została wzmocniona w niewielkim zakresie, ze względu na długi czas upływający od decyzji do realizacji inwestycji (efekty konsultacji nie są widoczne od razu).
Doświadczenie stowarzyszenia pozwalające lepiej i skuteczniej organizować działania podobnego typu w przyszłości i wspierać w takich działaniach lokalne grupy w innych miastach. Stowarzyszenie znacząco poszerzyło swoją wiedzę w zakresie konsultowania projektów infrastruktury rowerowej. Doświadczenia projektu są chętnie wykorzystywane przez lokalne grupy w innych miastach (15 stowarzyszeń z 13 miast poprosiło o dostarczenie poradników projektowania, jedno stowarzyszenie opublikowało własną wersję poradnika dla rowerzystów).

Opis wykonania zadania

1.1. Broszura informacyjna

Opracowano i wydano w nakładzie 2500 egz. broszurę pt. Jak nie zmarnować pieniędzy na drogę rowerową (format 16 str. A5, egz. w załączeniu). Broszura, ilustrowana przykładami zarówno udanych jak i nieudanych realizacji, jest poświęcona specyfice ruchu rowerowego oraz podstawowym wymogom, jakie powinna spełniać infrastruktura rowerowa.

Broszurę systematycznie rozprowadzamy wśród urzędników zajmujących się budową (specyfikowaniem, uzgadnianiem itp.) ścieżek rowerowych oraz zainteresowanych tematem radnych w aglomeracji warszawskiej (Warszawa, Legionowo, Wołomin), a także:

- podczas II Konferencji Naukowo-Technicznej Miasto i Transport 2007 pt. „Miasto przyjazne pieszym i rowerzystom” (Politechnika Warszawska, 2007.12.06 - ok. 250 uczestników)

- za pośrednictwem organizacji zrzeszonych w sieciach "Miasta dla Rowerów" oraz "Koalicja Lanckorońska" w innych miastach:

- Radom (Bractwo Rowerowe)

- Kraków (Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny)

- Białystok (Rowerowy Białystok)

- Gdańsk (Obywatelska Liga Ekologiczna oraz PKE Okręg Wschodniopomorski)

- Toruń (Rowerowy Toruń)

- Wrocław (Wrocławska Inicjatywa Rowerowa)

- Szczecin (Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin)

- Słupsk (Stowarzyszenie Aktywne Pomorze)

- Poznań (Sekcja Rowerzystów Miejskich)

- Otwock (PKE Koło Otwockie Sosny)

- Olsztyn (Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn”)

- Lublin (Towarzystwo dla Natury i Człowieka)

- Stargard Szczeciński (Towarzystwo Przyjaciół Stargardu)

1.2. Spotkania rowerzystów z radnymi i urzędnikami

W czasie trwania projektu odbyły się następujące spotkania rowerzystów z radnymi i urzędnikami:

2007.09.11. Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Dzielnicy Wesoła na temat projektu przebudowy ul. Diamentowej, z udziałem zastępcy burmistrza dzielnicy, pełnomocnika prezydenta ds. rozwoju ruchu rowerowego, projektanta, radnych, rowerzystów i mieszkańców ulicy Diamentowej.

2007.09.12 Posiedzenie Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy Żoliborz na temat rozwiązań rowerowych na placu Wilsona oraz wniosku o wytyczenie pasów dla rowerów - przyjęte zostało stanowisko popierające wyznaczenie na wybranych ulicach na terenie dzielnicy pasów dla rowerów.

2007.12.05. Seminarium na temat infrastruktury rowerowej w Ratuszu, z udziałem burmistrzów i radnych dzielnic, dyrektorów zarządów m.st. Warszawy i przewodniczących komisji Rady Warszawy. Prezentacje wygłosili Tristan Martin, Koordynator ds. Transportu Rowerowego Miasta Hagi (Rower w Hadze), oraz Marcin Jackowski ze stowarzyszenia Zielone Mazowsze (Główne problemy infrastruktury rowerowej w Warszawie). Jej celem było zapoznanie urzędników z błędami obniżającymi bezpieczeństwo i wartości użytkowe dróg rowerowych, aby unikając ich w przyszłości zapobiec marnowaniu środków publicznych na inwestycje nie spełniające swego zadania. Zaproszenie organizatora w załączeniu.

2007.12.06. Konferencja pt. Miasto przyjazne pieszym i rowerzystom na Politechnice Warszawskiej. W konferencji udział wzięli zarówno urzędnicy (przedstawiciele Biura Drogownictwa Urzędu Miasta, Inżyniera Ruchu, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Terenów Publicznych), jak i rowerzyści - członkowie i wolontariusze Zielonego Mazowsza. Program konferencji w załączeniu.

2007.12.12 Na zaproszenie Radnych dzielnicy Żoliborz rowerzyści ze stowarzyszenia Zielone Mazowsze wzięli udział we wspólnym posiedzeniu komisji Infrastruktury oraz Planowania i Rozwoju. Tematem były projekty węzłów komunikacyjnych (plac Wilsona, Słowackiego / Potocka). Poruszano też inne kwestie rowerowe. Zaproszenie z porządkiem obrad w załączeniu.

1.3. Mapa bezpieczeństwa ruchu rowerowego

Na podstawie danych Policji i Zarządu Dróg Miejskich o wypadkach z udziałem rowerzystów w ciągu ostatnich 3 lat (we wniosku zakładaliśmy wykorzystanie danych z 6 lat, ale z uwagi na zmianę systemu ewidencji, ZDM udostępnił szczegółowe dane tylko za lata 2004-2006) opracowaliśmy szczegółowy raport na temat bezpieczeństwa ruchu rowerowego - mapę lokalizacji przestrzennej i czasowej zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Raport zawiera także analizę przyczyn wypadków z udziałem rowerzystów, w tym ewaluację czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo (np. rodzaj skrzyżowania, wiek rowerzysty, alkohol, część doby).

Wydanie raportu opóźniło się względem planowanego harmonogramu ze względu na proces konsultacji raportu - aby zapewnić wysoką jakość opracowania, przed opublikowaniem przekazaliśmy roboczą wersję raportu do zaopiniowania Zarządowi Dróg Miejskich, Inżynierowi Ruchu oraz Pełnomocnikowi Prezydenta ds. rozwoju transportu rowerowego. Opinie te i uzyskane dodatkowe wyjaśnienia pozwoliły dopracować raport, m.in. uzupełnić go o szczegółowe lokalizacje wypadków w obrębie skrzyżowania. Raport został opublikowany w internecie. Ok. 30 egzemplarzy zostało wydrukowanych i przekazanych kluczowym osobom i instytucjom, w tym:

- Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

- Inżynier Ruchu m.st. Warszawy;

- Pełnomocnik Prezydenta ds. rozwoju transportu rowerowego;

- Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji;

- Radni biorący udział w działaniach projektu;

- organizatorzy konferencji Miasto przyjazne pieszym i rowerzystom;

- Redakcja pisma Bezpieczne Drogi.

Publikacja raportu cieszyła się dużym zainteresowaniem prasy (patrz artykuły w załączeniu). Planowany jest także druk skróconej wersji raportu w miesięczniku branżowym Polskie Drogi.

1.4. Opiniowanie planów, koncepcji i projektów

Działanie polegało na precyzyjnym artykułowaniu potrzeb rowerzystów przy okazji przedsięwzięć planistycznych i projektowych podejmowanych przez administrację publiczną, w tym:

- składanie wniosków (na etapie przystąpienia do sporządzenia planu) oraz uwag (na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu) do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- udział w posiedzeniach Rady Technicznej Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, spotkaniach konsultacyjnych u Inżyniera Ruchu oraz innych spotkaniach z urzędnikami i projektantami dotyczącymi rozwiązań dla ruchu rowerowego.

Łącznie w trakcie trwania projektu złożono wnioski do 2 oraz uwagi do 5 planów zagospodarowania przestrzennego (razem 7) oraz wzięto udział w:

- 16 posiedzeniach Rad Technicznych Zarządu Dróg Miejskich,

- 10 spotkaniach u Inżyniera Ruchu,

- 16 spotkaniach u Pełnomocnika prezydenta ds. rozwoju transportu rowerowego,

- 7 spotkaniach w Urzędach Dzielnic,

- 3 spotkaniach w siedzibach biur projektowych,

- 3 innych spotkaniach (Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej, Zarząd Oczyszczania Miasta, Urząd Miasta Legionowo)

W efekcie ww. spotkań zaopiniowano 43 projekty budowlane lub organizacji ruchu (liczba spotkań nie sumuje się do 43, gdyż niektóre projekty opiniowane były wielokrotnie, na różnych etapach prac). Z niektórymi projektantami nawiązaliśmy ponadto kontakty mailowe i opiniowanie odbywało się przez przesłanie projektu emailem, umieszczenie go na forum i przesłanie uwag z powrotem. W 15 przypadkach opinia miała formę wystąpienia pisemnego Stowarzyszenia, w pozostałych została po prostu uwzględniona w odpowiednim protokole lub notatce ze spotkania (przykłady w załączeniu).

Praca nad ww. wnioskami, uwagami i opiniami była połączona z nagłaśnianiem procesu poprzez publikacje w witrynie oraz na forum internetowym Zielonego Mazowsza, by zachęcić również osoby indywidualne do większego udziału społecznego.

2.1. Ulotka informacyjna

Wydano ulotkę adresowaną do rowerzystów i zwracającą uwagę na możliwości wspólnego działania na rzecz poprawy warunków dla ruchu rowerowego. Ulotka dostarcza podstawowej wiedzy o uwarunkowaniach prawnych, samorządzie lokalnym, procedurach prawno-administracyjnych, właściwych adresach pism i wniosków. Ze względu na brak istotnych uwag do pierwszego wydania ulotki, zrezygnowano z tworzenia nowej ulotki na zakończenie projektu, wykonano po prostu dodruk oryginalnej ulotki.

Ulotki rozpowszechniane były przede wszystkim podczas imprez plenerowych (Warszawska Masa Krytyczna, Praski Piknik Rowerowy i Bielański Piknik Rowerowy), poza tym podczas spotkań otwartych w biurze Stowarzyszenia, a w początkowym okresie także w sklepach i serwisach rowerowych.

Równolegle powstała strona WWW pt. Wydepcz sobie ścieżkę ( www.rower.zm.org.pl ), zawierająca rozwinięcie informacji zawartych w ulotce, które ze względu na ograniczony rozmiar ulotki nie mogły się w niej znaleźć, m.in.:

- dotyczące dróg rowerowych fragmenty rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

- przykłady pism z wnioskami dotyczącymi infrastruktury rowerowej.

Strona została zreplikowana przez Stowarzyszenie Rowerowy Białystok, z dostosowaniem do lokalnych warunków (np. wskazanie adresatów pism właściwych dla Białegostoku): www.rowerowy.bialystok.pl/?id=kat&kat=26

2.2. Naklejki na rowery

Została wydrukowana seria naklejek przeznaczonych na ramę roweru. Mają stale przypominać o możliwości przeciwdziałania zauważonym podczas jazdy na drogach rowerowych nieprawidłowościom. Zawierają podstawowe numery interwencyjne i alarmowe (Policja, Straż Miejska, Pogotowie Drogowe ZDM, Infolinia Czystość ZOM), przypominając rowerzyście o możliwości i procedurze zgłoszenia awarii drogowych lub innych nieprawidłowości (np. zapadnięcie nawierzchni, uszkodzona sygnalizacja, przechylone drzewo, braki w oznakowaniu, nielegalne parkowanie).

2.3. Stoiska informacyjne podczas imprez plenerowych

Podczas imprez plenerowych z udziałem rowerzystów prowadziliśmy działania informacyjne (dystrybucja ulotek i naklejek, informacje przez nagłośnienie), mające na celu nagłośnienie projektu i pozyskania osób chętnych do aktywnego działania. Braliśmy udział w 5 Warszawskich Masach Krytycznych (czerwiec - październik, frekwencja od 550 do ok. 2000 osób) oraz Praskim Pikniku Rowerowym (zdjęcia ze stoiska w załączeniu).

2.4. Cotygodniowe spotkania dla wolontariuszy

Spotkania odbywały się w siedzibie stowarzyszenia co tydzień, w każdą środę, za wyjątkiem świąt (15 sierpnia, 26 grudnia) oraz wydarzeń szczególnych (Komisja Infrastruktury Rady Dzielnicy Żoliborz na temat pasów rowerowych, wizja lokalna z udziałem Koordynatora ds. Transportu Rowerowego Miasta Hagi), w których udział brali również wolontariusze uczestniczący w projekcie.

Podczas spotkań dominowały tematy dwojakiego rodzaju:

1. omawianie aktualnie opiniowanych projektów rowerowych i dyskusje nad ich ulepszaniem pod kątem ruchu rowerowego (np. Trasa AK, Pole Mokotowskie, Diamentowa);

2. bieżące problemy na istniejących ścieżkach takie jak wadliwe oznakowanie, utrudnienia z powodu robót budowlanych itp.

Wolontariusze podjęli m.in. temat stojaków rowerowych na wyremontowanych odcinku Krakowskiego Przedmieścia, interweniowali w kwestii ich konstrukcji i pożądanej lokalizacji. Ponieważ stojaki zostały już zakupione, inwestor nie zastosował się do sugestii odnośnie typu stojaków, ale zadeklarował przeniesienie ich w dogodniejsze lokalizacje. Ponadto stojaki rowerowe zamawiane dla dalszych odcinków Traktu Królewskiego mają mieć bardziej funkcjonalną formę (utrzymane w podobnej stylistyce, ale szersze).

Szerzej zakrojona akcja tworzenia miejsc do parkowania rowerów ruszyła dzięki współpracy z Urzędem Dzielnicy Śródmieście. Pierwszych 15 stojaków ustawiono w sierpniu w 6 lokalizacjach wskazanych na spotkaniu przez rowerzystów. 31 sierpnia nastąpiło uroczyste otwarcie z udziałem burmistrza Śródmieścia Wojciecha Bartelskiego i rozpoczęto akcję zbierania propozycji lokalizacji wśród rowerzystów. Do 15 grudnia wpłynęło ok. 30 zgłoszeń. Obecnie Zarząd Terenów Publicznych analizuje zgłoszone lokalizacje i na wiosnę 2008 r. ma ustawić 100 nowych stojaków.

W zakresie ścieżek rowerowych zgłaszano przede wszystkim problemy nieciągłości tras, braków w oznakowaniu, nierówności nawierzchni, ograniczeń widoczności. Przykładowe interwencje, które podjęto w ramach realizacji projektu:

- uskok na ścieżce przy ul. Nocznickiego - po interwencji w Urzędzie Dzielnicy Bielany został zniwelowany.

- nieprawidłowości oznakowania i zagrożenia przy budowie metra - po wniosku do Inżyniera Ruchu kontrola IR oraz Policji potwierdziła zastrzeżenia rowerzystów i spowodowała poprawienie oznakowania i zabezpieczenia placu budowy.

- betonowe słupy stojące w skrajni ścieżki rowerowej i na środku chodnika wzdłuż ulicy Sokratesa zostały oznakowane żółto-czarnymi tablicami co zmniejsza ryzyko zderzenia się z nimi.

- podjęto sprawę zaniechanej inwestycji rowerowej przy ulicy Rudnickiego z wnioskiem o jej kontynuację. Niezrealizowany odcinek ścieżki rowerowej skutkuje od kilku lat brakiem wygodnego i bezpiecznego połączenia. Sprawa w toku.

- pasy dla rowerów - opracowano wspólne stanowisko, prezentujące propozycje rozwiązań oraz pilotażowych lokalizacji. Propozycje uzyskały poparcie pełnomocnika prezydenta ds. rozwoju transportu rowerowego oraz Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy Żoliborz. Obecnie trwa opracowanie szczegółowych projektów organizacji ruchu do zrealizowania w 2008 r.

- na zaproszenie ZDM rowerzyści wzięli udział w odbiorze technicznym dróg rowerowych przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i ul. Marymonckiej, zgłaszając uwagi do wykonania ścieżek (np. ustawienia wygrodzeń czy oznakowania).

Liczbowe określenie skali działań

Lp. działanie miara skala zamierzona według zmodyfikowanego harmonogramu projektu skala zrealizowana
1.1. Broszura dla radnych i urzędników egz. 3000 3000
1.2. Otwarte spotkania rowerzystów z radnymi i urzędnikami spotkań 3 5
1.3. Mapa bezpieczeństwa ruchu rowerowego egz. 30 30
1.4. Wnioski i uwagi do planów zagospodarowania przestrzennego komplet 6 7
Opinie do projektów drogowych projekt 6 15
2.1. Stoiska informacyjne podczas imprez plenerowych szt. 6 7
2.2. Ulotka informacyjna dla rowerzystów egz. 6000 6000
2.3. Naklejki na rowery egz. 16000 16000
2.4. Spotkania integracyjno - szkoleniowe dla rowerzystów spotkań tygodniowo 1 1 (za wyjątkiem świąt)

Sprawozdanie z wykonania wydatków

Podsumowanie realizacji budżetu
Kwota dotacji określona w umowie 39 000,00 zł
Poniesione wydatki 43.044,54 zł
- pokrywane z dotacji 38.073,54 zł
- pokrywane ze środków własnych 4971,00 zł
Kwota niewykorzystanej dotacji wynosi 926,46 zł
Na konto Zleceniodawcy zwrócono 1063,96 zł
Źródło finansowania Całość zadania (zgodnie z umową) Za okres realizacji zadania (faktycznie poniesione wydatki)
Koszty pokryte z dotacji 39.000 zł (88,8%) 38.073,54 (88,5%)
Finansowe środki własne 3.400,00 zł (7,7%) 2.171,00 zł (5,0%)
Środki z innych źródeł 1.500,00 zł (3,4%) 2.800,00 zł (6,5%)
Wpłaty i opłaty adresatów zadania 0,00 zł (0%) 0,00 zł (0%)
Ogółem 43.900,00 zł (100%) 43.044,54 zł (100%)

Załączniki

1. Ulotka dla rowerzystów

2. Poradnik projektowania dróg rowerowych [zobacz >>>]

3. Naklejki wykonane w ramach projektu

4. Kopie przykładowych protokołów z Rad Technicznych i notatek ze spotkań u Inżyniera Ruchu (12 sztuk)

5. Raport i mapa bezpieczeństwa ruchu rowerowego [zobacz >>>]

6. Kopie artykułów prasowych (21 sztuk)

7. Kopia opinii rzeczoznawcy do projektu Trasy Krasińskiego (pozostałe opinie dostępne są na stronie WWW projektu)

8. Kopie umów zleceń i o dzieło zawartych w ramach projektu (38 sztuk)

9. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów

10. Zestawienie faktur (rachunków)

11. Kopia przelewu potwierdzającego zwrot niewykorzystanej części dotacji