Kończy się II etap konsultacji Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla aglomeracji warszawskiej. Niestety przedstawione dokumenty pozostawiają wiele do życzenia.

https://konsultacje.um.warszawa.pl/metropolia_warszawska_jak_sie_przemieszczac

Również same konsultacje mają bardzo ograniczony zakres. Można co najwyżej wypełnić ankietę i wysłać swoje uwagi. Zarówno organizatorzy konsultacji, jak i wykonawcy nie proponują mieszkańcom żadnych rozwiniętych form dialogu. Informacja o konsultacjach też jest skromna. Na stronie konsultacji nie ma nawet dostępnych dokumentów do konsultacji! Widać w tym względzie głęboki regres w stosunku do działań Warszawy podejmowanych jeszcze kilka lat temu.

Uwagi dotyczące założeń do dokumentu:

1. Analiza SWOT jest zbyt obszerna i przez to bardzo mało czytelna. Zawiera ona zarówno rzeczy kluczowe, jak i marginalne. Należy ją ograniczyć do najwyżej kilku punktów w każdej części analizy.

2. Do listy dobrych praktyk proponuję dołączyć Brukselę i jej SUMP pn. "Good move", który jest z dużym powodzeniem wdrażany od 2,5 roku.

3. W scenariuszach rozwoju brakuje wnioskowanej w I etapie konsultacji "wygodnej lokalności", czyli skupienia się na działaniach planistycznych, aby nie trzeba było dalej rozbudowywać sieci transportowych. Proszę o uzupełnienie tego braku.

4. Analiza scenariuszy budzi wątpliwości. Wybranie jako jednego z kryterium oceny "bardzo dobrego dostępu do PTZ" powoduje oczywistą przewagę scenariusza 3. Wątpliwe jest także uznanie wszystkich kryteriów za równoważne. Wydaje się, że w obliczu kryzysu finansowego samorządów, to budżet będzie determinował rozwiązania. Ocena uczestników konsultacji niekoniecznie pokrywa się także z wynikami badań naukowych. Zdziwienie budzi uznanie scenariusza 3 za bardziej neutralny klimatycznie niż scenariusz 2 oparty o rozwój bezemisyjnych sposobów podróżowania.

5. Wizja jest napisana zbyt trudnym językiem, a przez to niezrozumiała dla odbiorców. Należy ją zdecydowanie uprościć.

6. Pakiety działań są opisane zbyt lakonicznie przez co ich ocena nie ma rzetelnych podstaw. Każdy pakiet działań powinien być opisany przez następujące zmienne: koszt realizacji, uzyskany efekt rzeczowy, wpływ na zmianę struktury podróży, wpływ na wielkość emisji gazów cieplarnianych, wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Natomiast do diagnozy mamy następujące uwagi:

1. W wynikach badania ankietowego brakuje podstawowej informacji czyli sumarycznej struktury podróży według środków transportu. Są podane dane wyłącznie w podziale na cel podróży. Tylko, że na ulicy nikt nie ma napisane czy jedzie do pracy, parku czy sklepu. Każda z tych osób zajmuje tyle samo miejsca, jeśli korzysta z tego samego środka transportu. Dlatego należy dokument uzupełnić o te brakujące podstawowe informacje zarówno dla całej aglomeracji, jak i w stosowanych w dokumencie podziałach terytorialnych.

2. Określenie podróży do pracy i szkoły jako obligatoryjnych jest niestosowne. Dla wielu osób wyjście do parku w celach rekreacyjnych jest równie ważne dla ich stanu zdrowia, co jeżdżenie do pracy w celach zarobkowych. Proponuję zrezygnować z tego nietrafnego określenia.

3. Zastosowana na rys. 5.2., 5.3. skala kolorystyczna jest nieprawidłowa. Polecam skorzystać z wiedzy zawartej w podręczniku do kartografii w celu prawidłowego opracowania mapy: https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/publikacje-regionalne/podreczniki-atlasy/podreczniki/mapy-statystyczne-opracowanie-i-prezentacja-danych,1,1.html

4. rys. 5.7. jest nieczytelny. Proponuję zastosowanie kartodiagramu kołowego do przedstawienia informacji zawartych na rysunku.

5. rys. 5.16., 5.18., 5.23., 5.25. są nieczytelne. Proszę o ich poprawienie.

6. tab. 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. ze względu na występowania pojedynczych wartości podawanie danych w podziale na gminy jest bezcelowe. Proponuję podanie danych w podziale na powiaty w agregacji dwuletniej. Sprawi to, że z tablic będzie można wyciągnąć wnioski.

Gdzie znaleźć dokumenty?

https://architektura.um.warszawa.pl/-/kolejny-etap-konsultacji-planu-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej