Centrum Zrównoważonego Transportu przygotowało wniosek do funduszu EOG na przygotowanie rewitalizacji i rozbudowy linii kolejowej nr 115 Tarnów – Szczucin.

Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w partnerstwie z samorządami powiatu dąbrowskiego oraz powiatem tarnowskiem, powiatem buskim i miastem Tarnów.

Wniosek przewiduje realizację latach 2014-16 m.in. następujących działań:

- Opracowanie Strategii rozwoju transportu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju na obszarze Partnerstwa Powiśla Dąbrowskiego.

- Opracowanie Studium Wykonalności rewitalizacji linii kolejowej nr 115 Tarnów – Szczucin.

- Opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla budowy połączenia kolejowego Tarnów – Kielce.

- Opracowanie dokumentacji technicznej i środowiskowej dla rewitalizacji linii nr 115.

- Opracowanie dokumentacji technicznej dla adaptacji budynków dworcowych.

- Opracowanie dokumentacji dla tras rowerowych (koncepcja sieci tras i dokumentacja budowlana dla wybranych odcinków).

- Działania promocyjne.

- Rozbudowane mechanizmy partycypacji społecznej.

Wniosek o nazwie Rozwój transportu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju na obszarze Partnerstwa Powiśla Dąbrowskiego z uwzględnieniem linii kolejowej nr 115 Tarnów – Szczucin został złożony do funduszy EOG (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Projekt opiewa na niecałe 2 mln zł, z czego dofinansowanie ma wynieść 85%. Wniosek został sporządzony nieodpłatnie, w ramach zadań statutowych stowarzyszenia Zielone Mazowsze.

Powiat dąbrowski wystąpił do PKP SA o przejęcie linii nr 115 już wiele lat temu i uzyskał pozytywną opinię Polskich Linii Kolejowych, ale na razie inicjatywa nie doszła do skutku z powodu nieuregulowanego statusu gruntów na odcinku w powiecie tarnowskim. Linia była planowana do wyłączenia z eksploatacji, ale w ostatnim czasie zarząd PKP PLK wycofał się z tej decyzji. Tym niemniej obecnie na całej długości linii nie są prowadzone nawet przewozy towarowe, od kiedy pod koniec 2012 roku ostatni użytkownik - skup złomu w Żabnie przeniósł się do Rzeszowa.