ROW/08/0017/01/AB

Do:
Inżynier Ruchu m. st. Warszawy,
BAKS Sp. z o.o.

Dotyczy: projektu Trasy Świętokrzyskiej

Poniżej przedstawiamy nasze uwagi do projektu Trasy Świętokrzyskiej przedstawionego przez firmę BAKS na spotkaniu w siedzibie Inżyniera Ruchu 15 lipca br. [zobacz >>>]:

Odcinek I: Wybrzeże Szczecińskie -- Tysiąclecia

1. Podkreślamy konieczność wykonania bezkolizyjnego przejazdu pod mostem Świętokrzyskim wzdłuż Wybrzeża Szczecińskiego. Ze względu na korzystne warunki terenowe (skrzyżowanie na nasypach) warto rozważyć także bezkolizyjny przejazd pod ulicą Sokolą po wschodniej stronie Wybrzeża Szczecińskiego, a być może nawet komplet przejazdów pod wszystkimi ramionami skrzyżowania (z grodziami przeciwpowodziowymi). Przejazdy i przejścia dla pieszych w poziomie jezdni należy pozostawić na ewentualność wysokiego stanu wody. Wykorzystanie terenu zalewowego dla dróg rowerowych jest już od lat stosowane w praktyce realizacyjnej, zarówno w Warszawie jak i np. w Krakowie.

2. Należy poprawić wyłukowanie wjazdów drogi rowerowej na most Świętokrzyski z zachodniej strony Wybrzeża Szczecińskiego. Obecne mają niewystarczające promienie łuków, co jest szczególnie uciążliwe i niebezpieczne dla zjeżdżających z mostu, ze względu na nachylenie drogi rowerowej. Dostępny teren na koronie nasypu po zachodniej stronie skrzyżowania pozwala na zastosowanie łuków drogi rowerowej o promieniu nawet 30 m we wszystkich relacjach.

3. Na rysunku należy wskazać lokalizację przystanków na skrzyżowaniu Sokola / Wybrzeże Szczecińskie. Popieramy propozycję konsekwentnej lokalizacji przystanków za skrzyżowaniem, z wykorzystaniem pasa włączenia przy wjeździe na most.

4. Wnioskujemy o zachowanie ciągłości trasy rowerowej po wschodniej stronie ul. Sokolej, przynajmniej jednokierunkowo, ze względu na obsługę Dworca Stadion i skomunikowanie mostu Świętokrzyskiego z ciągiem ul. Grochowskiej. Potrzebne miejsce można wygospodarować:

- zwężając pasy ruchu na jezdni z 3,5 do 3,0 m - możliwe jest uzyskanie w ten sposób 2m;

- zwężając szeroki pas dzielący w ul. Sokolej z ok. 5,0 m do 2,0 m a nawet 1,0 m z barierą w środku - możliwe jest uzyskanie w ten sposób nawet 4m;

- "podcinając" skarpę z zastosowaniem muru oporowego, podobnie jak jest to zaplanowane przy wyjściach z metra - to rozwiązanie może być konieczne w rejonie przystanku autobusowego, o którym mowa w punkcie 6.

5. Na wysokości ul. Markowskiej, w przypadku braku miejsca przy jezdni, możliwe jest przeprowadzenie drogi rowerowej między budynkami Kijowska 8 a Kijowska 10/12A, w miejscu lub obok obecnej drogi gruntowej.

6.Naszym zdaniem, nie jest możliwa obsługa jednym zespołem przystankowym zarówno skrzyżowania Kijowska / Targowa, jak i stacji PKP/metro Stadion. Zaproponowana w projekcie odległość dojścia od przystanku np. po północnej skrzyżowania Targowa / Trasa Świętokrzyska do przystanku kolejowego Stadion wynosi ponad 500 m, co jest nieakceptowalne w węźle przesiadkowym. W drugą stronę, z autobusów jadących w kierunku mostu, wprawdzie możliwa jest dogodna przesiadka na metro, ale odległość międzyprzystankowa w gęsto zabudowanym centrum Pragi wyniesie ok. 900 m!

Konieczne jest przynajmniej:

a. dodanie przystanku autobusowego po wschodniej stronie ul. Sokolej, bezpośrednio przy wejściu na przystanek kolejowy Stadion;

b. dodanie (przeniesienie obecnie istniejącego) przystanku autobusowego po północno-zachodniej stronie ul. Kijowskiej, np. w rejon ul. Brzeskiej.

7. W projekcie należy przewidzieć pasy rowerowe w jezdni lub wydzieloną drogę rowerową po południowej stronie jezdni ul. Zamoyskiego.

8. Na podjeździe pod Dworzec Wschodni powinny zostać zamienione jezdnie dla samochodów osobowych i autobusów. Komunikacja publiczna powinna podjeżdżać bliżej dworca. Priorytet komunikacji zbiorowej zapisany w polityce transportowej Warszawy musi znaleźć odzwierciedlenie w każdym rozwiązaniu projektowym. Podjazd dla autobusów powinien być także udostępniony dla ruchu rowerowego.

9. Do przystanków "przelotowych" przed Dworcem Wschodnim powinny prowadzić przejścia dla pieszych na obu krańcach peronów przystankowych. Obecnie piesi mają do dyspozycji trzy przejścia - na wysokości hali głównej dworca oraz na przedłużeniu skrajnych tunelów pod peronami. Likwidacja przejść dla pieszych byłaby sprzeczna z polityką transportową, zwłaszcza w tak ważnym węźle komunikacji publicznej. Istniejące lokalizacje są dogodne i powinny zostać utrzymane.

Odcinek II: Tysiąclecia -- Zabraniecka

10. Popieramy wniosek Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów” o korektę przebiegu Trasy Świętokrzyskiej, tak by nie ingerowała w teren zieleni parkowej przy ul. Kawęczyńskiej. Jest to w zasadzie jedyny park w tej części dzielnicy i wymaga ochrony. Przewidziane w projekcie zajęcie połowy parku pod budowę Trasy jest sprzeczne z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

11. W przypadku braku możliwości korekty przebiegu należy zwęzić pasy ruchu na jezdni do 3,0 m, przysunąć jezdnie do nasypu i poprowadzić chodniki oraz drogi dla rowerów, tak by zminimalizować wycinkę drzew. Po stronie zachodniej możliwe jest odsunięcie drogi rowerowej i chodnika od jezdni i przebieg przez teren parku minimalizujący wycinkę drzew.

12. Na odcinku al. Tysiąclecia - Zabraniecka po stronie nasypu kolejowego, ze względu na spodziewany niewielki ruch pieszy, dopuszczalne jest zastosowanie wspólnego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej, co pozwoli na przysunięcie jezdni bliżej nasypu lub wprowadzenie nasadzeń zieleni między jezdnią a ciągiem pieszo-rowerowym.

13. Niezależnie od wybranego wariantu, ślepe zakończenie ul. Kawęczyńskiej powinno być połączone drogą rowerową z drogą rowerową wzdłuż Trasy Świętokrzyskiej.

Opracowanie: mgr Aleksander Buczyński, dr inż. Tadeusz Kopta.

Do wiadomości:

Wydział Transportu Rowerowego Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy.