10. Popieramy wniosek Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów” o korektę przebiegu Trasy Świętokrzyskiej, tak by nie ingerowała w teren zieleni parkowej przy ul. Kawęczyńskiej. Jest to w zasadzie jedyny park w tej części dzielnicy i wymaga ochrony. Przewidziane w projekcie zajęcie połowy parku pod budowę Trasy jest sprzeczne z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.