Do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy.

W ramach konsultacji projektów rowerowych dotyczących ul. Andersa Stowarzyszenie Zielone Mazowsze przesyła poniższe uwagi:

Uwagi ogólne:

1. Promienie łuków na drogach dla rowerów nie powinny być mniejsze od 4 m w relacjach skrętnych. W relacjach na wprost powinny być nie mniejsze niż 12 m (wskazane 20 m).

2. Znaki "ustąp pierwszeństwa" powinny być umieszczane przed, a nie za przejazdami rowerowymi, wraz ze znakami "przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów".

3: Przejazdy dla rowerzystów przez drogi podporządkowane bez sygnalizacji świetlnej oraz wjazdy na parkingi powinny być prowadzone w niwelecie drogi dla rowerów i wyniesione w relacji do jezdni dla samochodów na wysokość progu spowalniającego.

4. Etap 2. jest dużo ważniejszy od etapu 1. Etap 2. pozwoli połączyć planowaną drogę dla rowerów wzdłuż ul. Marszałkowskiej z infrastrukturą rowerową obok Muzeum Polin i dalej obok Arkadii z zachodnią częścią Żoliborza i Bielan. Budowa wyłącznie etapu 1. doprowadzi do powstania kolejnego teleportu rowerowego w kluczowym dla miasta punkcie. Spowoduje to masowe przejeżdżanie rowerzystów przez przejścia dla pieszych na placu Bankowym. Ponadto etap 2. zawiera przejazd rowerowy przez ul. Nowolipki. Jego brak w etapie 1. uniemożliwia rowerzystom na skrzyżowaniu ulic Andersa i Nowolipki włączanie się do ruchu w kierunku południowym oraz wjazd na drogę dla rowerów w kierunku północnym.

Uwagi szczegółowe:

1. Etap 1., rys. 1. Przejazd rowerowy przez ul. Andersa po południowej stronie skrzyżowania powinien zostać przeprowadzony w linii drogi dla rowerów po wschodniej stronie skrzyżowania.

2. Etap 1., rys. 1. Proponuję wyprostować drogę dla rowerów w południowo zachodnim narożniku skrzyżowania ulic Andersa z Muranowską. Dzięki temu będzie więcej miejsca na akumulację pieszych i rowerzystów przed przejściem dla pieszych i przejazdem rowerowym.

3. Etap 1., rys. 1. Proponujemy nasadzić drzewa na ul. Muranowskiej po północnej stronie jezdni przed hotelem. Etap 1, rys. 2. Pasy rowerowe w ciągu ulicy Bonifraterskiej powinny zachować ciągłość w poprzek skrzyżowania. Ich brak skutkuje koniecznością pokonania przez rowerzystę jadącego na wprost szeregu dodatkowych punktów kolizji oraz niefunkcjonalnych, ciasnych zakrętów, jedynie pogarszając warunki ruchu pieszego i rowerowego. Dodatkowo, rowerzysta jadący na wprost musi za skrzyżowaniem ponownie włączyć się do ruchu, co oznacza istotne pogorszenie warunków ruchu rowerem względem stanu sprzed inwestycji, jak też względem ruchu samochodowego. Tymczasem w obszarze śródmiejskim, zgodnie z dokumentami strategicznymi Warszawy i Obszaru Metropolitalnego Warszawy, właśnie ruch rowerowy powinien być traktowany priorytetowo.

4. Etap 1., rys. 2. Proponujemy dodać kontraruch rowerowy na ulicach Sapieżyńskiej i Dolańskiego.

5. Etap 1., rys. 2. Po północnej stronie jezdni ul. Konwiktorskiej należy zamienić parkowanie skośne na równoległe, gdyż proponowana w projekcie szerokość chodnika jest mniejsza niż wymagana w rozporządzeniu.

6. Etap 1., rys. 2. Proponujemy nasadzić drzewa na ul. Bonifraterskiej w rejonie przystanku Muranowska 06. Drzewa tu zostały wycięte w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

7. Etap 1., rys. 3. Wlot ul. Dawidowskiego w ul. Andersa nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Łagodny łuk jezdni zachęca kierowców do jazdy z nadmierną prędkością. Wlot ten powinien zawierać łuki o dużo mniejszym promieniu skrętu i dochodzić do ul. Andersa pod znacznie większym kątem. Wówczas dwukierunkowa droga dla rowerów powinna biec po linii prostej i zostać odseparowana od jezdni wyniesionym pasem dzielącym, by oddalić się od niej łagodnym łukiem przed poszerzeniem jezdni o pas do prawoskrętu. Takie rozwiązanie ułatwi także rowerzystom wjazd z ul. Dawidowskiego na wiadukt nad Dworcem Gdańskim, co jest kluczowe dla dostępności rowerowej dworca kolejowego.

8. Etap 1., rys. 3, proponuję doprojektować wydzieloną infrastrukturę rowerową po wschodniej stronie ul. Andersa od wiaduktu do ul. Muranowskiej wraz z łącznikiem ze skrzyżowaniem ulic Bonifraterskiej i Międzyparkowej (czwarty wlot skrzyżowania). Dodanie tego elementu zapewni bezpośredniość połączeń w relacjach wzdłuż ul. Andersa oraz z ul. Międzyparkowej do centrum. Mieści się to w granicach opracowania.

9. Etap 1., rys. 4, proponuję doprojektować wydzieloną infrastrukturę rowerową po wschodniej stronie ul. Andersa od parkingu do ul. Muranowskiej. Dodanie tego elementu zapewni bezpośredniość połączeń w relacjach wzdłuż ul. Andersa.

10. Etap 1., rys. 4, proponuję zrezygnować z osobnego przejazdu rowerowego przez ul. Andersa obok wyjazdu z parkingu. Rowerzyści mogą korzystać z tego wyjazdu wraz z kierowcami samochodów. Pozwoli to poszerzyć i wyprostować chodniki. Ułatwi to też realizację postulatu z pkt 4.

11. Etap 1., rys. 5, proponuję w północno-wschodnim narożniku skrzyżowania ulic Andersa i Świętojerskiej w posadzce wymienianego chodnika umieścić upamiętnienie matematyka Benedykta Mandelbrota, twórcę słowa fraktal, w postaci granitowego rysunku zbioru Mandelbrota ( pl.wikipedia.org/wiki/Zbi%C3%B3r_Mandelbrota ). Benedykt Mandelbrot wychował się w kamienicy, która stała w tym miejscu przed II wojną światową.

12. Etap 1, Rys. 6. Etap powinien obejmować przynajmniej [przejazd przez ul. Nowolipki].

13. Etap 2., rys. 1, drogę dla rowerów wokół ronda proponuję poprowadzić zgodnie z zaleceniami niderlandzkimi. Pozwoli to uniknąć dwukrotnego przecinania się drogi dla rowerów z chodnikiem w południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania.

14. Etap 2., rys. 1, proponuję doprojektować przejazd rowerowy przez ul. Andersa i torowisko tramwajowe po północnej stronie ronda. Po zbudowaniu Skweru Sportów Miejskich to miejsce będzie uczęszczanym przez młodzież z Muranowa skrótem do miejsca spędzania wolnego czasu. Dodanie przejazdu rowerowego poprawi bezpieczeństwo młodzieży.

15. Etap 2, Rys. 1. Przejście i przejazd przez zachodnią stronę skrzyżowania ulic Andersa i Nowolipki powinny być poprowadzone na wyniesieniu.