Pismo ZM-21-0884-01-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu geometrii dróg na ulicach Nowy Świat, Smolnej, Aleje Jerozolimskie, plac Trzech Krzyży, Wiejskiej, Mokotowskiej i Hożej w związku z budową i wyznaczeniem infrastruktury rowerowej pomiędzy Alejami Ujazdowskimi a ulicą Smolną, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Zmiana przebiegu krawężników w południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania z ul. Książęcą powinna zostać wykorzystana do doprowadzenia drogi dla rowerów do Książęcej. Pozwoli to skrócić drogę rowerzysty przez skrzyżowanie o kilkanaście metrów (3-4 sekundy krótszy czas ewakuacji, a przez to bardziej efektywny program sygnalizacji). Droga dla rowerów powinna być na całej długości dwukierunkowa, nawet jeżeli póki co nie będzie wjazdu na nią z Książęcej, tak by mogła obsłużyć ruch rowerowy z zachodniej i północnej strony skrzyżowania. Należy zauważyć, że budowa jednokierunkowej drogi dla rowerów na przedłużeniu dwukierunkowej stwarza ryzyko wykorzystywania jej, wbrew założeniom projektu, jako dwukierunkowej przez rowerzystów.

2. Ulica Książęca i wlot po przeciwnej stronie skrzyżowania to jezdnie o przekroju czterech pasów ruchu bez azylu, co stoi w sprzeczności z prawem (§127 ust. 9 Rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Problem ten powinien zostać rozwiązany poprzez ograniczenie liczby pasów ruchu ogólnego w kierunku wschodnim po obu stronach skrzyżowania do jednego i wykorzystanie odzyskanej przestrzeni do budowy azylu oraz wyznaczenia pasa dla rowerów w kierunku wschodnim, przynajmniej do dwukierunkowej drogi dla rowerów opisanej w poprzednim punkcie. (Przekrój jezdni na wysokości przejścia dla pieszych powinien uwzględniać miejsce na wyznaczenie pasów rowerowych w obu kierunkach na ul. Książęcej).

3. Należy rozważyć udostępnienie prostszej możliwości skrętu w lewo w relacji Al. Ujazdowskie -> ul. Żurawia przy pomocy śluzy rowerowej typu drugiego, umożliwiającej oczekiwanie na prawo od pasa rowerowego na przejazd przez skrzyżowanie razem z samochodami ruszającymi z ul. Książęcej.

4. Na wysokości ul. Mysiej powinien znaleźć się azyl dla rowerzystów chcących przejechać przez jezdnię, kosztem nieznacznego skrócenia pasa do lewoskrętu. Umożliwi to uciąglenie trasy w ciągu ul. Nowogrodzkiej, reklamowanej przez miasto jako alternatywa dla Alej Jerozolimskich.

5. Ruch rowerowy na odcinku ul. Wiejskiej między Prusa a placem Trzech Krzyży powinien odbywać się na zasadach ogólnych, a odzyskana przestrzeń na wysokości przejścia dla pieszych przy pomniku W. Witosa wykorzystana do budowy azylu na przejściu dla pieszych. Pozwoli to na bardziej czytelną i mniej kolizyjną obsługę relacji lewoskrętu z południa na zachód, jak też powinno poprawić wzajemną widoczność w relacji rowerzysta-autobus za przejściem.

6. Rozcinający wyspę pas do zawracania przed kościołem powinien zostać zastąpiony możliwością zawracania na skrzyżowaniu, kilkanaście metrów dalej. W tym celu należy zrezygnować z powierzchni wyłączonej z ruchu. Poza poprawą estetyki i funkcjonalności placu, ułatwi to dostęp do jego dominanty, czyli kościoła.

7. Pasy ruchu na wysokości przejścia dla pieszych przez plac po południowej stronie kościoła powinny zostać ograniczone do 3,3 metra (pasy z ruchem autobusowym) i 3,0 m (pasy ruchu ogólnego), a odzyskana przestrzeń wykorzystana do poszerzenia azyli dla pieszych.

8. Projekt powinien zostać uzupełniony o progi najazdowe zapobiegające najeżdżaniu na chodnik przez samochody parkujące w północno-zachodnim rogu placu, co skutkuje miejscowym zwężeniem chodnika do 0,5 m. (Fot. Google Street View)

Jednocześnie wskazane jest wykorzystanie nadmiarowej szerokości jezdni wzdłuż miejsc parkingowych do poszerzenia chodnika. Zgodnie z §61 Rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne…, na wylocie skrzyżowania przy parkingu powinien być jeden pas ruchu ogólnego, odpowiednio do przeciwległo wlotu z ul. Nowy Świat. Pozwala to wygospodarować dodatkowe 3,5 m na chodnik.

9. Wskazane byłoby uwzględnienie trasy dla niewidomych wzdłuż wschodniej jezdni placu Trzech Krzyży, będącą najkrótszą trasą dojścia do przystanku autobusowego od południa.