Do Biura Polityki Mobilności i Transportu m. st. Warszawy

Uwagi do projektu budowlanego „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od al. Niepodległości do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego"

Uwagi ogólne do projektu:

1. Należy do minimum ograniczyć wycinkę istniejących drzew oraz wykorzystać inwestycję do uzupełnienia gęstości istniejących szpalerów drzew (uwaga: wybrane odcinki opracowania na nieaktualnych podkładach geodezyjnych w zakresie zieleni). Na odcinkach, na których konieczna jest wycinka, należy zadbać o nasadzenia zastępcze.

2. Należy zredukować tam gdzie nie jest to absolutnie konieczne powierzchnie określane w projekcie jako „projektowany pas techniczny” – zidentyfikowano obszerne miejsca gdzie zaznaczono na fioletowo powierzchnia nie ma uzasadnienia technicznego a jedynie utrudnia retencję – trudność utrzymania zieleni urządzonej na problematycznych obszarach nie powinna być wymówką od urządzania jej przy pomocy specjalnych gatunków roślinności i tworzenia warstwy przepuszczalnej. Należy zrewidować projekt pod kątem retencji wód opadowych.

3. Pozytywne rozpatrzenie części wcześniejszych uwag strony społecznej przez projektantów (dojścia do przystanków, separacja infrastruktury rowerowej, standardy piesze i rowerowe).

4. Przejścia dla pieszych w obrębie węzłów transportowych i przystanków nie powinny mieć szerokości mniejszej niż 6m, a wskazane 8m w dużych węzłach.

5. W sytuacji stagnacji lokalnej polityki rowerowej w dzielnicy Mokotów i niemożności porozumienia się ze sobą podmiotów dzielnicowych i miejskich, konieczna maksymalizacja rozwiązań rowerowych na ulicach objętych projektem miejskim.

Uwagi szczegółowe

ul. Rakowiecka

6. Należy uzupełnić przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu z al. Niepodległości– zabezpieczenie przyszłej relacji rowerowej w ciągu północ-południe i dojazdu do kampusu SGH ze wszystkich kierunków. Potrzebne w tym celu przesunięcie jezdni - taniej wykonać teraz niż przy okazji przyszłych projektów rowerowych (np. krawężniki w północno-wschodnim rogu).

7. Droga dla rowerów w południowo zachodniej części skrzyżowania powinna być przesunięta za szpaler drzew w miejsce zatoki do parkowania, aby zachować odpowiednio szeroki chodnik i uniknąć konfliktów z pieszymi w obrębie skrzyżowania (jeden pas ruchu i tak znika z wylotu skrzyżowania).

8. Uzupełnienie gęstości szpalerów drzew. Propozycja trzeciego szpaleru drzew między torowiskiem, a jezdnią.

9. Na skrzyżowaniu z ul. Wiśniową należy zaprojektować śluzę rowerową (do skrętu na dwa lub do lewoskrętu), aby zachować obecną relację rowerową na północ przez Stary Mokotów z ul. Kazimierzowskiej przez Rakowiecką/Wiśniową do Batorego - częściowa lokalna alternatywa dla Puławskiej i al. Niepodległości.

10. Alternatywnie rozważenie jednokierunkowej ul. Rakowieckiej (relacja w kierunku wschodnim) z wyjątkiem odcinka Wiśniowa-Kazimierzowska, aby zmieścić infrastrukturę rowerową. Ulica Batorego została wybudowana w celu odciążenia Rakowieckiej.

ul. Puławska / Waryńskiego

11. Należy zaprojektować drogi dla rowerów wokół całego węzła komunikacyjnego (zachodni odcinek Waryńskiego, wschodni odcinek Puławskiej).

12. Należy od razu wykonać przejazd rowerowy przez ul. Rakowiecką w miejscu zaznaczonej “rezerwy”.

13. Zachowanie przekroju południowej Puławskiej 2x2 (zatoki do usunięcia) - rezerwa na drogi dla rowerów i realizację “Zielonej Puławskiej”

14. Do zbadania zasadność lokalizacji przystanku Autobusowego Rakowiecka 02 (zostawić w obecnej lokalizacji?) - optymalizacja pod kątem przesiadek na tramwaj pośrodku węzła.

15. Należy zaprojektować przejście dla pieszych po południowej stronie przystanku tramwajowego Rakowiecka 05 - obecnie pasażerowie i tak narażają się na niebezpieczeństwo przechodząc nielegalnie przez jezdnię i barierki. Przy okazji zaprojektować przejazd rowerowy na osi ul. Olszewskiej - obsługa relacji lokalnej i rowerzystów jadących z ul. Chocimskiej przez zaprojektowane przejazdy na Goworka w stronę Puławskiej.

16. Poszerzenie przejść dla pieszych zaprojektowanych jako 4-metrowe do min. 6 metrów.

17. Róg Waryńskiego i Puławskiej - wschodnia jezdnia. Należy odciążyć z ruchu samochodowego pl. Unii Lubelskiej i Małą Marszałkowską poprzez sugerowany kierunek ruchu w stronę ul. Waryńskiego (zgodnie z zapisami Studium). Tylko jeden pas do dalszej jazdy ul. Puławską na północ środkowy pas jedynie do skrętu w lewo w Waryńskiego.

18. Róg Waryńskiego i Puławskiej - zachodnia jezdnia. Pogłębienie łuku w celu spowolnienia prędkości i zmieszczenia postulowanej DDR po zachodniej stronie (duża rezerwa).

19. Obsadzenie drzewami terenu zielonego pomiędzy jezdniami ul. Waryńskiego.

ul. Goworka i Spacerowa

20. Wykonanie przejazdu rowerowego W OSI ul.Chocimskiej (nieuzasadnione odgięcie i konflikt z pieszymi w sytuacji zaślepienia północnego wylotu).

21. Na północnym wlocie ulicy Chocimskiej z Goworka zaprojektowano przewężenie, które ma na celu ukrócić nielegalne parkowanie przed przejściem dla pieszych. Do rewizji czy przy szerokości jezdni 4,5m + opaska będzie to rozwiązanie wystarczające (szczególnie niebezpieczny punkt dla pieszych). Sugerowane dodatkowe urządzenia - słupki, donice, parklety itp. Ponadto wyniesione przejście dla pieszych (w wersji minimum obniżenie krawężników).

22. Bardzo wskazane i pozytywne wyznaczenie dwukierunkowej DDR na ulicy Spacerowej - obecnie 68% ruchu rowerowego na tej ulicy odbywa się po zachodniej stronie bez infrastruktury (w tym 11% jezdnią, a 28% chodnikiem). Ponadto rowerzystom zdarza się wykorzystywać istniejący pas rowerowy po wschodniej stronie do jazdy pod prąd (przypuszczalnie nieświadomie) [pomiary własne ZM z 15 i 18 lipca 2019 roku, pomiar ręczny, czterokrotny]. Jednocześnie jest to stosunkowo łagodny podjazd pod skarpę i łączy się w tym rejonie wiele relacji między Śródmieściem, a dolnym i górnym Mokotowem.

23. Dwukierunkowa droga dla rowerów z ul. Spacerowej powinna jednak zostać doprowadzona minimum do północnego wlotu ul. Chocimskiej i projektowanych w tym miejscu przejazdów rowerowych. Sugerowana w projekcie trasa przez skwer Tarasa Szewczenki w kierunku północno-zachodnim jest nieintuicyjna i potencjalnie konfliktowa. Wybrani rowerzyści będą skracać sobie drogę po jezdni, a inni wejdą w konflikt z pieszymi na Klonowej i na skwerze. Nie obsługuje też ona wszystkich relacji rowerowych w tym rejonie. Zamiast tego rozwiązania konieczne poprowadzenie dwukierunkowej drogi dla rowerów po łuku ul. Spacerowej i Goworka (w miejscu pasa technicznego i ew. fragmentu skweru) wraz z przejazdem rowerowym kilka metrów od wlotu małej Spacerowej w Goworka aż do ul. Chocimskiej (rysunek). Jednocześnie zaprojektowanie pasów rowerowych lub sierżantów i uspokojenia ruchu na małej Spacerowej (korekta geometrii). Można w ten sposób zabezpieczyć więcej funkcjonujących w tym miejscu relacji rowerowych i uniknąć konfliktów z pieszymi na skrzyżowaniu z ul. Klonową i na skwerze (konflikt rowerzystów jadących w górę Klonową na wprost jak i w prawo). Jeżeli konieczne będą wycinki, należy je zrekompensować.

23.1. Jazda rowerem w górę w stronę pl. Unii/Belwederu po uspokojonej jezdni małej Spacerowej po zjechaniu z przejazdu rowerowego na jezdnię i dalej Klonową.

23.2. Jazda rowerem w górę w stronę Puławskiej i Waryńskiego przez DDR, Chocimską i Skolimowską.

23.3. Jazda rowerem w dół z ul. Klonowej jezdnią uspokojonej małej Spacerowej i przez przejazd rowerowy 5 metrów od wylotu małej Spacerowej, dalej DDR.

23.4. Jazda rowerem w dół z ul. Skolimowskiej możliwa Chocimską i doprojektowaną DDR.

23.5. Jazda rowerem w poprzek z ul. Klonowej w południową Chocimską przez małą Spacerową (pasy rowerowe), doprojektowaną DDR i przez przejazdy rowerowe. W drugą stronę analogicznie.

Postulowany przebieg infrastruktury rowerowej w rejonie Klonowa/Spacerowa/Goworka/Chocimska umożliwiający obsłużenie większej liczby relacji

Relacje rowerowe do obsłużenia w rejonie ul. Spacerowej

24. Do sprawdzenia możliwość poprowadzenia pasa rowerowego do końca ulicy Goworka przy skróceniu peronu przystanku tramwajowego.

25. Niedopuszczalne zwężenie południowego chodnika na Goworka przy Instytucie Higieny 1,46 m (!) (budynek 40i1) należy wygospodarować dodatkowe 0,5 m kosztem przesunięcia opaski/pasa technicznego po drugiej stronie ulicy.

26. Projekt nie wskazuje na dalsze losy fotoradaru na ul. Spacerowej na wysokości ambasady rosyjskiej. Czy pas zieleni przewiduje miejsce na urządzenie w obecnej/nowej lokalizacji? Czy miasto planuje jego przeniesienie w inną lokalizację w tym rejonie ze względu na planowaną sygnalizację świetlną na pobliskim przejściu dla pieszych?

27. Na wysokości bramy do ambasady ewentualne uwzględnienie miejsca postojowego dla pojazdów policji stale patrolującej rejon ambasady), aby uniknąć zastawiania infrastruktury pieszej i rowerowej przez pojazdy specjalne.

28. Przejście dla pieszych na wysokości ambasady wymaga wyznaczenia również przejazdu rowerowego. Uzasadnienie: dostęp do dwukierunkowej DDR dla osób zjeżdżających ul. Słoneczną z okolic skarpy i ul. Słonecznej, Humańskiej, Chocimskiej, Willowej (planowany kontraruch rowerowy na tych ulicach spopularyzuje je jeszcze bardziej) - z tego samego powodu wyznaczenie CPR na krótkim odcinku zachodnim między ul. Słoneczną a postulowanym przejazdem (planowany chodnik 3m).

29. Postulowane wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Słonecznej. Pojazdy specjalne do Instytutu Hematologii poruszają się głównie ul. Chocimską, a ponadto nie przewożą pacjentów, tylko krew.

30. W związku z przesunięciem jezdni z zachód, przesadzenie nowo posadzonych drzew na rogu ul. Słonecznej i Spacerowej (południowy róg skrzyżowania, brak na podkładzie).

Drzewa do przesadzenia na rogu ul. Spacerowej i Słonecznej

31. Latarnia 4/24 projektowana w miejscu istniejącego żywopłotu - do przesunięcia w stronę jezdni.

Żywopłot przy ul. Spacerowej - projektowana latarnia 4//24 do przesunięcia na drugą stronę chodnika

32. Przesunięcie chodnika wymusza głęboką ingerencję w przedwojenne zieleńce na wysokości nieruchomości Słoneczna 50 od strony Spacerowej - z pewnością likwidację części żywopłotów w południowych zieleńcach. Konieczne odtworzenie żywopłotu w nowym miejscu. Jeżeli planowana także ingerencja w drzewa - konieczne nasadzenia zastępcze w tym miejscu (podkład nieaktualny - sugerowana wizja lokalna).

Przedwojenne zieleńce pod kamienicą Słoneczna 50 od strony ul. Spacerowej

Planowany przebieg chodnika - żywopłot do odtworzenia w nowym miejscu

33. Na rysunku niejasny status zjazdu przy południowym narożniku budynku Słoneczna 50 od strony Spacerowej (oznaczenie tekstowe zjazdu bez zmiany nawierzchni). Jest to pozostałość po wjeździe do nieistniejącego garażu, obecnie podjazd techniczny, ale za mały dla śmieciarek - okazjonalnie wykorzystywany przez prywatne wozy techniczne. Dalszy dojazd do altany śmietnikowej zablokowany przez bloczki betonowe i parking rowerowy (inicjatywa spółdzielni mieszkaniowej). Postulowana likwidacja - pozostawienie samego wjazdu bez miejsca docelowego zachęca duże pojazdy do parkowania, które jest nie do pogodzenia z przeprowadzeniem w tym miejscu nowego chodnika - długie pojazdy będą zastawiać ruchliwy chodnik - tym miejscu jest rodzajem placu i przecięcia się różnych relacji pieszych (między kamienicą, altaną śmietnikową, schodami do ul. Słonecznej, schodami do ul. Wybieg, chodnikiem wzdłuż Spacerowej, przejściem dla pieszych) . Podkład geodezyjny w tym rejonie nieaktualny ze względu na zakończony po inwentaryzacji remont chodnika/schodów oraz wyznaczenie przez spółdzielnię parkingu rowerowego. Dodatkowo w tym obszarze występują kilkunastocentymetrowe różnice poziomów (głównie w obszarze istniejącego zjazdu) oraz różnice w nawierzchni do uwzględnienia w realizacji projektu (nie uwzględnione w podkładzie).

Nowy przebieg chodnika na ul. Spacerowej w rejonie ul. Wybieg - niefunkcjonujący zjazd trudny do pogodzenia z ruchem pieszym

Nowa geometria, nawierzchnia i zieleńce po remoncie - nie uwzględnione w podkładzie geodezyjnym

Różnica nawierzchni i poziomów w obrębie nowego chodnika - należy uwzględnić lokalne warunki, aby uniknąć “sztukowania”, dodatkowych krawężników i improwizowanych rozwiązań wykonawcy niezgodnych ze Standardami Pieszymi

34. W związku z przesunięciem chodnika i murem oporowym w skarpie po zachodniej stronie Spacerowej, konieczne nasadzenia zastępcze - drzewa lub krzewy.

Drzewa planowane do wycięcie w rejonie skarpy po zachodniej stronie Spacerowej - konieczna rekompensacja zieleni na pasie wzdłuż torowiska

35. Rekompensacja usuniętej zieleni także wzdłuż torowiska - zwłaszcza na poszerzonych fragmentach na wysokości ambasady rosyjskiej. Redukcja powierzchni nieprzepuszczalnej wokół torowiska do minimum (szczególny problem z retencją na skarpie).

ul. Belwederska / Spacerowa / Gagarina

36. DDR w ul. Belwederskiej powinna być poprowadzona na wprost przez skrzyżowanie - nieuzasadnione odgięcia zwiększają niebezpieczeństw na łączących się drogach rowerowych w sąsiedztwie pieszych.

37. Należy zawęzić północy wylot ul. Belwederskiej do dwóch pasów pozostawiając przystanek na jednym z pasów (obecnie dwa pasy po południowej stronie i dalej na północ również). W Studium klasa drogi Z.

38. Należy wyznaczyć DDR od ul. Sułkowickiej do Chełmskiej (nieuzasadniona zatoka i przystanek autobusowy Dolna 06 - zasadność do zbadania, aktualnie jeden autobus co 30 min).

ul. Sobieskiego

39. Na całej długości ul. Sobieskiego należy zaplanować wymianę DDR z kostki na nawierzchnię bitumiczną i poszerzenie do 3 metrów tam gdzie jest to możliwe (już obecnie bardzo duży ruch rowerowy po obu stronach).

40. Bardzo pozytywna zmiana w postaci likwidacji kładek dla pieszych.

41. Na całej długości uzupełnienie istniejących szpalerów drzew oraz nasadzenia zastępcze i rekompensaty po wycinkach (dużo wycinek pod planowane prawoskręty).

42. Postulowana likwidacja wydzielonych jezdni do skrętu w prawo - zwłaszcza z Witosa w Sobieskiego na północ oraz z Idzikowskiego - brak przestrzeni na akumulację rowerów przed sygnalizacją. W konsekwencji także wyprostowanie toru jazdy rowerów (zwłaszcza rejon Witosa i Idzikowskiego).

43. Arkusz D 4.1. W pierwszy projekcie TW planowano rozdzielenie torowiska na dwa torowiska i zachowanie zieleni na pasie dzielącym - należy rozważyć pozostawienie zieleni między Dolna a Kostrzewskiego i zachowanie szpaleru drzew.

44. Brak rozwiązania problemów konfliktu drogi rowerowej i przystanku na Sobieskiego przy Dolnej w kierunku Ursynowa i Wilanowa.

45. Sugestia przesunięcia przynajmniej jednego z zespołów przystankowych (Witosa, Idzikowskiego, Mangalia) tak, aby ułatwić przesiadki na poprzeczne autobusy.

46. Rejon Witosa - rejon niebezpieczny dla pieszych (śmiertelne wypadki na łukach). Postulowane stworzenie pełnych zatok i skrócenie tym samym przejść dla pieszych oraz likwidacja czwartego pasa do skrętu (kierowcy rozpędzają się widząc półzatokę i dodatkowy pas na zielonej strzałce).

47. Wschodni wylot ul. Limanowskiego - zaprojektowanie jednego pasa - droga klasy lokalnej.

48. Należy zaprojektować przejazd dla rowerów w osi ulicy Czarnomorskiej (analogicznie do Nowogrodzka/Chałubińskiego).

49. W rejonie ulicy Bonifacego sugerowany łącznik DDR do ul. Egejskiej na jej rogu wraz z przebudową chodnika (aktualnie poruszają się tędy rowerzyści).

50. Ul. Bonifacego - brak przejazdów rowerowych od DDR do uliczek po południowej stronie ulicy.

51. Sugerowany łącznik DDR przez działkę 106 do ul.Locciego.

52. Sugerowany łącznik DDR do ul. Egejskiej przy ul. Śródziemnomorskiej

53. Potrzebne wyprostowanie starego przebiegu DDR pod Instytutem Neurologii.

54. Na południowo-wschodnim wlocie ul. Wilanowskiej należy zaprojektować jeden pas na wprost – poszerzenie wyspy, miejsca na akumulację pieszych i rowerzystów (tyle pasów na wlocie i wylocie),

al. Rzeczypospolitej

55. Należy zaprojektować czwarty przejazd rowerowy na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej z ul. Klimczaka i Hlonda.

56. Rejon Branickiego i al. Rzeczypospolitej – należy zaprojektować obustronne DDR (likwidacja zatoki autobusowej).

Zobacz też

Wcześniejsze uwagi: [zobacz >>>] [zobacz >>>]