Uwagi ogólne:

1. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze popiera wprowadzenie stref ruchu uspokojonego, gdyż te zmiany w organizacji ruchu prowadzą do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Zauważamy jednak, że 65% jest dość niskim wskaźnikiem udziału dróg w strefach tempo-30. Są miasta w Europie, które mają 80% długości dróg objętych strefami tempo-30.

2. Kryteria podziału dróg na objętych strefami i nie są wyłącznie negatywne, czyli wyłączające ulice ze stref uspokojonego ruchu. Należy zastosować także kryteria pozytywne, włączające ulice do stref. Takimi kryteriami są np. obecność szkół, przedszkoli i żłobków w pobliżu drogi lub brak możliwości wydzielenia infrastruktury rowerowej. Ulice o dopuszczalnej prędkości wyższej niż 30 km/h nie powinny przecinać obwodów szkolnych ani przebiegać przed drzwiami szkół, przedszkoli i żłobków. Należy dokument uzupełnić o stosowną analizę i włączyć do stref tempo-30 ulice przecinające znaczne potoki ruchu dzieci prowadzące do placówek edukacyjnych i opiekuńczych.

3. Zgodnie z przyjętym przez Warszawę w strategii miasta celem "usługi blisko domu" strefy nie powinny nadmiernie dzielić obszarów mieszkaniowych i uwzględniać rozmieszczenie celów podróży. Podstawowe potrzeby powinny być w miarę możliwości zapewniane w obrębie strefy, bez konieczności przekraczania dróg wyższych klas. W obrębie strefy powinny znajdować się sklepy, szkoły, przedszkola, place zabaw, parki itp. Należy przejrzeć dokument pod tym względem.

4. Opracowanie opiera się na założeniu konserwacji rusztowego układu ulic i tranzytu międzydzielnicowego przez Śródmieście. Patrząc na mapę można odnieść wrażenie, że funkcjonalne centrum Warszawy stanowi plac Piłsudskiego. Zignorowano okolice PKiN, obsługiwane już obecnie przez bezkolizyjny transport szynowy (2 linie metra, kolej) - tutaj powinny pojawić się przerwania ruchu tranzytowego i deklasacje obecnych ulic zbiorczych. W centrum powinna być przynajmniej jedna duża strefa o średnicy PRZYNAJMNIEJ 2-3 km podobnie jak to zrealizowano w Gandawie czy Brukseli). Koncepcję takiego rozwiązania przedstawiliśmy we wnioskach do studium na początku 2019 roku: https://zm.org.pl/?a=wnioski_suikzp-191&img=7

5. Analizując wpływ Tempo 30 na komunikację autobusową powinno się brać pod uwagę także faktyczne prędkości autobusów na danych ulicach. Takie dane powinny być dostępne z GPS w autobusach. Wątpliwe jest, by autobusy rozpędzały się regularnie do 50 km/h np. na placu Hallera czy ul. Przy Agorze.

6. W opisie do map znajduje się podział dróg na tranzytowe, rozprowadzające i dojazdowe. Natomiast mapy zawierają podział jedynie na drogi dojazdowe i pozostałe. Wnioskuję o ujednolicenie opisu i map poprzez dodanie na mapach podziału dróg na tranzytowe, rozprowadzające i dojazdowe.

7. Dokument dotyczy dróg, a nie całego terytorium miasta, więc podawanie powierzchni stref w stosunku do powierzchni miasta (90,5%) jest niecelowe i mylące. Rejony stref uspokojonego ruchu obejmują także parki, lasy, cmentarze, zakłady przemysłowe itp. które są z zasady nieprzejezdne. Należy pozostawić jedynie odniesienie do całkowitej długości dróg.

8. W budżecie miasta powinna zostać wydzielona osobna pula środków dla dzielnic na wdrażanie koncepcji stref ruchu uspokojonego. Środki powinny być przydzielane dzielnicom, które zgłoszą się do realizacji programu uspokajania ruchu.

9. Wprowadzanie stref tempo-30 powinno wiązać się z aktywnym wykorzystywaniem przez miejskiego inżyniera ruchu posiadanych przez niego uprawnień. Na ulicach przewidzianych do uspokojenia co do zasady nie powinny być zatwierdzane nowe organizacje ruchu, które nie wprowadzają takiego uspokojenia. Każdy projekt stałej organizacji ruchu przedkładany organowi zarządzającemu ruchem drogowym (obecnie Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym) musi być weryfikowany z listą tempo-30. Jeśli ulica znajduje się na tej liście, to co do zasady automatycznie projekt stałej organizacji ruchu powinien być wykorzystywany do uspokojenia ruchu, a odpowiednie zmiany w projekcie powinien wprowadzić organ zarządzający w ramach swoich kompetencji.

10. Należy stosować różne skuteczne formy uspokojenia ruchu i rzadziej stosować progi zwalniające. Priorytet powinny mieć takie formy jak: esowanie pasa ruchu, parkowanie naprzemienne (w tym: za kolejnymi skrzyżowaniami), lokalne zwężenia czy mini-ronda. Dopiero w dalszej kolejności powinno stosować się wyniesienia jezdni (np. wyniesione skrzyżowania). Natomiast progi powinny być stosowane w przypadku braku możliwości zastosowania innych narzędzi.

11. Konieczna jest aktualizacja podkładu mapowego oraz uwzględnienie ulic, które obecnie są już wybudowane przez inwestorów prywatnych na bazie umów z art. 16 ustawy o drogach publicznych, ale np. nie zostały jeszcze przekazane na rzecz m.st. Warszawy, np. Łopianowa i sąsiednie 7-KDD oraz 4-KDD (obszar 39), Duninów (połączenie z Fleminga - obszar 17), Pałuków, Szafrańców i sąsiednie (obszar 16). Jest to o tyle istotne, iż niejednokrotnie zatwierdzone dla nich organizacje ruchu, tak jak np. na ul. Łopianowej, nie uwzględniają elementów uspokojenia ruchu.

Uwagi szczegółowe:

1. Na Pradze-Północ ulice Namysłowska, 11 Listopada, Ratuszowa powinny być w strefie Tempo 30. 11 Listopada - Ratuszowa obecnie służy tranzytowi z Targówka i Bródna do centrum, ale te pasy drogowe kompletnie nie są przygotowane do tej funkcji. Powinno być przerwanie ich ciągłości dla samochodów osobowych z zachowaniem możliwości przejazdu tramwajów przez centrum obszaru.

2. Na Bielanach ul. Przy Agorze rozcina centrum Wrzeciona, gdzie są sklepy usługi itp., nie powinna służyć jako dojazd do Wisłostrady. Należy ją włączyć do ulic o ruchu uspokojonym.

3. Na mapie obowiązujących stref tempo-30 brakuje strefy znajdującej się w strefie 79 po zachodniej stronie ul. Ciołka. Proszę o poprawienie mapy.

4. Na mapach brakuje perspektywicznej drogi rozprowadzającej łączącej ul. Górczewską ze skrzyżowaniem ul. Obozowej z Księcia Janusza w śladzie drogi zbiorczej znajdującej się w studium. Proszę o uzupełnienie tego braku.

5. Do ulic dojazdowych w strefach tempo-30 należy włączyć ulice Księcia Janusza i Obozową. Na obu znajdują się ograniczenia prędkości do 30 km/h, progi zwalniające przed skrzyżowaniami. Obie te ulice przecinają obwody szkolne. Na ulicy Obozowej progi zwalniające znajdują się przed przystankami komunikacji publicznej. Od kilkunastu lat jest tam planowana budowa wyniesionych przystanków tramwajowych znajdujących się w jezdni.

6. Rekomendacja pozostawienia sygnalizacji świetlnych w ciągu ulic Krasickiego i Kazimierzowskiej jest niezrozumiała. Jest możliwość ich zamiany na minironda takie same jak na skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Mokotowskiej. Taka zmiana spowodowałaby nie tylko uspokojenie ruchu, ale też jego upłynnienie i spadek emisji zanieczyszczeń powietrza powodowanych przez hamowanie i rozpędzanie samochodów.

7. Wprowadzenie strefy tempo-30 w rejonie 299 na ulicach Słonecznej i Chocimskiej powinno się odbywać przy pomocy fizycznych ograniczeń prędkości, aby uniemożliwić objeżdżanie ul. Goworka, Spacerowej czy Puławskiej. W rejonie występuje duży ruch pieszy i istnieją: przedszkole (róg Olszewskiej i Chocimskiej), szkoła podstawowa (Chocimska 5) i średnia (Słoneczna 25), place zabaw w parku Morskie Oko i górki saneczkowe. Tłumaczenie braku ograniczenia prędkości dojazdem "karetek" do przychodni Instytutu Hematologii przy ul. Chocimskiej nie jest uzasadnione - to jedynie sporadyczny transport krwi, a nie interwencje pogotowia ratunkowego. Wprowadzenie strefy Tempo 30 na ulicach Chocimskiej, Willowej i Humańskiej powinno być połączone z wdrożeniem na tych ulicach kontraruchu rowerowego. Ulice służą za korytarze rowerowe alternatywne dla ruchliwej i niebezpiecznej Puławskiej. Jednocześnie inwestycja Tramwajów Warszawskich przewiduje dwukierunkowy przejazd dla rowerów przez ul. Goworka właśnie w osi ul. Chocimskiej, czyli dokładnie w tej relacji.

8. Należy łączyć do strefy tempo-30 całą ul. Piaseczyńską. Otaczają ją tereny spacerowe, park krajobrazowy, ogrody działkowe, tereny sportowe, uczęszczany plac zabaw. Ulica nie ma chodnika ani uporządkowanych miejsc parkingowych, a ruch już teraz musi być uspokajany progami.

9. Należy włączyć do strefy ulice Milenijną i Ćmielowską (połączyć obszary 14 i 15). Ulice te przecinają obwód szkoły podstawowej 355 przy Ceramicznej. Szczególnie ul. Ćmielowska przekraczana jest pieszo w obie strony bardzo licznie, ze względu na cele podróży obsługujące obie strony ulicy, takie jak: poczta, ośrodek sportu, szpital, sklepy i targowisko.

10. Należy włączyć do strefy tempo-30 ciąg ulic Żerańska-Klembowska-Dorodna-Myśliborska (do Mostu Północnego). Ul. Dorodna nie może pełnić funkcji tranzytowej. Obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h. Brak jest miejsca na chodnik przepisowej szerokości. Zamontowano progi zwalniające. Było to konieczne, gdyż jest to droga do szkoły podstawowej 118 przy ul.Myśliborskiej. Obwód tej szkoły sięga na wschód aż do Kanału Żerańskiego. Ulicą Dorodną i Myśliborską prowadzi trasa autobusu 211, który znany jest ze znacznych opóźnień. Pozostawienie ww. ciągu poza strefą będzie zachęcać kierowców do dalszego traktowania tych ulic jako objazdu ul. Modlińskiej, zwiększać kongestię w osiedlach i w okolicach szkoły oraz spowalniać przejazd autobusu.

11. Konieczne jest uwzględnienie w ramach strefy odcinka ul. Kupieckiej wraz z rondem Kupiecka/Kaczorowa oraz drogą serwisową ul. Marywilskiej. Obecnie w porozumieniu z ZDM i na bazie organizacji ruchu zatwierdzonej przez BZRD jest wdrażany projekt organizacji ruchu, który zakłada uspokojenie ruchu na skrzyżowaniu ulic Kupieckiej i “małej Marywilskiej”. Te działania zostały podjęte w związku z szeregiem wypadków i kolizji, które miały tu miejsce i w których brały udział także autobusy komunikacji miejskiej. Tym samym wyłączenie ulicy Kupieckiej ze strefy jest przeciwskuteczne wobec dotychczas podjętych działań ZDM i BZRD. Dodatkowo celowe jest zastosowanie rozwiązań uspokajających ruch w rejonie ronda Kupiecka/Kaczorowa, które regularnie jest wykorzystywane przez amatorów drifringu, co skutkuje dewastacją infrastruktury i zagrożeniem dla pozostałych uczestników ruchu.

12. Należy włączyć do stref tempo-30 ul. Międzyborską, Grenadierów, Majdańską, Poligonową, Nowaka-Jeziorańskiego, Abrahama, Umińskiego, Meissnera i Jugosławiańską, które przecinają obwody szkolne i ich pozostawienie z wyższą dopuszczalną prędkością będzie stanowić barierę w bezpiecznym dojściu dzieci do szkół.