Poniżej przedstawiamy nadesłane uwagi do roboczej wersji koncepcji tras rowerowych dla gminy Wołomin. Zestawienie obejmuje uwagi zgłoszone w ankiecie [zobacz >>>] oraz zawarte w przekazanym 3 kwietnia 2008 r. przez Urząd Gminy piśmie Samorządu Mieszkańców Osiedla Sławek - Nowa Wieś z dnia 25 marca 2008 r. (znak RO-SNW-7/2008). W miarę możliwości i kompetencji postaraliśmy się krótko ustosunkować do wszystkich postulatów i wątpliwości.

Brakujące trasy

1 Maja

od ronda przy absolucie albo nawet od skrętu w lipinach do zielonki

z wołomina 1 maja do kobyłki albo i dalej

1 Maja do Kobyłki

W koncepcji jest zawarta wydzielona droga rowerowa wzdłuż ul. 1 Maja do granicy miasta Kobyłka. Według naszych informacji, projekt modernizacji drogi wojewódzkiej nr 634 na dalszym odcinku zawiera ścieżkę rowerową po stronie północnej.

Al. Armii Krajowej

Przy przebudowie ul. Armii Krajowej w Wołominie należy uwzględnić wydzielenie pasów rowerowych jednokierunkowych po obu stronach ulicy.

Postulat uwzględniony. Należy jednak wziąć pod uwagę wysokie ryzyko blokowania pasów rowerowych przez parkowane samochody, zwłaszcza w rejonie bazaru.

Białe Błota

Białe Błota

trasa torfowa przez Białe Błota do ul. Nowa Wieś i Łukasiewicza

Trasa obiegająca 'Białe Błota' i przecinająca tamtejszy las

Robocza wersja koncepcji przewidywała tylko jedną trasę w rejonie Białych Błot, ze względu na niewyjaśniony stan prawny gruntów. Biorąc pod uwagę zgłaszane postulaty uzupełniliśmy sieć tras o ścieżkę leśną północnym skrajem Białych Błot i łączniki w formie ulic przyjaznych dla ruchu rowerowego (Torfowa, Nowa Wieś).

Czarna

przy rzece Czarna, jedno z najładniejszych miejsc w Wołominie

Koncepcja przewiduje drogę rowerową nad rzeką Czarną na odcinku od Duczek do Mostówki. Możliwe jest przedłużenie tej trasy, jednak należy się spodziewać degradacji walorów rekreacyjnych na północ od Duczek po wybudowaniu planowanej drogi G635 ze względu na hałas drogowy.

Dobczyn i Tłuszcz

brakuje długiej trasy rowerowej, szlaku, np. do Dobczyna i jeszcze dalej

Wołomin - Tłuszcz

Szosa Jadowska - Zagościniec - Lipinki - Dobczyn - Nowy Kraszew - Stary Kraszew - Helenów - Zagościniec

Koncepcja przewiduje doprowadzenie trzech tras do granicy Dobczyna. Dalszy przebieg zależy od gminy Klembów.

Do cmentarza (?)

Do cmentarza

Trudno określić, o który cmentarz chodzi. Koncepcja obejmuje drogę rowerową do cmentarza przy al. Niepodległości oraz (opcjonalnie) do cmentarza w Helenowie.

Do Warszawy

gmina Kobyłka

Wołomin - Warszawa przez Ząbki

ścieżki rowerowej do Warszawy

Do Warszawy

do Warszawy, niekoniecznie wzdłuż torów

wołomin warszawa

wzdłuż torów do warszawy

Wołomin Warszawa

sciezki ktora pozwala dojechac do warszawy

Trasy Do Warszawy ;)

Proszę o trasę rowerową do Warszawy.

Fajnym pomysłem byłaby ścieżka z Wołomina do Zielonki prowadząca prosto na Glinki (stawy)

Postulat, aczkolwiek niewątpliwie słuszny, wykracza poza zakres opracowania. Koncepcja zawiera połączenia z Kobyłką, ale dalszy przebieg trasy w kierunku Warszawy zależy od innych gmin.

Gdyńska

ul. Gdyńska w stronę Kobyłki

O ile na odcinku Okopowa -- Parkowa warunki terenowe sprzyjają na wytyczeniu wydzielonej drogi dla rowerów, to na odcinku Parkowa -- Piłsudskiego, a w szczególności Sasina -- Piłsudskiego budowa ścieżki rowerowej wymagałaby znaczącego przesuwania ogrodzeń posesji. Ze względu zatem na koszty i potencjalne kontrowersje zrezygnowaliśmy z umieszczania całej trasy w koncepcji, a jej fragmentaryczna realizacja oznaczałaby raczej pogorszenie niż poprawę warunków dla ruchu rowerowego.

Górki Mironowe

jeśli ma to być realizowane o weekendowym wypoczynku mieszkańców to pomyślałbym o zintensyfikowaniu infrastruktury również na terenie górek mironowych

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Górki Mironowskie przewiduje dla większości ulic szerokości w liniach rozgraniczających od 7 do 12 m, co nie wystarcza na wprowadzenie wydzielonej drogi rowerowej. Jedynie ulice Radzymińska - Kraszewska oraz Gościniec posiadają minimalne szerokości umożliwiające przeprowadzenie normatywnej drogi dla rowerów (15 m). Pozostałe, zdaniem autorów koncepcji, powinny zostać objęte obszarowym uspokojeniem ruchu, co zapewni warunki do bezpiecznej koegzystencji różnych użytkowników dróg - w tym rowerzystów.

Należy także zwrócić uwagę, że zaplanowana zabudowa osiedla zmniejszy walory rekreacyjne rejonu. W koncepcji jako główny ciąg rekreacyjny proponowaliśmy ciąg dróg 26 i 28 KD-PJ (przedłużenie ul. Parkowej), biegnący skrajem terenu leśnego wyłączonego z zabudowy. Przystosowanie do rekreacji polegałoby na zamknięciu ciągu dla ruchu samochodowego (wszystkie działki budowlane mają dojazd z innych ulic) lub przerwaniu jego ciągłości.

Grabicz

Wołomin - Kobyłka przez rezerwat Grabicz

Rezerwat Grabicz znajduje się na terenie miasta Kobyłka.

Legionów, Lipińska, Sikorskiego

Legionów, Sikorskiego

ul. Legionów

cała ulica Legionów od lasu do Centrum i cała Lipińska od Sikorskiego do Sportowej

Dla ulic Legionów, Lipińskiej i Sikorskiego, ze względu na wąskie pasy drogowe, zaproponowaliśmy rozwiązania wariantowe, opisane w części 4.2 koncepcji. Niestety, północny odcinek ul. Legionów podlega Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który niechętnie odnosi się zarówno do propozycji uspokojenia ruchu, jak i budowy wydzielonej drogi rowerowej.

Legionów - Zielona

1 Maja - Legionów - Zielona

Legionów - Zielona

W koncepcji nie przewidywaliśmy drogi rowerowej w ciągu ulic Legionów - Sienkiewicza - Zielona, ze względu na niewystarczającą szerokość dostępnego terenu w ul. Zielonej. Z kolei w ul. Sienkiewicza pozyskanie terenu na drogę rowerową wiązałoby się z wycinką znacznej liczby drzew.

Majdańska - Mostówka

ul. Majdańska

Duczki ul. Willowa kierunek na Mostówkę

Po wizji lokalnej nie stwierdziliśmy celowości budowy wydzielonej drogi dla rowerów w ulicy we wsi Mostówka. Droga dla rowerów wymagałaby wykupienia znacznej ilości zagospodarowanych działek i byłaby niskiej jakości ze względu na przecinające ją liczne wjazdy bramowe. Zamiast tego proponujemy dwa rozwiązania obsługujące podobną relację:

1. Elementy uspokojenia ruchu na drodze przez Mostówkę, np. progi spowalniające, przewężenia i szykany, załamania osi jezdni. Progi spowalniające występują już obecnie, warto jednak rozważyć ich zmianę przy okazji modernizacji ulicy np. na progi płytowe z odstępem dla rowerów przy krawędzi jezdni.

2. Niezależna od układu drogowego trasa rowerowa nad rzeką Czarną.

W przypadku budowy tzw. Wschodniej Obwodnicy Wołomina dodatkowo należałoby zapewnić ścieżkę rowerową wzdłuż tej drogi.

Obiekty historyczne i przyrodnicze

proponuje przejrzec jeszcze mapke z obiektami historycznymi i przyrodniczymi i je tez uwzglednic w przebieg tras nie tylko aspekty 'kolarskie' brac pod uwage

do miejsc wypoczynku

Prowadzą do nikąd,a powinny pokazywac najciekawsze miejsca Gminy. np.domek Nałkowskich

Sieć tras obejmuje znajdujące się na terenie gminy obiekty historyczne i przyrodnicze, jak Cm. Żołnierzy 1920 r., Muzeum Nałkowskich, Dom pod Akacjami kościół parafialny, zespół dworski w Czarnej, projektowany użytek ekologiczny Białe Błota. Staraliśmy się także zapewnić dojazd do miejsc wypoczynku - kompleksów leśnych, terenów otwartych nad rzeką Długą i Strugą. Prosimy o wskazanie konkretnych obiektów pomijanych w koncepcji.

Osiedle Sławek

osiedle Sławek

leśnej

W związku z budową ulicy Tęczowej, ulicę Głowackiego zorganizować jako szlak spacerowo - rowerowy z ograniczeniem ruchu samochodowego do lokalnego.

Ulice na osiedlu Sławek są ulicami o znaczeniu lokalnym, o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego. Zdaniem autorów koncepcji, cały obszar ograniczony ulicami Armii Krajowej - Piłsudskiego - Lwowska - Wiosenna - Geodetów powinien zostać objęty strefą Tempo 30 i obszarowym uspokojeniem ruchu, co zapewni warunki do bezpiecznego ruchu rowerów na zasadach ogólnych jezdnią w całym osiedlu.

W związku jednak ze zgłaszanymi postulatami, wyróżniliśmy na rysunku koncepcji wybrane ulice -- Leśną, Kleeberga oraz Laskową -- jako przyjazne dla ruchu rowerowego. Ulice te wybrane zostały jako zapewniające dogodny dojazd do stacji i przystanku kolejowych oraz planowanego przejścia pod torami w rejonie ul. Sikorskiego.

Ossów

z Wołomina do Ossowa przez Helenówkę, np. Marszałkowską lub równolegle przez las

do Ossowa

co z Ossowem - jakoś mizernie ujęte w koncepcji jak na jedną z ważniejszych atrakcji Wołomina

Droga z Wołomina do Ossowa i tam dalej do parku

Wołomin - Kobyłka - Ossów - Poligon

Koncepcja przewiduje dwa bezpośrednie połączenia z Wołomina do Ossowa (ul. Marszałkowską i na przedłużeniu ul. Przepiórczej) oraz dodatkowe połączenie przez teren Miasta Kobyłka (którego ciągłość zależy jednak od Gminy Kobyłka).

Wyjazd z Ossowa w kierunku Warszawy powinien zapewnić projektowany szlak powiatowy (poza granicami opracowania).

Koncepcja nie określa szczegółowo przebiegu tras rowerowych na terenach otwartych na północ od ul. Matarewicza ze względu na brak szczegółowej koncepcji zagospodarowania projektowanego Parku Kulturowego.

Z kolei zaproponowane łączniki w kierunku południowym zostały negatywnie zaopiniowane przez Nadleśnictwo Drewnica.

Leśniakowizna (ul.Kasprzykiewicza) -> Turów (ul.Hallera)

W koncepcji nie przewidziano budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Kasprzykiewicza -- Matarewicza -- Hallera, ze względu na ograniczenia terenowe i liczbe wjazdy na posesje, które przecinałyby ścieżkę. Na tym ciągu proponujemy zastosować uspokojenie ruchu, co powinno stworzyć warunki do bezpiecznego ruchu rowerów na zasadach ogólnych jezdnią, a ewentualną wydzieloną ścieżkę rowerową zrealizować w planowanej równoległej drodze (ul. Krymska i jej przedłużenie).

Radzymin

ścieżki rowerowej do Radzymina

Wołomin - Radzymin

W koncepcji jest zawarta wydzielona droga rowerowa wzdłuż ul. Witosa do granicy gminy Radzymin oraz opcjonalnie dodatkowe połączenie przez Helenów. Obecnie oczekujemy na opinię Urzędu Gminy Radzymin w kwestii tych tras.

Rekreacja

rekreacyjnej nie biegnącej wzdłuż żadnej ulicy

Brakuje tras poza miastem, gdzie można by było jeździć w celach rekreacyjnych, z dziećmi

W koncepcji przewidzianych jest szereg tras rowerowych nie biegnących wzdłuż żadnej ulicy, które mogą być wykorzystywane w celach rekreacyjnych -- np. nad rzeką Czarną, przez tereny leśne, wzdłuż torów kolejowych.

Ścieżki rowerowe prowadzące do obszarów leśnych, pozwalające uniknąć jazdy ulicami bądź chodnikiem przeznaczonym dla pieszych.

Ścieżki rowerowe łączące centrum Wołomina z obszarami leśnymi zaplanowano w miarę możliwości terenowych. Do każdego obszaru rekreacyjnego prowadzi z centrum Wołomina przynajmniej jedna trasa wyłącznie wydzielonymi drogami rowerowymi.

Sasina

Sasina do ul. Kraszewskiej

Postulat do sprawdzenia.

Wilsona -- Żelazna -- Wąska

Wzdłuż torów po stronie południowej (Kobyłka - Wołomin Słoneczna)

W koncepcji przewidziana jest droga rowerowa po południowej stronie linii kolejowej.

Wiosenna

Ul. Geodetów - ul. Wiosenna - ul. Lwowska

Wzdłuż zaprojektowanej ul. Wiosennej winna być ścieżka dla dzieci dojeżdżających do szkoły rowerami.

W koncepcji przewidziana jest zarówno droga rowerowa wzdłuż ul. Geodetów, jak i w ciągu ulic Wiosenna -- Lwowska.

Zagościniec

Z Helenowa i Zagościńca do Duczek

Istniejący pas drogowy ulicy 100-lecia jest zbyt wąski, by zmieścić w nim wydzieloną drogę rowerową, a natężenie ruchu samochodowego umiarkowane. W niektórych rejonach brak nawet miejsca na wybudowanie chodnika. Dlatego proponujemy wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu na kluczowych odcinkach (przy przystanku kolejowym, przy szkole).

Wydzielona droga rowerowa powinna powstać przy okazji budowy tzw. Wschodniej Obwodnicy Wołomina. W przypadku rezygnacji z tej drogi lub odsunięcia jej realizacji w daleką przyszłość, można wytyczyć drogę rowerową nad rzeką Czarną.

Inne trasy

Lepsza byłaby droga Wołomin - Zielonka (rowerowa)

Trudno określić o jakie połączenie chodzi.

spójnej tj. połączenia w jedną całość wybudowanych ścieżek

Sieć tras rowerowych zaproponowana w koncepcji jest spójna. Nie zawsze jednak możliwe (czy wskazane), z powodów objaśnionych w odpowiednich rozdziałach koncepcji jest prowadzenie ruchu rowerowego w formie wydzielonej drogi dla rowerów.

Trasy niepotrzebne

Kościelna

Drogi rowerowe na wschodnim odcinku ul. Kościelnej (Teligi - al. Niepodległości) zostały zaproponowane ze względu na ruchu autobusowy i szeroki pas drogowy, umożliwiający wydzielenie dróg lub pasów rowerowych po obu stronach ulicy. Ze względu na lokalny charakter ulicy, możliwe jest jednak także prowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych jezdnią, pod warunkiem zastosowania środków uspokojenia ruchu.

przedłużenie reja od 1-go maja do skrzyżowania ul. Lipiny Kąty i Lipiny B

Budowa przedłużenia ul. Reja została wskazana jako inwestycja planowana przez Urząd Gminy w okresie objętym koncepcją. Budowa drogi rowerowej razem z nową drogą zapewniłaby skrócenie dojazdu z południowo-wschodniej części gminy do centrum Wołomina.

Drogi wzdłuż torów są w większości.

W większość wzdłuż torów prowadzą drogi gruntowe, miejscami trudno przejezdne. W kilku miejscach brak legalnego przejazdu lub przejazd jest bardzo utrudniony. Zapewnienie spójnej i ciągłej trasy rowerowej wydaje nam się sprawą priorytetową, na co wskazują też liczne odpowiedzi w ankiecie.

kontrapasy dla rowerów

Kontrapasy dla rowerów są jednym z elementów zapewniających spójność i bezpośredniość sieci tras rowerowych w rejonach, gdzie brak miejsca na wydzielone drogi rowerowe.

generalnie im wiecej tym lepiej, no moze wiecej poza miastem a mniej w centrum

Gęstość zaplanowanej sieci tras rowerowych jest zróżnicowana ze względu na zróżnicowanie gestości zaludnienia, a także liczby wypadków z udziałem rowerzystów.

Jest ich zdecydowanie za mało.

niczego nie wykluczam - im wiecej tym lepiej

W specyfikacji zakresu opracowania wskazany został horyzont czasowy do 2013 roku. Staraliśmy się zaplanować sieć ścieżek, której wykonanie byłoby realne siłami gminy w ciągu 6 lat. Zaplanowanie nadmiernej ilości ścieżek stwarza ryzyko nadmiernego rozciągnięcia frontu robót i rozproszenia środków na przypadkowe odcinki, nie tworzące spójnej sieci.

ścieżka przy placu 3-go Maja

Odcinek ścieżki przy placu 3-go Maja ma na celu zapewnienie rowerzystom możliwości bezpośredniego przejazdu w ciągu ulicy Kościelnej. Jest to propozycja zmierzająca do legalizacji aktualnie obserwowanych zachowań rowerzystów.

Wszystkie są ważne.

każda jest potrzebna

Wszystkie są potrzebne

Rozwiązania odmienne od zaproponowanych w koncepcji

Wileńska na odcinku od ul. Legionów do ronda JP II; zamiast rond utworzenie po jednej stronie jezdni ścieżek rowerowych

Na niektórych odcinkach ul. Wileńskiej brak miejsca na wydzieloną drogę rowerową czy nawet zachowanie przepisowej szerokości chodnika (np. przy pierwszych budynkach na wschód od ronda Jana Pawła II). Co więcej, wydzielona droga rowerowa musiałaby co najmniej dwukrotnie zmieniać stronę ulicy (np. przy ul. Legionów). W efekcie droga taka byłaby niewygodna i niebezpieczna dla rowerzystów.

pas dla rowerów przy głównych drogach

Przy głównych drogach proponujemy prowadzenie ruchu wydzielonymi drogami rowerowymi, zgodnie z ogólnymi zasadami segregacji. W miejscach, gdzie prędkość samochodów jest ograniczona i brak popytu na parkowanie, możliwe jest ich zastąpienie pasami dla rowerów w jezdni. Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.

bardziej jak parkingi rowerowe mogły by być zadaszone postoje rowerowe

Zadaszanie stojaków jest wskazane, ale nie zawsze jest możliwe, ze względu na ograniczenia terenowe.

Na odcinku ulicy czarneckiego zamiast ulicy ruchu spokojnego powinna być droga dla rowerzystów

W pasie drogowym ul. Czarnieckiego w Czarnej brak miejsca na wydzieloną drogę dla rowerów. Możliwa jest budowa równoległego ciągu pieszo-rowerowego nad rzeką Czarną, byłaby to jednak inwestycja dość kosztowna i ze względu na niewielkie jednak natężenie ruchu w ul. Czarnieckiego -- mało efektywna.

Zamiast ścieżki przy ulicy Piłsudskiego mogła by przebiegać wzdłuż ulicy Polskiej

Przebieg trasy rowerowej ul. Polską był analizowany na wstępnym etapie prac nad koncepcją. Zrezygnowaliśmy z niego ze względu na przewyższenie pomiędzy al. Armii Krajowej a ul. Gdyńską, którego pokonywanie z jednej strony zmuszałoby rowerzystów do niepotrzebnego wysiłku, a z drugiej -- stwarzałoby zagrożenie na skrzyżowaniu Polska / Gdyńska (możliwość osiągnięcia znacznej prędkości ,,z górki'' przy ograniczonej widoczności).

pas Fieldorfa - Przejazd - Sasina

Rozważaliśmy pas w ul. Fieldorfa, problemem jest jednak parkowanie w tej ulicy. W ul. Przejazd rekomendujemy wydzieloną drogę rowerową, gdyż przy docelowym rozwiązaniu w postaci tunelu pod torami pozwoli to na ograniczenie przewyższeń pokonywanych przez rowerzystów (tunel pieszo-rowerowy może być ,,płycej'' niż samochodowy). W ul. Sasina rozwiązanie powinno stanowić kontynuację przyjętego w ul. Przejazd.

W ossowie znaki ograniczenia prędkości wmontowane w jezdnię. Czy jeszcze trzeba więcej wypadków śmiertelnych?!

Uwaga uwzględniona -- rozszerzono zakres uspokojenia ruchu w Ossowie.

Inne uwagi

Kobyłka

Czy mogłaby się pojawić podobna inicjatywa dla gminy Kobylka? Sa to miasta 'przyklejone' do siebie, naturalnym byłoby rozważać plan ścieżek wspólnie dla tych miejscowości.

Brak pomysłu spójnej sieci ścieżek rowerowych obejmujących miasta Wołomin i Kobyłka

do okolicznych gmin powinien być dobry dojazd rowerem, poprawić trasy w Grabiczu

Zielone Mazowsze rozpoczęło prace nad opracowaniem analogicznej koncepcji sieci tras rowerowych dla Kobyłki.

Zielonka

Kochani - droga z Wołomina do Zielonki dla rowerów! Przez Ossów, genialne miejsce rekreacji w ogromnym kompleksie leśnym (tam jest super dojazd aż do Rembertowa). Idealne dla rowerzystów.

W ramach koncepcji zaproponowaliśmy dojazd do poligonu, jednak został on zaopiniowany negatywnie przez Nadleśnictwo Drewnica.

Według mnie najbardziej potrzebne sa trasy na zachód, czyli połączenie Wołomina, Kobyłki, Zielonki, Ząbek aż do Marek ścieżkami rowerowymi!

W ramach opracowania dla Wołomin możemy zaproponować tylko połączenia z Kobyłką. Dalszy przebieg tras zależy od innych gmin.

Szlaki turystyczne i oznakowanie

Wydaje mi się że Wołomin jest miastem o niskim natężeniu ruchu i ścieżki rowerowe nie są tu konieczne. Wolałbym gdyby zostały wytyczone jakieś ciekawe rowerowe szlaki turystyczne na terenie gminy.

Na niektórych ulicach w Wołominie natężenie ruchu wynosi już 10000 pojazdów na dobę (np. 1 Maja, Legionów), co - w połączeniu z brakiem elementów uspokojenia ruchu - tworzy znaczne zagrożenie dla ruchu rowerowego. Dlatego uważamy za konieczne budowę ścieżek rowerowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych.

Zapewniając możliwość bezpiecznego poruszanie się po terenie gminy, ścieżki te umożliwią też tworzenie szlaków turystycznych, np. wskazanych w części 4.5. koncepcji.

Brakuje szlaków po powiecie wołomińskim

Zakres koncepcji obejmuje gminę Wołomin, nie cały powiat. Koncepcja wpisuje się w projekt wcześniej opracowanego szlaku powiatowego, przekazanego przez Zamawiającego jako dane wejściowe do koncepcji.

Powinna być sucha (utwardzona) i w miarę niekolizyjna trasa rowerowa np. od stacji PKP Wołomin, do Pl. 3ego Maja i następnie do DirtParku na os. Niepodległości (i znak naprowadzający na dirtpark - od razu przy stacji PKP) - żeby przyjezdni rowerzyści z dalszych stron od razu wiedzieli gdzie jechac... a każdy kto skacze na rowerze, wie ze warto przyjechac do naszego DirtParku:)

Najbardziej bezpośredni dojazd do DirtParku prowadzi ulicą Kościelną. Niestety, wąskie gardło stanowi ul. Legionów, na zmiany na której nie wyraził zgody Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Oznakowanie drogowskazowe powinno pojawić po zrealizowaniu podstawowej sieci tras rowerowych i obejmować w sposób jednolity nie tylko DirtPark, ale też inne istotne obiekty na terenie gminy (lepiej: powiatu).

Brak oznaczenia ścieżek

Oznakowanie powinno zostać zaprojektowane i zrealizowane po zrealizowaniu głównych tras rowerowych. Z doświadczeń autorów koncepcji wynika, że projektowanie oznakowania szlaków przed wykonaniem niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych, zapewniających bezpieczeństwo i wygodę jazdy, mija się z celem.

Kolej

Nie chciałabym, aby te koncepcje wpłynęły na obecną infrastrukturę kolejową (obecna jest bardzo dogodna i nie należy czegokolwiek zmieniać i przenosić)

Koncepcja sama w sobie nie wpływa na infrastrukturę kolejową, ale przy jej tworzeniu starano się brać pod uwagę plany PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące modernizacji linii kolejowej Warszawa - Białystok. Ewentualne uwagi i postulaty dotyczące tych planów należy kierować pod adresem PKP PLK S.A.

od dluzszego czasu zastanawia mnie dlaczego przewoz rowerow w PKP jest bezplatny jedynie w sezonie letnim? poza tym oplata 43 zl miesiecznie jest zdecydowanie zbyt wysoka. uwazam, ze przy galerii handlowej Warszawa Wilenska powinien zostac utworzony parking (strzezony!) dla rowerow. rozwiazanie takie z pewnoscia zmniejszyloby korki jakie panuja na drogach stolicy. mozna by bylo wtedy rowniez zapomniec o koniecznosci podrozowania pociagiem wraz z rowerem.

Postulat wykracza poza zakres opracowania. Szczegółowa opinia autorów na temat integracji z komunikacją zbiorową przedstawiona została w części 7.3 koncepcji.

Cztery zaplanowane ścieżki wzdłuż torów kolejowych winny być traktowane jako dojazd do stacji kolejowych.

Ścieżki wzdłuż torów kolejowych traktowane są zarówno jako dojazd do stacji kolejowych, jak i połączenie Wołomina z sąsiednimi miejscowościami.

Istnieje konieczność ustawienia ekranów.

Postulat wykracza poza zakres opracowania. Ekrany przeciwhałasowe powinny się znaleźć w projekcie modernizacji linii kolejowej.

Ruch jednokierunkowy i kontrapasy

Blokowanie ulic ruchem jednokierunkowym jest nieuzasadnione, bo zakorkuje to miasto, a wiele nowych osób na rowery i tak się nie przesiądzie - szczególnie w centrum.

Ruch jednokierunkowy niekoniecznie musi oznaczać zakorkowanie miasta, miejscami może nawet usprawnić ruch, pozwalając np. na wyznaczenie pasów skrętnych.

Sądzę, ze kontrapasy na jezdni nie zdadzą egzaminu ponieważ kierowcy jeżdżą jak chcą i nie będą zwracać na to uwagi i niejednokrotnie może dochodzić do wypadków na tych trasach.

Według badań niemieckich jazda rowerem "pod prąd" jest bezpieczniejsza niż jazda zgodnie z kierunkiem ruchu dla samochodów, ze względu na lepszą wzajemną widoczność rowerzystów i kierowców oraz mniejsze ryzyko wypadku związane z otwieraniem drzwi w zaparkowanych samochodach. Z doświadczeń krakowskich, gdzie kontrapasy rowerowe zostały wyznaczone jako pierwsze w Polsce i funkcjonują od 5 lat, wynika że również w krajowych warunkach jest to jedna z bezpieczniejszych form organizacji ruchu rowerowego.

Nawierzchnia

ta scieżka wzdłuż torów... błagam niech bedzie asfaltowa, a nie z kostki! Nie wszyscy jezdza na 'goralach', są jeszcze ostre kola i kolarki!

chętnie widział bym ścieżkę rowerową o gładkiej (nie z kostki) nawierzchni z Wołomina do Warszawy (pkp Wileńska)

Budowac ścieżki rowerowe z asfaltu i malowac na czerwono.Nie z kostki brukowej! większe tarcie jest na kostce i ciężej się po nich jeżdzi. I odwadniac ścieżki żeby woda na nich nie stała!

Trasy rowerowe powiny być jak w Szwajcari, tzn szerokie, nie z kostki tylko z czerwonego gładkiego, odpornego na kaprysy pogody afaltu gładkiego, do współużytkowania przez rolkarzy - rolki jako środek komunikacji alternatywny dla rowerów, zajmujący o wiele mniej miejsca niż rower, mieszczący się w plecaku :)))

Generalnie wszędzie jestem za wydzielaniem z pasa drogowego ścieżki o odbudowanej nawierzchni asfaltowej vel budowa nowych ścieżek także z nawierzchni asfaltowej. Gdy nawierzchnia nie spełni moich wymagań nadal będę jeździł ulicami - cenię koła w moim rowerze oraz moje zdrowie / życie

ścieżki rowerowe asfaltowe

Rekomendowana konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej opisana została w  punkcie 3.1. standardów załączonych do koncepcji. Zgodnie z tym punktem, wierzchnią warstwę powinien tworzyć beton asfaltowy lub mastyks grysowy - nawierzchnie bitumiczne o wysokiej równości, minimalizujące opory toczenia i drgania, o dobrej przyczepności.

Inne rozwiązania techniczne

Widziałem 10 lat temu w Szwajcarii, Belgii ronda podziemne pod skrzyżowaniami dróg samochodowych, przeznaczone dla rowerzystów, rolkarzy, wózków dziecięcych.

Podobne rozwiązanie proponujemy rozważyć na skrzyżowaniu ul. Witosa i projektowanej Wschodniej Obwodnicy Wołomina w Czarnej.

Także pętle indukcyjne wykrywające rowery i uruchamiające zielone światło dla rowerzystów.

Według punktu 5.1. standardów załączonych do koncepcji akomodacyjna sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach i przejazdach rowerowych powinna być wzbudzana czujnikami automatycznymi reagującymi na obecność rowerzysty, np. czujnikami podczerwieni lub odpowiednio czułymi pętlami indukcyjnymi. Należy unikać stosować ręcznego wzbudzania sygnalizacji, przyciski są dopuszczalne tylko jako rozwiązanie pomocnicze.

Pozostałe uwagi

Jeśli ulicy kościelnej pozbawi się do końca zieleni to jak to będzie wyglądać? beznadzieja. Poza tym moim zdaniem z części niezagospodarowanych placów 'koło Zus-u i Huty' miedzy ulicami Kościelną, Wileńska i Reja powinno sie zrobić park. Wołomin to miasto ogołocone w wielu miejscach z zieleni. Szkoda by było takiej lokalizacji zaprzepaścić.

Według wstępnego rozeznania ścieżka rowerowa w ul. Kościelnej (na odcinku, na którym jest proponowania w koncepcji, tj. Teligi - Niepodległości). Oczywiście, wiąże się to z ograniczeniem powierzchni biologicznie czynnej (trawnika), nie wymaga jednak pozbawiania tej ulicy zieleni wysokiej (drzew). Ze względu na lokalny charakter ulicy, możliwe jest jednak także prowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych jezdnią, pod warunkiem zastosowania środków uspokojenia ruchu.

Według mnie dodatkowo powinny zostać przebudowane inne drogi w Wołominie, nie tylko główne i przy planowanych ścieżkach rowerowych. Np na osiedlu Sławek tylko mała część dróg ma powierzchnię asfaltową co jest skandalizujące - jak może tak być w mieście?? To w Czarnej i innych okolicznych wsiach drogi i chodniki są lepsze!

Postulat wykracza poza granice opracowania.

na codzien poruszam sie po Warszawie rowerem i choc jest to sprzeczne z przepisami nie korzystam zazwyczaj ze sciezek lecz z ulicy. jestem zdania, ze sciezki rowerowe nie rozwiazuja problemu -to kierowcy powinni sie przyzwyczaic do obecnosci rowerzystow na drogach.

Koncepcja zmierza do integracji ruchu rowerowego z samochodowym tam, gdzie jest to możliwe (umiarkowane natężenie ruchu, niewielki udział ruchu ciężkiego). Podtrzymujemy jednak zdanie, że wzdłuż kilku głównych ulic powinny powstać wydzielone drogi rowerowe.

Ogólnie koncepcja wydaje się iść we właściwym kierunku. Warto rozeznać dokładniej w priorytetach, aby korzyści były maksymalne - wszystkich nie da się od razu zadowolić. Kto najwięcej już korzysta z rowerów (np. konieczna komunikacja do pracy, szkoły) i układ ścieżek poprawi tym ludziom bezpieczny przejazd, oraz pobudzanie jazdą rekreacyjną (stymulowanie) - układ powinien zachęcać mieszkańców do wycieczek w miejsca atrakcyjne - lasy, pola, nadrzeczne łąki, obiekty sportowe. Ja postawiłbym na stymulowanie rekreacji, bo to wszystkim (ogółowi) wyjdzie na zdrowie

Rozeznaniu w priorytetach służy niniejsza ankieta, Urząd Gminy nie wyraził zainteresowania przeprowadzeniem pomiarów natężenia i kierunków obecnie istniejącego ruchu rowerowego. Z naszych doświadczeń wynika, że szczególnie istotne są trasy rowerowe łączące centrum miasta z jego peryferiami - służą zarówno codziennym dojazdom do centrum (do szkoły, pracy, na zakupy), jak i weekendowym wyjazdom z osiedli mieszkaniowych do terenów rekreacyjnych, integrując funkcje komunikacyjne i rekreacyjne.

Wiele samochodów w Wołominie parkuje nieprzepisowo, utrudnia to ruch pieszym, innym kierowcom i rowerzystom. Kontrola prawidłowego parkowania powinna być zaostrzona.

Autorzy koncepcji stoją na stanowisku, że dobra infrastruktura powinna wymuszać prawidłowe zachowania - np. nieprawidłowemu parkowaniu można przeciwdziałać za pomocą wygrodzeń. Kontrola przez policję powinna stanowić jedynie element uzupełniający.

Zbyt mało ścieżek rowerowych po stronie północnej Wołomina

Proponowana mniejsza liczba ścieżek i tras rowerowych po północnej stronie torów wynikała ze znacznie mniejszej liczby wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów w tych rejonach. Ze względu jednak na zgłaszane w ramach konsultacji postulaty, zagęściliśmy sieć tras na osiedlu Sławek i wokół Białych Błot.

ścieżki rowerowe powinny łączyć miasto Wołomin z sąsiednimi miejscowościami

Ścieżki rowerowe łączą Wołomin z sąsiednimi miejscowościami.

jesli zaczniecie realizowac projekty, i ulepszac drogi ktore sa dziurawe bedzie dobrze

nie mam więcej uwag, ale jeszcze raz podkreślam - ścieżka wzdłuż torów łącząca Wołomin z Warszawą byłaby fantastycznym, ekologicznym przedsięwzięciem. takie trasy to wzór zachodni, który należy powielać jeżeli mamy być nowoczesnym państwem. alternatywą dla komunikacji publicznej powinna być droga bezpieczna a nie obfitująca w przygody niebezpieczne dla życia, jakich dostarcza jazda po ciemku szosą warszawską.

niech w końcu powstaną i będą bezpieczne tam gdzie ruch jest duży i mieszkańcy mogli by jeździć bez obaw

Na dzień dzisiejszy jest zbyt mało ścieżek rowerowych aby móc spokojnie wyjechać z dzieckiem na spacer.

:)) Mam nadzieję na realizację zgodnie z planem

Jak najszybciej przystąpić do realizacji

Popieramy ;-)