Brak planu zapobiegania powstawaniu odpadów

Do dnia 12 grudnia 2013 r. wszystkie kraje członkowskie miały obowiązek przesłać do Komisji Europejskiej przygotowane przez siebie krajowe programy zapobiegania powstawaniu odpadów. Polskie Ministerstwo Środowiska nie wywiązało się z tego obowiązku do dziś.

Dowiedzieliśmy się o tym przypadkiem, występując z ustawy o dostępie do informacji publicznej o treść tego dokumentu. W odpowiedzi ministerstwo owija w bawełnę, ale fakty są bezsporne: na dziś ministerstwo nie zakończyło prac nad projektem, a jak już będzie go miało, sporo czasu zajmą konsultacje międzyresortowe i społeczne. Opóźnienie wyniesie więc co najmniej pół roku. Oto pełna treść odpowiedzi Ministerstwa.

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska

Warszawa 13 stycznia 2014 r.

Pani
Karolina Krajewska
Zielone Mazowsze

W odpowiedzi na Pani wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie z dnia 31 grudnia br. w sprawie programu zapobiegania odpadom przekazuję poniższe wyjaśnienia:

Zgodnie z art. 29 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, państwa członkowskie opracowują programy zapobiegania powstawania odpadów nie później niż do dnia 12 grudnia 2013 r. Należy zauważyć, że elementy programu zapobiegania powstawania odpadów zawiera Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, dostępny pod adresem: dokumenty.rcl.gov.pI1M2010101118301.pdf.

Niezależnie od powyższego w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad ww. programem, który będzie stanowić nowy, odrębny dokument. W chwili obecnej projekt Krajowego programu zapobiegania powstawania odpadów znajduje się na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Po przyjęciu ww. dokumentu przez kierownictwo resortu zostanie on przesłany do konsultacji społecznych i zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

z poważaniem

Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku
Ewa Madej-Popiel