Zmiany wprowadzone

$h=Uchwała BKDS w sprawie Programu rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie
$k=kds transport, rowery, mokotów
$a=Agnieszka Nowak, Witold Smolik, Tomasz Smyczyński
$d=2022.11.16
$z=0
$o=
$b=

#Uchwała nr 2/2022 Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu

<b>w sprawie Programu rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie</b>

Na podstawie regulaminu działania Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 22.06.2022 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi Komisja uchwala następujące stanowisko.

Komisja po zapoznaniu się z ww. dokumentem stwierdza, że:

1. Przedstawione do konsultacji cztery warianty dotyczą głównie dróg w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich. Zatem Urząd Dzielnicy nie będzie mieć znaczącego wpływu na realizację Programu. Program stanowi więc &#8220;obietnicę bez pokrycia&#8221;. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że zaznaczone na mapach ulice Racławicka, Żwirki i Wigury, Dąbrowskiego, Boboli, Wołoska, Puławska, Rakowiecka, Madalińskiego, Batorego, Kazimierzowska i aleja Niepodległości są opisane w dokumencie Koncepcja programu rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie, Etap A jako &#8220;Ciągi uliczne w ramach których nie są planowane zmiany związane z rozwojem ruchu rowerowego&#8221; (s. 14), co wzbudza wątpliwości nt. celu konsultowania przedstawionych wariantów.

bp-156-mokotow_b-pulawska.jpg
2. Program w proponowanej formie nie przyspiesza, a wręcz nadal odracza realizację projektów z Budżetu Obywatelskiego (i Partycypacyjnego), takich jak np. &#8220;Rowerowa i piesza alternatywa dla Puławskiej&#8221;. Etap A opracowania, który dotyczy postępów w realizacji projektów z BO/BP, nie dostarcza przeciętnym mieszkańcom wiarygodnych i zrozumiałych informacji, ile spośród projektów zostało wykonanych przez zobowiązany do tego Urząd Dzielnicy, a ilu zmian do dziś nie wprowadzono w życie bez podania przyczyny. Przykładem jest naniesienie ww. projektu na mapę w śladzie ul. Puławskiej zamiast, jak wskazuje tytuł, jako &#8220;alternatywy&#8221;, która powinna być wyrysowana na ciągu ulic Morskie Oko-Smetany-Chocimska-Skolimowska. Są to ulice w zarządzie Dzielnicy Mokotów i nie ma powodu, aby nie umieszczać ich w Programie.

3. Mała powierzchnia omawianego obszaru nie uzasadnia tworzenia dla niego odrębnego programu rozwoju ruchu rowerowego. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 5523/2010 w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie miasta stołecznego Warszawy (tzw. &#8220;Standardy rowerowe&#8221;) mierniki jakości infrastruktury rowerowej (spójność, bezpośredniość, atrakcyjność, bezpieczeństwo, wygoda) odnoszą się do całej sieci (in. systemu) takiej infrastruktury i programy nie powinny być tworzone bez odniesienia do o wiele większego otaczającego terenu.

4. Proces abstrahuje od zapowiadanych na najbliższą przyszłość faktycznych zmian układu sił w systemie transportowym w omawianym obszarze. Chodzi głównie o:

- Uruchomienie na znacznej części omawianego obszaru Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego przez Zarząd Dróg Miejskich

- Opracowanie przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym mapy stref ograniczenia prędkości do 30 km/h

- Projekt &#8220;Zielonej Puławskiej&#8221;, który był już konsultowany z mieszkańcami

- Realizację Programu rozwoju tras rowerowych do roku 2020 r.

Wobec tego w chwili przyjęcia Programu będzie on już prawdopodobnie nieadekwatny do zastanych warunków.

5. Założenia do programu wyrażone w ww. dokumencie &#8220;Etap A&#8221; na s.14:

"Podstawowym założeniem jest utrzymanie ulic o charakterze tranzytowym przez dzielnicę Stary Mokotów w formie, w której infrastruktura rowerowa będzie w małym stopniu wpływać na ruch drogowy. Takie podejście jest uzasadnione koniecznością zachowania odpowiednich parametrów ruchowych ciągów ulicznych oraz umożliwienie pozostawienia możliwości parkowania pojazdów w ramach parkingów obecnie funkcjonujących w obszarze opracowania"

są niezgodne z celami Strategii Warszawa 2030 odnoszącymi się do kształtowania najbliższego otoczenia mieszkańców w tzw. &#8220;ludzkiej skali&#8221; (Cel strategiczny 2 &#8220;Wygodna lokalność&#8221;) oraz stwierdzeniem iż &#8220;docelowo na strukturę przestrzenną Warszawy będzie się składało centrum miasta oraz sieć centrów dzielnicowych i subdzielnicowych&#8221; (Cel strategiczny 3. &#8220;Funkcjonalna przestrzeń&#8221;). Ani ruch tranzytowy przez teren &#8220;subdzielnicy&#8221; Stary Mokotów, ani organizowanie przestrzeni wokół miejsc parkingowych nie powinny być priorytetami żadnego miejskiego programu.

6. W związku z powyższym Komisja wyraża wątpliwość co do zasadności prowadzenia przedmiotowego procesu konsultacyjnego przez Urząd Dzielnicy Mokotów i ocenia, iż powstanie tego dokumentu nie przyczyni się znacząco do usprawnienia ruchu rowerowego na obszarze Starego Mokotowa, a zatem wydawanie na niego w obecnej formie środków publicznych wydaje się nieuzasadnione.

Liczba głosów &#8220;za&#8221;: 9, na 9 głosujących.
Aktualna liczba organizacji członkowskich 11.Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.