Wizja i misja Stowarzyszenia

Wizja

Polska krajem czystym i zielonym, gdzie transport nie zagraża środowisku, warunki do życia są przyjazne dla ludzi, a mieszkańcy mają wpływ na swoje otoczenie.

Misja

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze powstało w 1994 r. Jesteśmy niezależną organizacją ekologiczną, dążącą do poprawy jakości życia mieszkańców, w szczególności osób niezmotoryzowanych i pragnących mieszkać w zdrowym i przyjaznym człowiekowi otoczeniu.

Naszą misję realizujemy poprzez:

  • Promocję transportu publicznego, w tym kolejowego;
  • Promocję ruchu rowerowego i działania na rzecz poprawy warunków jazdy na rowerze;
  • Działania na rzecz respektowania praw pieszych;
  • Działania zmierzające do ograniczenia ruchu samochodowego;
  • Wspieranie mieszkańców we współdecydowaniu o własnym otoczeniu i wzmacnianie kontroli społecznej;
  • Budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa;
  • Działania zmierzające do redukcji odpadów u źródła i odzysku surowców wtórnych;
  • Ochronę terenów zieleni i miejsc przyrodniczo cennych.

Terenem naszych działań jest Warszawa i Mazowsze, ale staramy się również wspierać inicjatywy zbieżne z naszą misją w innych regionach Polski.