Most Grota-Roweckiego -- Most Północny

Obecnie większość terenów nad Wisłą na tym odcinku zajęta jest przez obiekty i drogi technologiczne elektrociepłowni Żerań. Wg SUiKZP przez tereny te planowana jest nowa droga klasy ,,G'' -- Trakt Nadwiślański oraz dwie ścieżki rowerowe -- wzdłuż Traktu Nadwiślańskiego oraz wałem przeciwpowodziowym wzdłuż Wisły. Niezależnie od realizacji lub nie Traktu Nadwiślańskiego, konieczne jest jak najszybsze udrożnienie przejścia i przejazdu nad Wisłą dla ruchu niezmotoryzowanego, tak by wykorzystać walory rekreacyjne terenów, a także stworzyć dla komunikacji rowerowej do centrum alternatywę dla ruchliwej ul. Modlińskiej.

Zgodnie z informacjami uzyskanym w firmie Vattenfall Poland, w ciągu najbliższych 2--3 lat planowana jest likwidacja składowisk ,,Żerań'', połączona z rekultywacją dwóch z nich (przylegających do Wisły) i demontażem instalacji.

Nad ujściem Kanału Żerańskiego znajduje się istniejąca kładka techniczna dla rurociągu łączącego elektrociepłownię z osadnikami na składowiskach. Możliwa jest jej adaptacja na ogólnodostępną. Długość ok. 300 m, obecna szerokość pomostu pieszego -- ok. 1,7 m.

W wersji minimum adaptacja powinna obejmować wymianę nawierzchni kładki na mniej zagrożoną ryzykiem kradzieży

...oraz wykonanie z obu stron najazdów zamiast wejść po drabinie.

W wersji optymalnej wskazane byłoby także poszerzenie nawierzchni do ok. 3,5 m. Wydaje się, że szerokość istniejących podpór (5 m) i stalowej konstrukcji kładki (4 m) stwarza takie możliwości, zwłaszcza w perspektywie planowanego demontażu rur przesyłowych.

Na odcinku Zarzecze -- Picassa obecnie znajdują się tu drogi asfaltowe i z płyt betonowych wzdłuż rurociągu i wokół składowiska odpadów z Elektrociepłowni Żerań, tylko w minimalnym stopniu wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wariant 1 to zaadaptowania dla ruchu rowerowego wybranych dróg technicznych po wschodniej stronie składowiska.

Wtedy konieczna byłaby budowa tylko 0,5 km drogi rowerowej pomiędzy składowiskiem a terenem dawnej Fabryki Domów.

Wariant 2 to budowa nowej drogi rowerowej wzdłuż wału przeciwpowodziowego (1,9 km), po zachodniej stronie składowiska np. w miejsce nieużywanej (zarośniętej) drogi technicznej.

Dalej na zewnętrznej ,,półce'' obwałowania (od strony Wisły -- teren w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych).

Rekomendowany wariant 1, jako zapewniający lepsze powiązania z terenem dzielnicy. Za wariantem 1 przemawiają ponadto niższe koszty realizacji; za wariantem 2 -- większa atrakcyjność krajobrazowa trasy (widok z dużej wysokości na łęgi nadwiślańskie).

Po zakończeniu rekultywacji składowisk możliwe jest wytyczenie nowej trasy, która wpisywałaby się w docelowe zagospodarowanie terenu.

Most Północny -- granica miasta

Stan obecny: na odcinku Maciejewskiego -- Grzymalitów na koronie wału znajduje się utwardzony ciąg teoretycznie pieszy o szerokości 2,5 m.

Na pozostałych odcinkach (Picassa -- Maciejewskiego i Grzymalitów -- granica miasta): wydeptana ścieżka gruntowa o szerokości 1-2 m.

W sezonie obserwowany jest intensywny ruch zarówno rowerowy jak i pieszy.

Stan docelowy: ponieważ możliwości poszerzenia ciągu na koronie wału są ograniczone, wskazana byłaby budowa -- na odcinkach, na których to możliwe -- wydzielonej drogi rowerowej u podnóża wału po jego stronie wschodniej. Na odcinku Picassa -- Maciejewskiego taka droga mogłaby przebiegać przez istniejący park

...oraz planowane tereny zieleni.

Na odcinku Maciejewskiego -- Mehoffera (na wysokości seminarium) droga prawdopodobnie musiałaby na kilkaset metrów wkroczyć na koronę wału. Na tym odcinku występuje jeszcze możliwość poszerzenia ciągu na koronie wału.

Na północ od ul. Mehoffera ponownie zjazd na wschodnią stronę wału przeciwpowodziowego.

Na odcinku Grzymalitów -- Misyjna można dostosować do ruchu rowerowego nawierzchnię drogi technicznej.

Na odcinku Misyjna -- Kępa Tarchomińska tymczasowo ruch rowerów na zasadach ogólnych jezdnią. Wskazane wykonanie płytowych lub wyspowych progów spowalniających. Docelowo wskazane przekształcenie obecnej jezdni w całości w ciąg pieszo-rowerowy i budowa nowej jezdni na wschód od obecnej.

Na północ od Kępy Tarchomińskiej, ze względu na niewielki ruch pieszy, wspólny ciąg pieszo-rowerowy na koronie wału. W przypadku zwiększenia się natężenia ruchu pieszego, tu również możliwa jest adaptacja drogi technicznej.

W razie problemów z realizacją drogi rowerowej po wschodniej stronie wału, możliwe jest także utwardzenie drogi na ,,półce'' na zachodnim stoku wału. Nie jest to jednak rozwiązanie zalecane, ze względu na gorszą dostępność takiej trasy.

Dojazd do wału

Istotnym problemem jest słaba dostępność wału przeciwpowodziowego na odcinku przylegającym do osiedla Nowodwory. Odległość pomiędzy kolejnymi legalnymi, publicznie dostępnymi dojściami do wału między ul. Mehoffera a Grzymalitów wynosi prawie 2 km. Dlatego proponujemy rozważyć wytyczenie dodatkowych, np.:

- Przy piaskarni -- poprzez przekształcenie drogi wewnętrznej w publiczną lub budowę równoległego do niej ciągu pieszo-rowerowego.

- Na wysokości ul. Książkowej -- poprzez wykup jednej z trzech niezagospodarowanych działek i przeznaczenie jej na ogólnodostępny teren rekreacyjny.

- Na przedłużeniu ul. Ordonówny -- poprzez przekształcenie drogi wewnętrznej w publiczną.

Dojazd do promu

W przypadku regularnego kursowania w stabilnych terminach prom Nowodwory -- Łomianki może być dużą atrakcją dla wycieczek rekreacyjnych, a do czasu otwarcia Mostu Północnego -- także ułatwieniem w podróżach do centrum Warszawy.

Aby zapewnić dogodne dojście i dojazd od strony Nowodworów wskazane byłoby oczyszczenie utwardzonej grobli, tak by woda swobodnie z niej spływała, a nie stała w długo utrzymujących się kałużach

...oraz chociaż prowizoryczne utwardzenie bardzo piaszczystego odcinka przed wałem przeciwpowodziowym.

Dla rowerów wskazane byłoby także utwardzenie ok. 200 m piaszczystego odcinka u podnóża wału po jego zachodniej stronie, doprowadzającego do zjazdu technicznego, tak by nie trzeba było znosić roweru po schodach.