Do dziś (7 marca 2022 r.) można składać uwagi do ponownie wyłożonego projektu planu zagospodarowania rejonu Placu Narutowicza; wystarczy wysłać list elektroniczny. Zachęcamy przy tym do wykorzystania naszych uwag, zamieszczonych poniżej.

Pismo ZM-22-0882-01-PB

Do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Nawiązując do ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Narutowicza, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

Uwagi ogólne:

1. Wyłożony projekt planu podważa zapisy obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), wskazując ich stosowanie jako opcjonalne, wbrew Art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu przestrzennym. W szczególności podważanie określonego w SUiKZP obowiązku zapewnienia spójnej sieci infrastruktury rowerowej stanowiłoby działanie na niekorzyść rozwoju zrównoważonego systemu transportowego w mieście.

Zapisy ustalające lub dopuszczające „prowadzenie ruchu rowerowego” (m.in. §12 ust. 2) nie mają żadnej wartości semantycznej, jako że prowadzenie ruchu rowerowego ma domyślnie miejsce na każdej drodze publicznej, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad. Przedstawione w projekcie dokumentu zapisy nie określają czegokolwiek poza ewentualnym dopuszczaniem lub nie stosowania znaku B-9 „zakaz ruchu rowerowego”.

Przedstawiony projekt planu nie spełnia tym samym określonej w ustawie funkcji ustalania zasad zagospodarowania przestrzennego na podstawie zrównoważonego rozwoju . Jest też niespójny z obowiązującym studium. Projekt jest przez to niezgodny z literą i duchem prawa krajowego i miejscowego (wewnętrznego).

Oba braki wynikają przede wszystkim z zaniechania ustalenia zasad zagospodarowania ciągów komunikacyjnych. Treść planu pozostawia większość decyzji odnośnie zagospodarowania pasów drogowych do podjęcia w sposób arbitralny, na poziomie urzędniczym, z pominięciem procedury planowania przestrzennego. Plan wymaga tym samym zmian opisanych w uwagach szczegółowych.

2. Pobieżne potraktowanie komunikacji rowerowej stoi w sprzeczności z zapisami Strategii rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030. W dokumencie strategicznym jednoznacznie stwierdzono, że podstawą systemu transportowego we współczesnej metropolii powinna być komunikacja piesza i rowerowa, w następnej kolejności komunikacja publiczna, a na ostatnim miejscu indywidualny transport samochodowy. W tym celu konieczne jest stworzenie spójnego systemu tras rowerowych. Analogiczny zapis znajduje się w obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, w którym podkreślono, że transport rowerowy odgrywa szczególnie istotną rolę w Warszawie i jej obszarze funkcjonalnym.

Uwagi szczegółowe:

3. Rysunek i treść planu należy uzupełnić o obowiązek zapewnienia obustronnej wydzielonej infrastruktury rowerowej (dróg lub pasów dla rowerów) przy ulicach klasy G i GP: Grzymały-Sokołowskiego-Kopińska-Wawelska (1.KD-GP), Raszyńskiej (2.KD-GP) i Krzyckiego (3.2.KD-GP), Grójeckiej (5.1.KD-G, 5.2.KD-G i 5.3.KD-G) oraz Żwirki i Wigury (4.KD-GP).

W przypadku dróg klasy głównej i głównej przyspieszonej, niezbędna jest wydzielona infrastruktura rowerowa. Takowa została określona w obowiązującym studium wzdłuż niemal wszystkich ww. ulic (rys. 18 SUiKZP). W przypadku ciągu Grzymały-Sokołowskiego-Kopińska-Wawelska obustronna infrastruktura rowerowa jest niezbędna ze względu na wysokie natężenie ruchu drogowego i znaczną szerokość pasa drogowego. W przypadku północnego odcinka Raszyńskiej i Grójeckiej, obustronna infrastruktura rowerowa jest niezbędna ze względu na szerokość pasa drogowego – rzędu 50 metrów, a w przypadku Żwirki i Wigury oraz Raszyńskiej-Krzyckiego ze względu na odstęp między jezdniami sięgający 150m.

4. Zapisy dot. komunikacji rowerowej (par. 12 pkt 2) powinny precyzować, że:

- ustala się realizację obustronnych dróg dla rowerów w liniach rozgraniczających ulic Grzymały-Sokołowskiego-Kopińska-Wawelska (1.KD-GP), Raszyńskiej (2.KD-GP, 3.1.KD-GP), Grójeckiej (5.1.KD-G, 5.2.KD-G i 5.3.KD-G) oraz Żwirki i Wigury (4.KD-GP),

- ustala się realizację dróg lub pasów dla rowerów w liniach rozgraniczających ulic Raszyńskiej (3.1.KD-GP) i Krzyckiego (3.2.KD-GP),

- na terenach komunikacji o ruchu uspokojonym ustala się prowadzenie ruchu rowerowego w ramach jezdni lub przestrzeni wspólnej dla ruchu pieszego i kołowego (bez wydzielonej jezdni).

5. Rysunek planu należy uzupełnić o brakujący odcinek wschodniego szpaleru drzew wzdłuż ul. Żwirki i Wigury (4.KD-GP), a teren zielony na wschód od szpaleru powinien zostać połączony z terenem obiektów sportowych na Polu Mokotowskim (terenem Skry). W tym celu wschodnia jezdnia powinna zostać wyprostowana, tak by prowadziła do Pomnika Lotnika, starym śladem jezdni.

Poza korzystnym wpływem na scalenie terenów zielonych i usprawnieniem komunikacji pieszej w osi kompozycji prowadzącej od kościoła św. Jakuba, ul. Uniwersytecką, poprzez Pomnik Lotnika do terenów Skry (par. 5 ust. 1 pkt 7) projektu), taka zmiana zapewni miejsce na wygospodarowanie brakującego odcinka drogi dla rowerów po wschodniej stronie jezdni.

6. W planie powinien zostać określony maksymalny przekrój jezdni ul. Grójeckiej (5.1.KD-G, 5.2.KD-G i 5.3.KD-G) jako dwie jezdnie po jednym pasie ruchu oraz torowisko tramwajowo-autobusowe (analogicznie do zapisów dot. np. Al. Jerozolimskich w §26 ust. 1 pkt 4) lit. b) MPZP rejonu ul. Foksal). Ilustracje takiego zagospodarowania terenu: [zobacz >>>].

7. W planie powinien zostać określony maksymalny przekrój jezdni ul. Raszyńskiej (2.KD-GP) jako dwie jezdnie po jednym pasie ruchu.

8. W planie powinien zostać określony maksymalny przekrój jezdni ciągu ul. Raszyńskiej (3.1.KD-GP) i Krzyckiego (3.2.KD-GP) jako dwie jezdnie po jednym pasie ruchu każda, przy czym ustalenie nie powinno dotyczyć ewentualnych pasów dla ruchu rowerowego.

9. W zapisach dot. zagospodarowania ulic niższych klas (paragrafy 98-126) powinny zostać ujęte ustalenia określające, że będą one zagospodarowane w sposób właściwy dla ruchu uspokojonego (por. np. obowiązujący MPZP rejonu ul. Foksal [zobacz >>>]).

10. W zapisach dot. zagospodarowania ulic (paragrafy 90-126) powinien zostać zapisany obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania rowerów w liczbie nie mniejszej niż 4 miejsca na każde 100 metrów bieżących ulicy.

12. Na rysunku planu wskazano przybliżoną lokalizację trzech wyjść ze stacji metra. Wskazane powinny zostać co najmniej cztery (po dwa na każdym krańcu).

13. W planie słusznie uwzględniono ogólnodostępne powiązania piesze jako element systemu komunikacyjnego. Poza wskazanym w projekcie ciągu na przedłużeniu ul. Drobiazg, takie powiązanie powinno zostać zapewnione w linii równoległej do Alej Jerozolimskich, przez tereny A.2.MW, B.2.MW i C.1.MW, tak by zapewnić możliwość poruszania się w pewnym oddaleniu od ruchliwej drogi. Minimalna szerokość ciągów pieszych powinna wynosić min. 2,5 m.

14. W projekcie powinny zostać ustalone lokalizacje przejść dla pieszych:

- przez ul. Grójecką (5.2.KD-G) na osi widokowej ul. J. Supińskiego lub ul. Uniwersyteckiej (zamiast zawartego w projekcie dopuszczenia),

- przez ul. Raszyńską (3.1.KD-GP) i Krzyckiego (3.2.KD-GP) w ciągu ul. Dantyszka-Rapackiego i Reja-Zapolskiej (do których budowy miasto zostało zobowiązane wynikami budżetu partycypacyjnego na rok 2016 – projekt „Ochota na rower”; przejścia te zostały też ujęte w koncepcji zazieleniania ulicy poddanej konsultacjom społecznym w 2018 r. [zobacz >>>]),

- przez ul. Raszyńską (2.KD-GP) w linii ul. Niemcewicza (zgodnie z założeniami koncepcji zazielenienia ulicy poddanej konsultacjom społecznym w 2018 r.).

15. W planie słusznie uwzględniono szpalery drzew wzdłuż ulic.

Przypis

[1] Art. 1 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 503).