Hale czy zabudowa rodzinna w centrum podwarszawskiej gminy wiejskiej – Michałowice?

Redakcja

Na obszarze 23 ha na zachód od granicy Warszawy w miejscowości Reguły, w gminie Michałowice między Al. Jerozolimskimi a ul. Regulską wokół istniejącej zabudowy jednorodzinnej firma Hillwood (HW) chce wybudować hale (pierwotnie budynki magazynowo-produkcyjne, a według najnowszych koncepcji Data Center – DC). Przeciw wspomnianym inwestycjom wielkopowierzchniowym mieszkańcy zebrali petycję z 1227 podpisami, która została częściowo uznana za uzasadnioną na Sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy, Małgorzata Pachecka, gdy startowała w wyborach w 2018 r., w swoim programie wyborczym miała hasło: „Nie będzie w sąsiedztwie naszych domów wielkich hal i bloków. Gmina ma zachować charakter kameralny, z zabudową jednorodzinną. Plany zagospodarowania przestrzennego będą tworzone i aktualizowane przy solidnych konsultacjach ze specjalistami i mieszkańcami”.

Z jednej strony Wójt formalnie ale w sposób opieszały (od 6 miesięcy proces utknął) od 2022 r. proceduje projekt Planu Miejscowego, który będzie zgodny ze Studium z 2011 przewidujący w tym obszarze zabudowę jednorodzinną z dodatkiem drobnych usług (co jest zgodne z oczekiwaniami Mieszkańców), z drugiej strony pozytywnie wypowiada się za inwestycją DC o długości 225 metrów, co nie tylko jest niezgodne z oczekiwaniami Mieszkańców, ale także sprzeczne z aktualnie obowiązującym Planem Miejscowym z 2002, który przewiduje ograniczenie długości budynku do 100 m na wspomnianym obszarze.

Ponieważ Mieszkańcy nie mogą liczyć na Panią Wójt i część Radnych ją popierających, poprosili o pomoc Zielone Mazowsze. Organizacja od początku 2023 r. wspomaga Protestujących na różne sposoby:

  • Poprzez składanie wniosków o włączenie do postępowania na prawach strony,
  • Doradztwem,
  • Uczestnictwem w spotkaniu z przedstawicielami Inwestora i władz gminy.

Dzięki naszym działaniom, wzrosła świadomość Mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i ładu przestrzennego. Mieszkańcy stawiają się licznie na spotkanie z Inwestorem i władzami Gminy i kwestionują merytorycznie prezentowane treści. Pozyskana od naszych członkiń i członków wiedza przekształca się w postulaty, które mogą zmniejszyć uciążliwości inwestycji dla środowiska np. złożono wniosek do Strategii Gminy Michałowice na lata 2023-2030, aby DC miało chłodzenie wyłącznie w obiegu zamkniętym (na podstawie doświadczeń DC Sękocin Stary).

Powyższy przykład pokazuje jak w sposób bezpośredni realizowana jest misja Zielonego Mazowsza: Polska krajem czystym i zielonym, gdzie transport nie zagraża środowisku, warunki do życia są przyjazne dla ludzi, a mieszkańcy mają wpływ na swoje otoczenie.

Poniżej przedstawiono wybraną dokumentację zdjęciową ilustrującą planowane różne koncepcje Inwestora na omawianym terenie:

Przykładowa istniejąca inwestycja HW hale magazynowo-produkcyjne w miejscowości Sokołów w gm. Michałowice. Podobna zabudowa może być zrealizowana na obszarze „Regulska” jeśli Inwestor wznowi wnioski środowiskowe na hale magazynowo-produkcyjne.

Wizualizacja koncepcji budowy hal magazynowo-produkcyjnych przygotowana przez Urząd Gminy na podstawie wniosków HW.

Wizualizacja koncepcji „DC” przygotowana przez Inwestora.

Koncepcja DC przygotowana przez HW, która w opinii Inwestora oraz przedstawicieli Gminy jest zgodna z aktualnie obowiązującym MPZP z 2002 r.